معنی شهید تندگویان فارسی ششم ✅ صفحه ۶۲ و ۶۳

معنی شهید تندگویان فارسی ششم ✅ صفحه ۶۲ و ۶۳

بخوان و بیندیش شهید تندگویان صفحه ۶۲ و ۶۳ فارسی ششم

معنی شهید تندگویان فارسی ششم ✅ صفحه ۶۲ و ۶۳

بخوان و بیندیش شهید تندگویان

معنی فارسی ششم ابتدایی /بخوان و بیندیش شهید تندگویان

اقدامات : کارها ، جمع اقدام ناگوار : ناخوشایند
اُسرا : اسیران ، جمع اسیر استقامت : ایستادگی ، مقاومت
زینت : زیور ، آرایش ، زیبایی قیام : به پا خاستن
جرم : گناه دژخیمان : جلادان، شکنجه گران (جمع دژخیم)
آسیب : صدمه ، زیان ساعی : تلاش گر، سعی کننده، کوشا
شرمگین : خجالت زده ناکام : نرسیده به مقصود و هدف
تأمین می کرد : فراهم می کرد نام آوران : افراد مشهور ، نامداران
متدین : دین دار مقابله : رویارویی
تحقق : برآورده شدن جنگ تحمیلی : جنگ عراق علیه ایران که ۸ سال طول کشید.

پیام داستان شهید تندگویان فارسی ششم

در این درس به عظمت و دلاوریهای ایرانیانی اشاره شده است که با دلیری، جان خود را در راهِ سربلندی سرزمینشان فدا کردهاند و به همهی ما آموختند که با تمام وجود در راهِ بزرگی ایران، تلاش و کوشش کنیم تا همچون گذشته، سرافراز و سربلند بدرخشد. مهندس تُندگویان هم از جمله انسانهای بزرگی بود که در برابر دشمنان عراقی تا آخرین نفس، مبارزه کرد و در راه وطنش به شهادت رسید. روحش شاد!

هم خانواده درس شهید تندگویان فارسی ششم

اسارت= اسیر
جلسات= جلسه
آزادگان= آزاده، آزادی، آزاد
اقدامات= اقدام، قدم
مناطق= منطقه
انتقال = منتقل

مخالف و متضاد شهید تندگویان فارسی ششم

اسیر آزاد
اٌسرا آزادگان
ساعی تنبل
متدیّن بی دین

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.