معنی شعر همای رحمت فارسی چهارم ✅ صفحه ۸۷

معنی شعر همای رحمت فارسی چهارم ✅ صفحه ۸۷

بخوان و حفظ کن همای رحمت فارسی چهارم

معنی شعر همای رحمت فارسی چهارم ✅ صفحه ۸۷

بخوان و حفظ کن همای رحمت فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / بخوان و حفظ کن همای رحمت

۱- علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را *** که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را
معنی: علی ای نشانه ی رحمت و مهربانی تو چه نشانه ای از طرف خدا هستی که سایه رحمت و مهربانی را شامل حال همه موجودات کردی

۲- دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی *** بین به علی شناختم من به خدا قسمت خدا را
معنی: ای دل اگر دنبال خداشناسی هستی به صورت علی نگاه کن به خدا سوگند من با علی توانستم خدا را بشناسم

۳-برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن *** که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را
معنی: ای فقیر بیچاره برو در خانه ی علی را بزن که از روی بخشندگی به گدا بهترین چیزها و نگین پادشاهی می دهد

۴- به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من *** چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا
معنی: به جز حضرت علی چه کسی به پسرش می گوید با قاتل من که اکنون در دست شما اسیر است با مهربانی رفتار کنید

۵- به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب *** که علم کند به عالم شهدای کربلا را
معنی: به جز حضرت علی چه کسی می تواند پسری داشته باشد که واقعه کربلا و شهدای کربلا را به دنیا معرفی کند و نشان دهد