معنی گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن فارسی یازدهم + کلمات و آرایه ها

معنی گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن فارسی یازدهم + کلمات و آرایه ها

گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن صفحه ۹۰ فارسی یازدهم

معنی گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن فارسی یازدهم + کلمات و آرایه ها

گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن صفحه ۹۰ فارسی یازدهم

معنی فارسی یازدهم / گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن

آسمان با هفت دست گرم و پنهانی دف میزد و رنگین کمانی از شوق و شور، کلاف ابرهای تیره را از هم باز می کرد. خورشید در جشنی بی غروب، بر بام روشن جهان ایستاده بود و تولِّد جمهوری گل محمِّدی را کل می کشید.
کلمات:
هفت دست: هفت سیاره
دف: دایره، طبل یک پوسته
کلاف: نخ و ریسمان و جز آن که گرد کرده باشند، ریسمان پیچیده گرد دوک
قلمرو ادبی:
دف زدن آسمان – ایستادن خورشید – کِل کشیدن خورشید – تولّد جمهوری گل محمّدی: تشخیص و استعاره
شور و شوق مانند رنگین کمان – ابرهای تیره مانند کلاف: تشبیه
آسمان و رنگین کمان و ابر و خورشید: تناسب
گل محمدی: استعاره از جمهوری اسلامی
بام روشن جهان: استعاره از آسمان
با هفت دست دف زدن – کِل کشیدن: کنایه از شادمانی و جشن.

بیست و دوم بهمن در هیئت روزی شکوهمند، آرام آرام از یال کوههای بلند و برفگیر فرود آمد و در محوِّطه آفتابی انقلاب ،ابدی شد و ما در سایه خورشیدی ترین مرد قرن به بار عام رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم.
کلمات:
هیئت: شکل، ظاهر
یال: گردن، موی گردن
*محوطه: پهنه، میدانگاه، صحن
ابدی: جاودانه
*بار: اجازه، رخصت؛
بارِ عام: پذیراییِ عمومی، شرفیابی همگانی؛ مقابل بارِ خاص )پذیرایی خصوصی(.
قلمرو ادبی:
فرود آمدن بیست ودوم بهمن از کوه – یال کوه: تشخیص و استعاره
صبح آزادی – بارِ عامِ رحمتِ الهی: اضافه تشبیهی
محوطه انقلاب: اضافه استعاری
سایه خورشید یترین مرد قرن: تناقض و کنایه از امام خمینی
خورشیدی بودن: کنایه از روشنگری و آگاهی بخشی.

اندک اندک جلوه هایی از تقدیر درخشان این نهضت به ملِّت ما لبخند زد. حلول این صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد ایثارگران سهیم در این حماسه سترگ را – تا همیشه – در خاطره خویش به تابناکی پاس خواهیم داشت.
کلمات:
تقدیر: سرنوشت
حلول: وارد شدن، فرا رسیدن
سترگ: بزرگ، عظیم
تابناک: درخشان، نورانی.
قلمرو ادبی:
تقدیر درخشان – تابناکیِ پاس داشتنِ خاطره ها: حس آمیزی
لبخند زدن جلوه های تقدیر: تشخیص و استعاره.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.