معنی گنج حکمت چنان باش فارسی یازدهم + کلمات و آرایه ها

معنی گنج حکمت چنان باش فارسی یازدهم + کلمات و آرایه ها

صفحه ۷۴ فارسی یازدهم گنج حکمت چنان باش

معنی گنج حکمت چنان باش فارسی یازدهم + کلمات و آرایه ها

صفحه ۷۴ فارسی یازدهم گنج حکمت چنان باش

معنی فارسی یازدهم / گنج حکمت چنان باش…

خواجه عبدالکریم، [که] خادم خاصّ شیخ ما، ابوسعید – قدس الله روحَهُ العزیز – بود، گفت: «روزی درویشی مرا بنشانده بود تا از حکایتهای شیخ ما، او را چیزی می نوشتم.»
کسی بیامد که «شیخ تو را می خواند.»؛ برفتم. چون پیش شیخ رسیدم، شیخ پرسید که چه کار می کردی؟ گفتم: «درویشی حکایتی چند خواست،از آن شیخ، می نوشتم.» شیخ گفت:«یاعبدالکریم، حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند!»
کلمات:
خادم:
خدمتکار
*قَدَّسَ الله روحَهُ العزیز: خداوند، روح عزیز او را پاک گرداند
ابوسعید: نقش تبعی بدل
حکایت نویس: نقش مسند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.