جواب درس ۱ نگارش دوم ؛ صفحه ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹

جواب درس ۱ نگارش دوم ؛ صفحه۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹

جواب درس اول نگارش دوم دبستان

جواب درس ۱ نگارش دوم ؛ صفحه

جواب درس اول نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس اول: کتاب خانه ی کلاس ما

جواب صفحه ۱۵ درس اول نگارش دوم

۱-با توجه به نوشته زیر، چهار خط اول را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

در یکی از….
پاسخ: در یکی از روزهای ماه مهر، دانش‌آموزان، آرام و با نظم وارد کلاس شدند. آموزگار پس از سلام و احوال‌پرسی، از بچه‌ها خواست در گروه‌های خود قرار بگیرند. سپس به آن‌ها گفت: «دانش‌آموزان عزیز، از شما می‌خواهم فکر کنید و بگویید چگونه می‌توان می‌توانیم پاسخ پرسش‌های خود را پیدا کنیم؟»

۲- درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه« هـ ه » دارند، بنویس.
پاسخ: – چگونه
– برگه
– نماینده
– رایانه
– کتابخانه
– ایستاده
– همه
– بچه
– محله
– اشاره
– کرده
– نوشته
– ویژه
– شده
– دقیقه و داشته.

۳-چهار کلمه بنویس که با «هم» شروع شده باشد؛ مانند همراه
پاسخ: همیار – همسایه – هماهنگ – هم کلاسی

۴- با هر کلمه، جمله بنویس.
🔸 تشکر: من از مادرم تشکر می‌کنم.
🔸 می خواست: او میخواست به مسافرت برود.
🔸 قصه: من قصه های قدیمی را دوست دارم.
🔸 هم کلاس: آرش و کوروش همکلاسی های صمیمی هستند.

جواب صفحه ۱۶ درس اول نگارش دوم

۱-با توجه به نوشته ی زیر، سه خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
بچه ها در گروه خود گفت و گو….
پاسخ: بچه‌ها در گروه خود گفت‌وگو کردند و پیشنهاد خود را روی برگه‌ای نوشتند. نماینده‌ی هر گروه آن را با صدای بلند خواند. گروه‌ها به رایانه، کتاب‌ها، مجله‌ها و افراد دانا اشاره کرده بودند.

۲-برای هر نشانه، کلمه ای از درس پیدا کن و مانند نمونه بنویس.
پاسخ:

نشانه کلمه
ح احوال پرسی، حالا
س سپس ، کلاس ، فارسی
ز روز ، عزیز ، آموزگار 
ظ نظم 

۳-به آخر کدام یک از این کلمه ها میتوان «ای» اضافه کرد؟ آنها را بنویس.

ایستاده-گروه-رایانه-مجلّه-نوشته-نگاه-کتاب خانه-اشاره-بچّه-نماینده- ویژه
پاسخ: ایستاده‌ای، رایانه‌ای، مجلّه‌ای، نوشته‌ای، کتابخانه‌ای، اشاره‌ای، بچّه‌ای، نماینده‌ای، ویژه‌ای

۴-جمله ها را کامل کن.
الف) دانش اموزان پیشنهاد خود را روی …کاغذ هایی نوشتند…
ب)بهتر است …کتاب ها… و مجله های ویژه خودمان را بخوانیم
پ)کتابِ خوب همانند …دوست… خوب است

جواب صفحه ۱۷ درس اول نگارش دوم

۱-باتوجه به نوشته ی زیر چهار خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
نماینده گروه اول گفت:«خیر….

پاسخ: نماینده‌ی گروه اول گفت: «خیر، بهتر است کتاب‌ها و مجله‌های ویژه‌ی خودمان را بخوانیم.»
نماینده‌ی گروه دیگر گفت:«در آخر کتاب فارسی، نام کتاب‌های مناسبی نوشته شده است که ما می‌توانیم آن‌ها را بخوانیم.»

۲-از روی کلمه های درس که در آنها دو حرف «ح»، «س» می بینی، یک بار بنویس.
 «ح» ← احوال‌پرسی ، حالا
«س» ← کلاس ، پس ، احوال‌پرسی ، سلام ، خواست ، سپس ، پاسخ ، پرسش‌های ، فارسی ، مناسبی ، دوست ، درستی ، کلاس

۳- کامل کن.
من  کتاب میخوانم
من روزنامه میخوانم
من شاهنامه میخوانم
من شعر میخوانم

۴- کلمه ها را مرتب کن و جمله را بنویس.

الف) گفت و گو-بچه ها-گروه خود-کردند-در.
پاسخ: بچّه ها در گروه خود گفت و گو کردند.

ب)کتاب ها-نیستند-مفید-برخی-از-بچه ها-برای.
پاسخ: برخی از کتاب ها برای بچه ها مفید نیستند

جواب صفحه ۱۸ درس اول نگارش دوم

۱-با توجه به نوشته ی زیر، چهار خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
اموزگار گفت:«کتاب خوب….
پاسخ: مانندِ دوستِ خوب است که می‌تواند به ما خیلی کمک کند.»
نماینده‌ی یکی از گروه‌ها گفت: «کتاب خوب را هم مانند دوست، پس از هم‌فکری و مشورت با بزرگ‌ترها انتخاب می‌کنیم.»

۲-نشانه های جا افتاده را در متن زیر، قرار بده.
در یکی از رو..ز..های ماه مـ..ه..ر دانش آموزان. ارام و با نـ…ظ..م وارد کلا..س.. شدند.
آموز..گـ..ار پس از سلام و ا..حـ..وال پرسی از بچه ها خـ..و..ست در گر..و..ه خود قرار بگیرند

۳-در هر جمله، کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.

الف) …نماینده‌ی… هر گروه آن را با صدای بلند خواند.(نماینده‌ی- نماینده‌ای)
ب)محمد …هفته‌ای… یک کتاب داستان را می خواند.( هفته‌ی – هفته‌ای)

۴- به نظر تو این دو کتاب به هم، چه میگویند؟

به نظر تو این دو کتاب به هم، چه میگویندکتاب اول: هفته ی گذشته اتفاق جالبی برایم افتاد.
کتاب دوم: چه اتفاقی؟
کتاب اول: دانش آموزی مهربان من را از کتابفروشی خرید و مطالعه کرد سپس من را به دوستش هدیه داد.

جواب صفحه ۱۹ درس اول نگارش دوم

۱-نوشته زیر را پررنگ کن و با خط زیبا بنویس.
به نام خداوندی که دانا و توانا است.
به نام خداوندی که دانا و توانا است.

۲- نام هر تصویر را با توجه به شماره ی آن، در داخل جدول قرار بده. جواب صفحه ۱۹ درس اول نگارش دوم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.