جواب درس ۱۴ نگارش دوم ؛ صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶

جواب درس ۱۴ نگارش دوم ؛ صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶

جواب درس چهاردهم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۱۴ نگارش دوم ؛ صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶

جواب درس چهاردهم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس چهاردهم: پرچم

جواب صفحه ۸۲ درس چهاردهم نگارش دوم

۱- چهار سطر اول درس را با خط خوانا و خوش بنویسید.
پاسخ: آفتاب قشنگ صبحگاهی می تابید. نسیم آهسته می ورزید و پرچم زیبای ایران را تکان می داد. پدرم وقتی دید که من هر بار با دقّت به پرچم نگاه می کنم، پرسید: «امین جان، می دانی پرچم برای چیست؟» ….
گفتم: «نه»، پدرم گفت: «پرچم نشانه‌ی آزادی و سربلندی یک کشور است. هر کشور یک پرچم دارد.»

۲-چند کلمه ی بی نقطه در درس وجود دارد، آنها را پیدا کن و بنویس.
پاسخ: دارد،  هر کدام ، صلح ، کلمه ، گل ، الله ، وارد ، احساس می کردم ، می داد ، سه ، وسط ، مدرسه ، را ، که ، هم

۳-با یکی از کلمه های داخل کمانک، جمله را کامل کن.
سعید با مدادش….می نویسد…( راه می رود، بازی می کند، می نویسد )
رنگ سفید پرچم نشانه ی……صلح و دوستی ……است.( سر سبزی، صلح و دوستی، دفاع از کشور )
رنگ پرچم کشور ها با هم ………فرق…… دارد.( شباهت، فرق، نزدیکی)

۴-درباره ی پرچم کشورمان ایران، دو خط بنویس.
پاسخ: پرچم کشور ما ایران دارای سه رنگ است و کلمه الله در وسط آن به شکل گل لاله و بسیار زیباست.

جواب صفحه ۸۳ درس چهاردهم نگارش دوم

۱- دو سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: پدرم گفت:«پرچم نشانه آزادی و سربلندی کشور است. هر کشور یک پرچم دارد.»

۲-کلمه های به هم ریخته را مرتب کن
رنگ-است-سفید-پرچم-و-دوستی-نشانه-صلح.

پاسخ: رنگ سفید پرچم نشانه ی صلح و دوستی است .
می تابید-صبحگاهی-آفتاب-قشنگ.
پاسخ: آفتاب قشنگ صبحگاهی می تابید .
مثل-دیگران-من-از-تماشای-پرچم-لذت می برم-کشورم-هم.
پاسخ: من هم مثل دیگران از تماشای پرچم کشورم لذت می برم .

۳-کامل کن.
به کسی که اهل تبریز است…تبریزی….می گویند.
خراسانی یعنی کسی که اهل…….خراسان……. است.
به لباسی که از جنس پشم باشد….پشمی…..می گویند

۴-اگر بخواهی مدرسه ی خود را به دیگران معرفی کنی، آن را با چه پرچمی نشان می دهی؟ نقاشی کن.
پاسخ:  بر عهده دانش آموز است .

جواب صفحه ۸۴ درس چهاردهم نگارش دوم

۱-سه سطر بعدی درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: پرچم ایران سه رنگ دارد. رنگ سبز نشانه سر سبزی، رنگ سفید نشانه صلح و دوستی و رنگ سرخ نشانه دفاع از میهن و آزادی است.
من دوباره به پرچم نگاه کردم و پرسیدم: «پدر جان، نشانه‌ی وسطِ پرچم چیست؟» پدرم گفت: «کلمه‌ی اللّه است که به شکل گل‌لاله هم دیده می‌شود. گل ‌لاله نشانه‌ی خون شهیدان است.»

۲- مانند نمونه برای هر نشانه، چهار کلمه از درس های گذشته پیدا کن و بنویس.

ز زیبا آزادی روز  چیز
ن هنوز نظم  نقّاشی مهربان
گ زندگی  گل قشنگ برگ
ی میز خداخافظی زیاد نصیحت
ه هنرمند آفریده پاکیزه خانه
ش گوشه شاداب شیر شاهنامه

۲-با هر کلمه، دو جمله با معنی متفاوت بنویس.
سیر:
دیروز من همراه غذا، سیر خوردم.
سیر:
علی آنقدر غذا خورد تا سیر شد.
شیر:
من در باغ وحش شیر دیدم
شیر:
برای ما خوردن یک لیوان شیر مفید است.

۴-کیفت گم شده است. برای پیدا کردن آن یک آگهی بنویس.
پاسخ: یک کیف دستی کوچک به رنگ صورتی گم شده است از یابنده تقاضا دارم ان را به آدرس و شماره ای که نوشته ام تحویل دهد

جواب صفحه ۸۵ درس چهاردهم نگارش دوم

۱-از روی جمله ای که پدر امین درباره ی نشانه ی وسط پرچم ایران گفت، یک بار با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: کلمه ی الله است که به شکل گل لاله هم دیده می شود. گل لاله نشانه‌ی خون شهیدان است.

۲-کدام کلمه های درس حرفهای سه نقطهای دارد؟ آنها را پیدا کن و بنویس. مثال: شهر.
پاسخ: نسیم می وزید فرق سفید میهن شکل این خداحافظی پدرم امین ایران تکان کشور برایم لذت گفتم چرا برایم شدم

۳-هر یک از این کلمه ها (باد ــ خیرــ بارــ شیر) را میتوانی در دو جای خالی بنویسی.
…..باد…… شدیدی وزید.
او هر …..بار….. دیر به مدرسه می آید.
ما باید کار های …..خیر… انجام دهیم.
…..بار…… ماشین خیلی سنگین بود.
…….شیر….. سلطان جنگل است.
…..باد….. چرخ دوچرخه ام خالی شد.
گاهی به جای نه …..خیر… می گوییم.
برای قوی تر شدن استخوان ها باید …..شیر…. بخوریم.

۴-نوشته ی زیر را به دلخواه، ادامه بده.
من اگر………
پاسخ: من اگر سلطان جنگل بودم با همه ی حیوانات مهربان بودم و اگر مشکلی برایشان پیش می امد به ان ها کمک می کردم و سعی می کردم در جنگل پر از ارامش و مهربانی بود

جواب صفحه ۸۶ درس چهاردهم نگارش دوم

۱- نوشته ی زیر را پر رنگ کن و یک بار با خط زیبا بنویس.
پرچم نشانه‌ی آزادی و سربلندی یک کشور است.
پاسخ: پرچم نشانه‌ی آزادی و سربلندی یک کشور است.

۲-جدول را کامل کن.
۱️- رنگ سفید پرچم ایران، نشانه‌ی ……صلح….. و دوستی است.
۲️- مردم ایران میهن خود را از حمله‌ی دشمنان ……حفظ….. می کنند.
۳️- رنگ سرخ پرچم یعنی از میهن و آزادی آن ……دفاع….. می کنیم.
۴️- کلمه‌ی الله در وسط پرچم به شکل گل …..لاله…… دیده می شود.
۵- شکل گل لاله در وسط پرچم نشانه‌ی خون ……شهیدان….. است.
۶- ما به داشتن کشوری با این زیبایی …..افتخار…… می کنیم.جواب صفحه ۸۶ درس چهاردهم نگارش دوم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.