جواب درس ۱۶ نگارش دوم ؛ صفحه ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ۹۸

جواب درس ۱۶ نگارش دوم ؛ صفحه ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ۹۸

جواب درس شانزدهم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۱۶ نگارش دوم ؛ صفحه ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ۹۸

جواب درس شانزدهم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس شانزدهم: پروازه قطره

جواب صفحه ۹۳ درس شانزدهم نگارش دوم

1️⃣-سه سطر اول درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.
خورشید وسطِ آسمان بود و از بالا به دریای آبی نگاه می‌‌کرد. ناگهان آب دریا موجی زد و قطره‌های آب به اطراف پراکنده شدند. خورشید قطره‌ی آبی را دید که خیلی ناراحت است. از او پرسید: «چرا این‌قدر نارحتی؟»

قطره گفت: «دلم می‌خواهد مثل چند روز پیش، به شکل ابر دربیایم.»
خورشید گفت: «چه شد که به دریا آمدید؟»

2️⃣-جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.
خورشید گفت:«چه شد که …به دریا…… آمدی؟»

ابر کوچولو به خورشید نزدیک شد و صورت …..طلایی و زیبای…….. خورشید را بوسید.
قطره کوچولو خیلی ….ناراحت…… بود
خورشید گرما و نور خود را …..روی…….. قطره کوچولو پاشید

3️⃣-دسته بندی کن.

شنیدنی بوییدنی رنگ
زنگ مدرسه
بوق
واق واق
گل
عطر
گلاب
زرد
سفید
آبی

4️⃣-اگر  درختان زبان داشتند، به بچه هایی که از آن ها مواظبت نمی کردند، چه می گفتند؟
پاسخ: ای بچه های عزیزی که از میوه هایی که ما بوجود می آوریم میخورید؛ چرا نسبت به ما بی مهر هستید . با ما مهربان باشید.

جواب صفحه ۹۴ درس شانزدهم نگارش دوم

1️⃣-چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: ناگهان باد تندی وزید. باد ما را به این طرف و ان طرف برد. انجا هوا خیلی سرد بود، باران شدیم و روی دریا باریدیم. خیلی از دوستانم روی کوه و جنگل و صحرا باریدند، بعضی از ان ها هم، همراه رود ها به دریا امدند.
خورشید گفت: «حالا چرا دلتان می‌خواهد دوباره به شکل ابر دربیایید؟»
قطره‌ی آب گفت: «چون دوست داریم در آسمان به این طرف و آن طرف برویم. در آنجا باران بشویم و بر زمین‌هایی که به آب نیاز دارند، بباریم و گل‌ها و گیاهان تشنه را سیراب کنیم.»
خورشید لبخندی زد و گفت: «عزیزم، هیچ ناراحت نباش! من می‌توانم دوباره شما را به شکل ابرِ قشنگی در بیاورم.»

2️⃣- قطره کوچولو دوست داشت در آسمان به این طرف و ان طرف ……برود…… در ان جا که باران ……بشود …… و به جایی …….ببارد….. که آب نیاز دارد تا گل ها، گیاهان و کودکان تشنه را سیراب ……کند…….

3️⃣-جاهای خالی را با کلمه ای که «نا» داشته باشد، پر کن.
آن که نمی بیند …..نا بینا …… است
ان که نمی شنود ….ناشنوا… است
کسی که مرتب نباشد …..نا مرتب …. است

4️⃣-با هر کلمه یک جمله بنویس.
موج:
موج دریا گاهی طوفانی است .
آرام:
باران آرام آرام می بارید.
دریا:
دریا بسیار بزرگ است.

جواب صفحه ۹۵ درس شانزدهم نگارش دوم

1️⃣-پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.
قطره ی آب گفت:« چون دوست داریم در اسمان به این طرف و ان طرف برویم. در انجا باران بشنویم و بر زمین هایی که به اب نیاز دارند، بباریم و گل ها و گیاهان تشنه را سیراب کنیم.»
خورشید لبخندی زد و گفت:« عزیزم، هیچ ناراحت نباش من می توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاورم.»
پاسخ: قطره با خوش‌حالی فریاد زد: «راست می‌گویی؟»
خورشید گفت: «بله!» بعد گرما و نور خود را روی قطره‌های آب پاشید. آن‌ها کم‌کم گرم شدند، بعد هم آرام‌آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکّه ابر کوچک و قشنگ درآمدند.
ابر کوچولو آن‌قدر بالا رفت که به خورشید نزدیک شد و صورتِ طلایی و قشنگ خورشید را بوسید.

2️⃣-نام هر کدام از جانوران زیر را در دسته ی مناسب آن بنویس.
فیل ، خروس ، مگس ، گنجشک ، پشه ، کبوتر ، گرگ ، کلاغ ، پروانه

بال دار بال و پردار
مگس کلاغ 
پروانه گنجشک
پشه کبوتر و خروس

نام جانورانی را که در هیچ کدام از دسته ها قرار نمی گیرند، در سطر پایین بنویس:
پاسخ: فیل و گرگ

3️⃣-جمله ها را کامل کن.
قطره کوچولو کم کم:…….

پاسخ: گرم شد
قطره کوچولو ارام ارام:…..
پاسخ: بخار شد
ابر کوچولو به خورشید:…..
پاسخ: نزدیک شد
خورشید، وسط آسمان:…..
پاسخ: بود

4️⃣- با هر کلمه یک جمله بساز.
طلایی:

صورت طلایی خورشید می درخشید .
بعضی:
من بعضی وقت ها به خرید میروم
جنگل:
درختان جنگل بسیار زیبا هستند.
باد:
امروز باد شدیدی می وزد.

جواب  صفحه ۹۷ درس شانزدهم نگارش دوم

1️⃣-دو سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.
خورشید گفت:«بله!» بعد، گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید. آن ها کم کم گرم شدند. بعد هم ارام ارام بخار شدند و به شکل یک تکه ابر کوچک و قشنگ در امدند.
پاسخ: ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگ خورشید را بوسید.

2️⃣-مخالف هر کلمه را در زیر آن بنویس. مانند: شب ــ روز

کلمه:خنده کوچک بالا دیر تاریک
مخالف: گریه  بزرگ پایین زود روشن

3️⃣-هر بار، کلمه ی داخل کمانک را به جمله ی بعد اضافه کن.
مثال: ایمان کتاب خرید(خوبی)
ایمان کتاب خوبی خرید.(از کتاب فروشی)
ایمان کتاب…خوبی از کتاب فروشی خرید…….داستان
ایمان کتاب…..ایمان کتاب داستان خوبی از کتاب فروشی خرید….

4️⃣-به جای خورشید، «من» بگذار و پنج خط آخر درس را دوباره بنویس.
پاسخ: من لبخندی زدم و گفتم:« عزیزم، هیچ ناراحت نباش من می توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاورم.» قطره با خوشحالی فریاد زد:« راست می گویی؟ » من گفتم: «بله!» بعد، گرما و نور خودم را روی قطره‌ی های آب پاشیدم. آن ها کم کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکه ابر کوچک و قشنگ درآمدند. ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به من نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگم را بوسید.

جواب صفحه ۹۸ درس شانزدهم نگارش دوم

1️⃣-نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.
گنجشک ناز و کوچک، پرواز از که آموخت؟

2️⃣-فکر کن قطره ی آب هستی و میخواهی با گُِل سرخی دوست شوی؛ چه کار میکنی؟
پاسخ: بالای سر گل سرخ می روم و از او می خواهم اجازه دهد روی گلبرگ هایش بنشینم .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.