جواب درس ۲ نگارش دوم ؛ صفحه ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵

جواب درس ۲ نگارش دوم ؛ صفحه ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵

جواب درس دوم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۲ نگارش دوم ؛ صفحه ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵

جواب درس دوم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس دوم: مسجد محله ما

جواب صفحه ۲۰ درس دوم نگارش دوم

۱-با توجه به نوشته ی زیر، سه خط اول را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
مردم محله ی….
پاسخ: بسیار خوش‌حال بودند. کار بنّایی مسجد، تازه تمام شده بود. مردم می‌خواستند برای اوّلین بار، نماز را به جماعت در این مسجد بخوانند. مسجد چراغانی شده بود. حوض مسجد پُر از آب بود. مهدی با پدر و مادرش، گُلدان‌های پُرگلی را که آورده بودند، کنار حوض قرار دادند.

۲-درس را بخوان و کلمه هایی که یکی از نشانه های زیر را دارند، بنویس.
حـ ح: محله‌ی محله ، خوش‌حال ، حوض ، حال ، محلّه‌ ، حرف
جـ ج: مسجد ، جماعت ، انجام ، خارج ، آنجا ، جالب ، وجود ، مادرجان

۳-جمله های زیر را کامل کن.
به کسی که ادب داشته باشد، با …ادب… می گوییم.
به کسی که سواد داشته باشد، با …سواد… می گوییم.

۴-جمله بنویس.
حوض: حوض خانه پدربزرگم پر از ماهی های کوچک است .
پیش نماز: مدیر مدرسه ما همیشه پیش نماز میشود.

جواب صفحه ۲۱ درس دوم نگارش دوم

۱-با توجه به نوشته ی زیر، سه خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
بعد از نماز…
پاسخ:امام جماعت از همه‌ی کسانی که در ساختن مسجد، کمک و همکاری کرده بودند، تشکّر کرد و گفت: «مسجد خانه‌ی خداست. وقتی برای خواندنِ نماز به مسجد می‌آییم، از حال یکدیگر باخبر می‌شویم و با هم‌فکری، می‌توانیم کارهای خوب و بزرگ انجام بدهیم.»

۲-کلمه هایی که نشانه های «ایـ یـ ی» را دارند، از درس پیدا کن و بنویس.
محله‌ی ،بسیار ،کار بنّایی ،می‌خواستند ،برای ،اوّلین ،این ،شیرینی ،چراغانی

۳- معنی کلمه های زیر را بنویس.
با دقت: کسی که دقت دارد.
با ادب: کسی که ادب دارد.
با نظم: کسی که نظم دارد.

۴-درباره ی کتاب خوانی و مطالعه، دو خط بنویس و کلمه های «باسواد»، «کتاب» و «بخوانم» را در نوشته ات به کار ببر.
پاسخ: من کتاب خواندن را دوست دارم زیرا کتاب خوانی باعث می شود انسان باسواد شود من تصمیم دارم هر هفته یک کتاب بخوانم

جواب صفحه ۲۲ درس دوم نگارش دوم

۱-با توجه به نوشته ی زیر، سه خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
هنگامی که مهدی با پدر و مادرش
پاسخ: هنگامی که مهدی با پدر و مادرش از مسجد خارج می‌شدند، مهدی رو به مادرش کرد و گفت: «من با دقّت به حرف‌های پیش‌نماز گوش دادم. سخنان او جالب بود. من همیشه فکر می‌کردم مردم برای نماز خواندن به مسجد می‌آیند؛ نمی‌دانستم که مسجدِ محلّه‌ی ما کلاس‌های آموزش قرآن، نقاشی، رایانه و عکّاسی دارد.

۲-درس را بخوان و کلمه هایی که نشانه های زیر را دارند، بنویس.

عـ ـعـ ـع ع هـ ـهـ ـه ه
جماعت  تازه 
عکّاسی همیشه

۳-درس را بخوان و ترکیب هایی مانند «شیرینی و شربت» را از درس پیدا کن و بنویس.
پاسخ: پدر و مادرش -کمک و همکاری – خوب و بزرگ -رایانه و عکّاسی

۴-راستی، اگر کفش هایت بال داشتند، چه اتفاقی می افتاد؟ این اتفاق را در سه سطر بنویس.
پاسخ: من فکر می کنم اگر کفش هایم بال داشت با آن به جاهای ناشناخته می رفتم و با آن ها پرواز می کردم و وقتی به دریا می رسیدم با ماهی هایی که در آب شنا می کردند مسابقه می گذاشتم و از روی رنگین کمان رد می شدم و به دشت و باغ های گل های شقایق و لاله سر می زدم

جواب صفحه ۲۳ درس دوم نگارش دوم

۱-با توجه به نوشته ی زیر شش خط بعدی را از روی درس، با خط خوش بنویس.
مسجد محله ما کلاس های آموزش…..
پاسخ:قرآن، نقاشی، رایانه و عکّاسی دارد. در آنجا کتاب‌خانه‌ی خوبی نیز برای کودکان وجود دارد. مادرجان! من هم دلم می‌خواهد در یکی از این کلاس‌ها شرکت کنم و از کتاب‌خانه‌ی آنجا استفاده کنم.»
مادر و پدر لبخندی به مهدی زدند و با هم به طرف خانه رفتند.

۲-با توجه به درس، جاهای خالی را پر کن.
مردم…محله‌ی… ما بسیار…خوشحال…بودند. کارِ بناییِ مسجد تازه تمام…شده…بود. مردم نماز را به…جماعت…بخوانند. مسجد…چراغانی… شده بود…حوض مسجد… پر از آب بود.

 

۳- مانند نمونه، کلمات را دسته بندی کن.

خواهر خورشید دستور
خواهش خوش حال گروهی
خواندن دوباره گوش
می خواست خودکار بگویید

۴-با کلمه های «همکاری، کنار حوض، گلدان» جمله ای زیبا بنویس.
ما با همکاری گلدان‌های کنار حوض را آب دادیم.

جواب صفحه ۲۵ درس دوم نگارش دوم

۱-نوشته ی زیر را پررنگ کن و خوش خط و زیبا بنویس.
ای خدای مهربان کمکم کن که همیشه به یاد تو باشم.
ای خدای مهربان کمکم کن که همیشه به یاد تو باشم.

۲-جدول را کامل کن.

۱ ت خ ت
۲ ک ش ک
۳ ن ا ن
۴ ت و ت
۵ گ ر گ
۶ ک ی ک
۷ ب م ب
۸ د ا د
۹ ک م ک
۱۰ د و د

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.