جواب درس ۳ نگارش دوم ؛ صفحه ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰

جواب درس ۳ نگارش دوم ؛ صفحه ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰

جواب درس سوم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۳ نگارش دوم ؛ صفحه ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰

جواب درس سوم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس سوم: خرس کوچولو

جواب صفحه ۲۶ درس سوم نگارش دوم

۱-چهار سطر اول را از روی درس، با خط خوش بنویس.
خرس کوچولو…..
بارها شنیده بود که «میکروب‌ها» موجودات خطرناکی هستند. به همین دلیل، تصمیم گرفت با آن‌ها بجنگد. یک روز صبح زود چوبی برداشت و به راه افتاد. در راه به یک بچّه گنجشک رسید. نگاهی به او کرد و گفت: «من می‌خواهم با میکروب‌ها بجنگم. تو آن‌ها را اینجا ندیده‌ای؟» گنجشک جواب داد:«این طوری که نمی‌شود؛ تو باید…»

۲-کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.-کلمه های جدول را از درس پیدا کن

۳-مانند نمونه جاهای خالی را کامل کن.
🔹 کسی که سواد ندارد، بی سواد است.
🔹 کسی که هنر ندارد، …بی هنر… است.
🔹 کسی که …حوصله… ندارد بی حوصله است.

۴-باکلمه «عَسَل» دو جمله بنویس.
🔸 من خوردن عسل را دوست دارم.
🔸 زنبور ها عسل درست میکنند.

جواب صفحه ۲۷ درس سوم نگارش دوم

۱-پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا و خوانا بنویس.
اما خرس کوچولو…..
به بقیه‌ی حرف‌های او گوش نکرد. رفت تا به بچّه فیلی رسید. پرسید: «تو میکروب‌ها را این طرف‌ها ندیده‌ای؟ من می‌خواهم با آن‌ها بجنگم.» بچّه فیل گفت: «اگر می‌خواهی با میکروب‌ها بجنگی، باید اول دست‌هایت را خوب بشویی.» خرس کوچولو که از حرف‌های بچّه فیل هم چیزی نفهمیده بود، ناراحت و بی‌حوصله به راه افتاد. کمی بعد، خسته و گرسنه زیر درختی نشست تا استراحت کند. بالای درخت یک کندوی عسل بود.

۲-درس را بخوان، کتابت را ببند و کلمه هایی را که به یادت مانده، بنویس.
پاسخ پیشنهادی:

خرس ، کوچولو ، عسل ، گنجشک ، میکروب ، گرسنه ، خسته ، کندو ، پاکیزه

۳-مانند نمونه، دسته بندی کن.

خواندن نوشتن ابرو درو
خواب وزیر گروهی خوش حال
خوانا وفادار مورچه روشن
خواستم سَرو موش موز

۴- ادامه ی داستان زیر را به دلخواه بنویس.

یک روز سعید و امیر به مغازه ای رفتند و یک ظرف ماست خریدند. وقتی به خانه بر می گشتند. ناگهان ظرفِ ماست از دست امیر افتاد و همه یِ ماست رویِ زمین ریخت….
پاسخ: امیر که ترسیده بود گفت حالا بیاد چکار کنیم؟ سعید هم گفت:« بیا حقیقت را به مادرت بگوییم ، چون اگر دروغ بگوییم هم خداوند و هم مادر از دست تو ناراحت میشوند.»
امیر هنگامی که حرف های سعید را شنید با او موافقت کرد و حقیقت را به مادرش گفت.

جواب صفحه ۲۸ درس سوم نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط خوانا بنویس.
کمی بعد…

پاسخ: کمی بعد، خسته و گرسنه زیر درختی نشست تا استراحت کند. بالای درخت یک کندوی عسل بود. خرس کوچولو تا چشمش به کندو افتاد، خوش‌حال شد و از درخت بالا رفت. عسل‌ها را با همان دست‌های کثیفش خورد و با خودش گفت: «حالا خیلی خسته‌ام. فردا می‌آیم و با میکروب‌ها می‌جنگم.»

۲-جمله هایی از درس را که در آن کلمات زیر آمده، پیدا کن و بنویس.
بی حوصله: خرس کوچولو که از حرف های بچه فیل هم چیزی نفهمیدِه بود، ناراحَت و بی حوصله به راه افتاد.
گنجشک: یک روز، صبح زود،‌ چوبی برداشت و به راه افتاد. در راه به یک بچه گنجشک رسید.
درخت: بالایِ درخت یک کندویِ عسل بود.

۳-جدول را کامل کن.

۱. کسی که نظم ندارد. بی نظم
۲. کسی یا چیزی که ارزش دارد. با ارزش
۳. کسی که سلیقه دارد. باسلیقه
۴. کسی که سواد دارد. با سواد
۵. چیزی که مزه دارد. بامزه

جواب صفحه ۲۸ درس سوم نگارش دوم

۴-یک پیام بهداشتی برای دوستان خود بنویس.
پاسخ: بعد از خوردن هر وعده‌ی غذایی مسواک بزنیم.

جواب صفحه ۲۹ درس سوم نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی را از روی درس، با خطی زیبا بنویس.
مادرش به او…..
پاسخ:مادرش به او گفت: «عزیزم، اگر اول از من می‌پرسیدی که میکروب‌ها کجا هستند و چه‌طوری می‌شود با آن‌ها جنگید، به تو می‌گفتم. تو باید بدانی که میکروب‌ها در جاهای کثیف زندگی می‌کنند. پس برای جنگیدن با آن‌ها، بهتر است همیشه خود را پاکیزه نگه‌داری و دست‌‌هایت را قبل از غذا خوردن بشویی. حالا هم باید استراحت کنی تا دوباره سالم و شاداب شوی.»

۲-برای تصویر داده شده، پنج کلمه بنویس.

جواب صفحه ۲۹ درس سوم نگارش دومپاسخ:پزشک ، بیمار ، صندلی ، تخت ، دستگاه فشار خون ، صندلی

به هر یک از کلمه های زیر یک بار «با» و یک بار «بی» اضافه کن و معنای آن را بنویس.

🔸 ادب:
بی ادب: کسی که ادب ندارد .
با ادب: کسی که ادب دارد .
🔸نظم:
بانظم: کسی که نظم دارد .
بی نظم: کسی که نظم دارد .

۴- بنویس برای حفظ سلامتی خود چه کارهایی باید انجام دهی.
برای حفظ سلامتی باید بهداشت فردی خودمان را رعایت کنیم دست هایمان را قبل از غذا بشوییم و بعد از غذا خوردن هم دندان هایمان را مسواک بزنیم و هر روز ورزش کنیم.

جواب صفحه ۳۰ درس سوم نگارش دوم

۱-نوشته ی زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.
خدایا! از تو می خواهم که همیشه سالم و تندرست باشم.
خدایا! از تو می خواهم که همیشه سالم و تندرست باشم.

۲-مانند نمونه ده کلمه ی شش حرفی بنویس که آخرشان «ن» باشد. آنها را در جدول قرار بده.

۱. زمستان
۲. دبستان
۳.گلستان
۴. بوستان
۵. نازنین 
۶. مردمان 
۷. اصفهان
۸. خراسان
۹. شبستان
۱۰. دلیجان

جواب صفحه ۳۰ درس سوم نگارش دوم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.