جواب درس ۴ نگارش دوم ؛ صفحه ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵

جواب درس ۴ نگارش دوم ؛ صفحه ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵

جواب درس چهارم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۴ نگارش دوم ؛ صفحه ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵

جواب درس چهارم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس چهارم: مدرسه ی خرگوش ها

جواب صفحه ۳۱ درس چهارم نگارش دوم

۱-چهار سطر اول را از روی درس، با خط خوانا بنویس.
بچه خرگوش ها منتظر…
پاسخ: معلم بودند. معلم با سبد هویج وارد شد، سلام کرد و پرسید:
«بچه‌ها فکر می‌کنید چرا خدا به ما گوش داده است؟»
پشمالو دستش را بلند کرد و گفت: «برای اینکه صداها را بشنویم.»
آموزگار لبخند زد و پرسید: «اگر گوش نداشتیم، چه می‌شد؟»
دم‌پنبه‌ای جواب داد: «هیچ صدایی را نمی‌شنیدم»

۲- کلمه های درس را که یکی از نشانه های «فـ شـ پـ » دارند، یک بار بنویس.

فـ فکر ، گفت ، برفی ، رفتند
شـشد ، پشمالو ، بشنویم، نداشتیم ، چشم ، شغال‌ها، شما
پـ پرسید ،پشمالو ، پیش ، پرنده‌ها،پاسخ‌

۳-جمله های زیر را مانند نمونه، پرسشی کن و با علامت مناسب، دوباره بنویس.

🔹 چرا مژگان به مسافرت رفت؟
سعید درسش را خواند.
پاسخ: چرا سعید درسش را خواند؟
به معلم احترام گذاشتی.
پاسخ: چرا به معلم احترام گذاشتی؟
سیما هر هفته یک کتاب می خواند.
پاسخ: چرا سیما هر هفته یک کتاب می خواند؟

۴-نوشته ی زیر را تا دو سطر ادامه بده.
وقتی معلم وارد کلاس شد به دانش آموزان گفت:«…..
پاسخ: کتاب هایتان را روی میز بگذارید امروز می خواهم درس خیلی ساده ای به شما بدهم.»

جواب صفحه ۳۲ درس چهارم نگارش دوم

۱- هفت سطر بعدی را از روی درس، با خط خوش بنویس.
بچه خرگوش ها در سکوت….
پاسخ: دم پنبه ای جواب داد :باید از آن ها خوب مواظبت کنیم و همیشه آن ها را تمیز نگه داریم . منتظر پرسش بعدی بودند که چشم قرمزی پرسید: «اگر صداها را نمی‌شنیدیم، چه اتفاقی برای ما می‌افتاد؟»
این بار خاکستری جواب‌داد: «خطرهایی برای ما پیش می‌آمد؛ مثلا صدای روباه‌ها و شغال‌ها را نمی‌شنیدیم.»
برفی ادامه داد: «از خیلی چیزها هم لذت نمی‌بردیم؛ مثل صدای پرنده‌ها و سرود خواندن بچه‌ها.»

۲-از کدام قسمت درس خوشت آمده؟ آن را بنویس.
پاسخ: دم پنبه ای جواب داد :باید از آن ها خوب مواظبت کنیم و همیشه آن ها را تمیز نگه داریم .

۳-چهار کلمه بنویس که آخر آنها مثل کلمه ی «حتما» باشد.
پاسخ: لطفاً، معمولاً، مثلاً، فعلاً

۴-به جای کلمه ی داخل کمانک، کلمه ی مناسب دیگری بگذار و جمله را بنویس.

الف) ما باید از حیوانات (مواظبت) کنیم. 
پاسخ: ما باید از حیوانات مراقبت کنیم.
ب)اگر مادرم خوابیده باشد،(اهسته) راه می روم.
پاسخ: اگر مادرم خوابیده باشد ،ارام راه می روم.
پ)خداوند همه چیز را (خلق) کرده است.
پاسخ: خداوند همه چیز را افریده است.

جواب صفحه ۳۳ درس چهارم نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.
اموزگار ادامه داد….
پاسخ: «پس داشتن گوش‌های سالم خیلی مهم است. بچه‌ها آیا می‌دانید چه باید بکنیم تا گوش‌های ما سالم بمانند؟»
دم‌پنبه‌ای جواب‌داد: «باید از آن‌ها خوب مواظبت کنیم و همیشه آن‌ها را تمیز نگه داریم.»

۲-هر کلمه را در جای خودش قرار بده.
تشکر-بادقّت-حیوانات-لبخند
ما باید با …حیوانات… مهربان باشیم.
وقتی به پرنده ها دانه می دهیم، ان ها از ما …تشکر… می کنند.
معلم به …لبخند… وارد کلاس شد.
بچه خرگوش ها …بادقّت… به حرف دوستانشان گوش می دادند.

۳لطیفه ی زیر را بخوان و در پایان هر جمله نقطه (.) یا نشانه ی پرسش (؟) بگذار.
علی کوچولو با عجله مشغول خوردن شیرینی بود که مادرش گفت:« بچه جان، این قدر تند تند شیرینی نخور . من بچه ای را می شناسم که در خوردن شیرینی عجله کرد و قبل از تمام شده شیرینی ها بیمار شد . » علی کوچولو درحالی که دهانش پر بود، گفت:« راست می گویی حالا بقیه شیرینی های او کجاست ؟ »

۴-بنویس چه وقت سلام میکنی و چه وقت خداحافظی میکنی.

پاسخ: وقتی وارد جایی می شویم سلام می کنم و زمانی که می خواهم آن جا را ترک کنم خداحافظی می‌کنم .

جواب صفحه ۳۴ درس چهارم نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.
زنگ مدرسه که…..
پاسخ: زنگ مدرسه که به صدا درآمد، معلم گفت: «بچه‌ها، این هویج‌ها جایزه‌ی شماست که فکر کردید و پاسخ‌های خوبی دادید.»
چند دقیقه بعد، بچه خرگوش‌ها هویج در دست، با خوش‌حالی از کلاس بیرون رفتند.

۲-جاهای خالی را پر کن.

انسان در …خانه… زندگی می کند
کندو محل زندگی …زنبور… است
شیر در …جنگل… زندگی می کند
جنگل محل زندگی …حیوانات… است
بعضی ها قناری را در …قفس… نگه می دارند
پرنده در …لانه… زندگی می کند

۳در جاهای خالی، میتوانی دو کلمه از کلمه های زیر را بگذاری. به دلخواه کلمه های مناسب را انتخاب کن و بنویس.
پاکیزه-خوبی-سعی-پرسیدم-سوال کردم-مهربان-تمیز-کوشش
هوای روستا …پاکیزه…(…تمیز…) است.
من هم …سعی….(…کوشش…) می کنم از انچه دارم به دوستانم بدهم.
روزی از مادرم …پرسیدم…(..سوال کردم…)

۴- به اول جمله ی زیر «چرا» اضافه کن و جواب آن را بنویس.
ما خدا را دوست داریم…….
پاسخ: چرا خدا ما را دوست دارد ؟چون خدا به ما نعمت های زیادی داده است و همیشه مراقب ماست .

جواب صفحه ۳۵ درس چهارم نگارش دوم

۱-نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.
پاکیزگی نشانه ایمان ست.
پاکیزگی نشانه ایمان ست.

۲- نقاشی را رنگ بزن و درباره ی آن دو سطر بنویس. نقاشی را رنگ بزن و درباره ی آن دو سطر بنویسپاسخ: ما باید بعد از هر وعده ی غذایی باید خوب دندان هایمان را مسواک بزنیم اگر از دندان هایمان خوب مراقبت نکنیم پوسیده و خراب می شوند .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.