جواب درس ۵ نگارش دوم ؛ صفحه ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱

جواب درس ۵ نگارش دوم ؛ صفحه ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱

جواب درس پنجم نگارش دوم دبستان

جواب درس ۵ نگارش دوم ؛ صفحه ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱

جواب درس پنجم نگارش دوم دبستان

گام به گام نگارش دوم / درس پنجم: چوپان درست کار

جواب صفحه ۳۷ درس پنجم نگارش دوم

۱- چهار سطر اول را از روی درس، با خط خوش بنویس.
روزی بود و روزگاری….
پاسخ: مردی بود که گوسفندان زیادی داشت. او آدم درست‌کاری نبود. اما چوپانی داشت که از گوسفندهای او نگه‌داری می‌کرد و مرد درست‌کار و راست‌گویی بود. چوپان هر روز شیر گوسفندان را می‌دوشید و به خانه‌ی صاحبِ گوسفندها می‌برد. او هم آب در آن می‌ریخت و شیر را دو برابر می‌کرد و به مردم می‌فروخت.

۲-مرتب کن و بنویس

الف) نگه داری- چوپان-می کرد-از-گوسفندان
پاسخ: چوپان از گوسفندان نگه داری می کرد .
ب) وانگهی-شود-قطره قطره-دریا-گردد-جمع
پاسخ: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

۳-مخالف هر کلمه را بنویس
شروع= پایان

درست= نادرست
زیاد= کم
روز= شب
می ریخت= نمی ریخت
نمی فروخت = می فروخت

۴-در دو خط بنویس چرا باید به دیگران کمک کنیم.
پاسخ: کمک به دیگران به انسان حس خیلی خوبی می دهد و خداوند هم به ما گفته تا می توانیم به دیگران کمک کنیم .

جواب صفحه ۳۸ درس پنجم نگارش دوم

۱-سه سطر بعدی را از روی درس، با خط خوانا بنویس.
چوپان هر بار او را…..
پاسخ: نصیحت می‌کرد و می‌گفت: «این کار درست نیست.» اما او به حرف‌های چوپان گوش نمی‌داد و لبخندی می‌زد و می‌گفت: «تو چوپانی‌ات را بکن و مزدت را بگیر!»
یک روز که چوپان، گوسفندان را به چَرا بُرد،

۲- جمله ها را از روی درس کامل کن.

🔹 او ادم درست کاری….. نبود.
🔹 یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا برد…… باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد.
🔹 چوپان گفت:« شنیده ای که می گویند……. قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. این سیل، همان آب‌هایی است که تو در شیر می‌ریختی و به مردم می‌فروختی.»

۳-به هر کلمه «ها» اضافه کن و جمله بنویس.

گل گل ها: گل ها به انسان طراوت می دهند .
کتاب کتاب ها: کتاب ها اطلاعات انسان را بیشتر می کند .
قطره قطره ها: قطره ها دوست داشتند به ابر تبدیل شوند .

۴- فرض کن به خانه ی دوستت رفته ای و او در خانه نبوده است. برایش یک یادداشت بنویس.
پاسخ: سلام آرش جان! فرا چون امتحان ریاضی داشتیم ، آمدم با هم ریاضی کار کنیم اما خانه نبودی . امیدوارم هرجا هستی موفق باشی.

جواب صفحه ۳۹ درس پنجم نگارش دوم

۱-چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.
باران شدیدی…..

پاسخ: شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد. چوپان برای نجات خود، بالای درختی رفت امّا سیل همه‌ی گوسفندان را با خود بُرد. چوپان نتوانست هیچ‌کاری بکند. ناچار پیش صاحب گوسفندان رفت و گفت:«سیل گوسفند‌های تو را برد.»

۲-با حروف درهم ریخته، کلمه بنویس.
ق-ر-ط-ه: قطره
ح-ن-ت-ص-ی: نصیحت
د-ا-ر-س-ت-ر-ک: درستکار

۲-به هر کلمه «ها» اضافه کن و معنی آن را بنویس.
🔸 گوسفند: …گوسفند ها… یعنی: …چند گوسفند…
🔸 چوپان: …چوپان ها… یعنی: …چند چوپان…
🔸 درخت: …درخت ها… یعنی: …چند درخت…

۳-در چند سطر بنویس اگر دو بال داشتی، چه میکردی.
پاسخ: من اگر دو بال داشتم پرواز میکردم و در آسمان ها به سمت ابر ها میرفتم. همینطور به سمت جنگل های زیبا و آبشار هایی که خداوند آفریده پرواز میکردم و از آنها لذت میبردم.

جواب صفحه ۴۰ درس پنجم نگارش دوم

۱-سه سطر بعدی را از روی درس بنویس.
مرد گفت:« من……

پاسخ: باور نمی‌کنم. آخر این همه آب، ناگهان از کجا آمد؟»
چوپان گفت: «شنیده‌ای که می‌گویند قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. این سیل، همان آب‌هایی است که تو در شیر می‌ریختی و به مردم می‌فروختی.»
مرد با شنیدن حرف‌های چوپان در فکر فرو رفت.

۲- کلمه هایی را که «ها» دارند، از درس پیدا کن و بنویس.
پاسخ: گوسفندها ،حرف‌ها ،آب‌ها

۳- مخالف کلمه هایی را که زیر آنها خط کشیده شده است، بنویس.
یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا برد، باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد. چوپان برای نجات خود، بالای درختی رفت. سیل همه ی گوسفندان را با خود برد.
زور شب
شدید آرام
بزرگ کوچک
بالا پایین
برد آورد ، نبرد

۴ درباره ی تصویر، سه جمله از زبان گوسفندان بنویس.
۱- ای کاش این چوپان گوسفندان را نجات می داد .
۲- ما گوسفندان برای انسان ها بسیار مفید هستیم .
۳- از پشم و شیر و گوشت ما استفاده می کنند .

جواب صفحه ۴۱ درس پنجم نگارش دوم

۱-نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.
خداوند انسان های راست گو و درست کار را دوست دارد .
خداوند انسان های راست گو و درست کار را دوست دارد .

۲-مانند نمونه، برای دیگر خانه های جدول، سؤال طرح کن.

۱-نام یکی از کتاب های شما
۲- بر سر می گذارند .
۳- پر نور
۴- مخالف روز
۵- همه چیز را او افریده است
۶- دوست خوب همه ی ما
۷- روزی سه بار باید بزنیم
۸- معروف به پرنده ی نامه ببر
۹- جیک جیک می کند
۱۰- مخالف پیرجواب صفحه ۴۱ درس پنجم نگارش دوم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.