معنی شعر نیایش فارسی نهم ✅ صفحه ۱۳۸

معنی شعر نیایش فارسی نهم صفحه ۱۳۸

معنی بیا تا برآریم دستی ز دل صفحه ۱۳۸ فارسی نهم

معنی شعر نیایش فارسی نهم ✅ صفحه ۱۳۸

معنی بیا تا برآریم دستی ز دل صفحه ۱۳۸ فارسی نهم

معنی فارسی نهم/

نیایش :: بیا تا برآریم دستی ز دل

۱- بیا تا برآریم دستی ز دل ◈※◈  که نتوان برآورد فردا زگل

معنی:  بیا با تمام وجود، خداوند را پرستش کنیم؛ زیرا بعد از مرگ، فرصت چنین کاری را نداریم.

واژه های مهم:
برآریم: بلند کنیم
گل: در این بیت مجازاً قبر
آرایه های ادبی:
دست برآریم
: کنایه از مناجات کنیم
دل و گل: جناس ناقص اختلافی
فردا: مجاز از قیامت
دانش زبانی:
برآریم
: فعل پیشوندی
بیا: فعل امر
بیت: سه جمله

۲- کریما، به رزق تو پرورده‌ایم ◈※◈  به اِنعام و لطف تو خو کرده‌ایم

معنی:  ای پروردگار بخشنده! با روزی تو پرورش یافته‌ایم و به لطف و بخشش تو عادت کردهایم.

واژه های مهم:
کریم: بخشنده [منادا «ا» حرف ندا]
رزق: روزی
پرورده‌ایم: پرورش یافته‌ایم [ماضی نقلی]
آرایه های ادبی:
رزق، انعام، و لطف
: مراعات‌نظیر
دانش زبانی:
انعام
: بخشش، نعمت دادن
خو: عادت
خو کرده‌ایم: فعل مرکب، ماضی نقلی

۳- چو ما را به دنیا تو کردی عزیز ◈※◈  به عقبی همین چشم داریم نیز

معنی: چون ما را در این دنیا عزیز و گرامی کردی، در آخرت هم همین انتظار را از تو داریم.

واژه های مهم:
عقبی: جهان آخرت
آرایه های ادبی:
تضاد
: دنیا و عقبی
چشم داشتن: کنایه از انتظار داشتن.
دانش زبانی:
چو
: حرف ربط
تو: نهاد
به‌دنیا: متمم قیدی
همین: ضمیر اشاره و مفعول
نیز: قید تأکید

۴- به لطفم بخوان و مران از درم ◈※◈  ندارد به جز آستانت سرم

معنی: خدایا! مرا با لطف و مهربانی خود بپذیر و از درگاهت دور نکن؛ زیرا من غیر از درگاه تو، درگاه دیگری ندارم.
واژه های مهم:
آستان: درگاه، حضور
آرایه های ادبی:
در و سر
: جناس ناقص اختلافی
در و آستان: مراعات‌نظیر
دانش زبانی:
«م» در لطفم و دَرم
: مفعول
«م» در سَرَم: مضاف‌الیه
«ت» در آستان: مضاف‌الیه

۵- چراغ یقینم فرا راه دار ◈※◈  ز بد کردنم دست، کوتاه دار

معنی: خدایا! نور بصیرت و ایمان را در برابرم قرار بده و مرا از انجام کارهای ناشایست دور کن.
واژه های مهم:
یقین: اطمینان قلبی
آرایه های ادبی:
چراغ یقین
: اضافهٔ تشبیهی
چراغ فرا راه داشتن: کنایه از هدایت کردن
دست کوتاه‌دار: کنایه از جلوگیری کردن
دانش زبانی:
«م» در یقینم
: مضاف‌الیه
«م» در بد کردنم: مضاف‌الیه، جهش ضمیر دارد.

۶- خدایا با ذلت مران از درم ◈※◈  که صورت نبندد دری دیگرم

معنی: خدایا! مرا با خواری و پستی از درگاه خودت، دور نکن؛ زیرا هیچ درگاهی جز درگاه تو، برای من، قابل تصوّر نیست.
واژه های مهم:
ذلت: خواری، پستی
صورت نبندد: قابل تصور نیست
آرایه های ادبی:
از در راندن
: کنایه از دور کردن
دری دیگر صورت نبندد: کنایه از رهایی برای من قابل تصور نیست.
دانش زبانی:
«م» در دَرَم
: مفعول
«م» در دری دیگرم: متمم
صورت نبندد: فعل مرکب

خدایا، به من توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، ایمان بی‌ریا، مناجات بی‌غرور، عشق بی‌هوس، دوست داشتن بی‌آنکه دوست بداند، روزی کن.
معنی: پروردگارا، مرا یاری کن که در شکست، سعی و تلاش بکنم. خدایا، صبر و استقامت در ناامیدی‌ها، اعتقاد دور از هرگونه ظاهرپرستی، راز و نیازهای بدون غرور و خودخواهی، عشق و علاقه دور از هوس، دوست داشتنی را که دوست (خدا) نداند، نصیب من بکن.
واژه های مهم:
توفیق: موفقیت
ایمان: اعتقاد
ریا: دورویی
هوس: آرزو، میل
دانش زبانی:
خدایا
: شبه جمله منادا
بی‌ریا: اسم مشتق

خداوندا! به من زیستنی عطا کن که در لحظۀمرگ، بر بی‌ثمری لحظه‌ای که برای زیستن گذشته است، حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی‌اش سوگوار نباشم.
معنی: خدایا، آن نوع زندگی را به من ببخش که به هنگام مرگ، به خاطر بی‌حاصل بودنِ لحظه‌هایی که در زندگی سپری شده است، افسوس نخورم و مُردنی را به من ببخش که برای بیهوده و بی‌فایده بودنش، ناراحت نباشم.
واژه های مهم:
عطا: بخشش
بی‌ثمر: بدون نتیجه
حسرت: افسوس
سوگوار: عزادار
دانش زبانی:
خداوندا
: شبه جمله منادا
زیستن: مصدر
بی‌ثمری: اسم مشتق
مردنی: صفت لیاقت

خداوندا! به مؤمنان ما روشنایی و به روشنفکران ما ایمان و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به مسلمانان ما قرآن، به فرقه‌های ما وحدت، به مردم ما خودآگاهی و عزّت ببخش.
معنی:  پروردگارا، به انسان‌های دیندار ما، بصیرت و آگاهی و به روشنفکران ما، ایمان و اعتقاد و به انسان‌های نادان و بی‌خبر، بیداری و هوشیاری و به انسان‌های آگاه و هوشیار ما، تصمیم و توانایی و به مسلمانان ما عمل کردن به قرآن و به گروه‌های مختلف ما، وحدت و یکپارچگی و به مردم ما توانایی آگاهی از کارها و بزرگی را عطا کن.
واژه های مهم:
روشنفکر: دارای فکر باز و منطقی
خفتگان: انسان‌های ناآگاه
اراده: تصمیم
فرقه: گروه
وحدت: یکپارچگی
آرایه ها ادبی:
تضاد: خفتگان و بیداران

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.