معنی نیایش فارسی هشتم ✅ صفحه ۱۲۷

معنی نیایش فارسی هشتم ✅ صفحه ۱۲۷

معنی الهی جانب من کن نگاهی فارسی هشتم

معنی نیایش فارسی هشتم ✅ صفحه ۱۲۷

معنی الهی جانب من کن نگاهی فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم / نیایش صفحه ۱۲۷

۱- الهی، جانب من کن نگاهی ◈※◈ مرا بنما به سوی خویش راهی

معنی: خداوندا نظری به من کن و راه رسیدن به خودت را به من نشان بده
دانش زبانی:
جانبِ حرف اضافه
من: متمم
مرا: به من
راهی: مفعول
بنما: نشان بده
به سویِ: حرف اضافه مرکب
خویش: متمم
تعداد جمله: سه تا
جانب: ِبه سوی، به طرف
کلمات قافیه: نگاهی، راهی
آرایه های ادبی:
جانب من نگاهی کن:
کنایه از توجه و عنایت داشتن
واج آرایی حرف (ن)در مصراع اول

۲- نگاهی کن که رو آرم به سویت ◈※◈ رهی بنما که جا گیرم به کویت

معنی: نظری به من کن و من را صدا بزن و راهی به من نشان بده تا بسویت بیایم.
قلمروی ادبی:
جناس: کویت و سویت
نگاهی کن: کنایه از توجه کردن
جاگرفتن: کنایه از قرار گرفتن
روی آوردن: فعل کنایی مرکب
دانش زبانی:
به سوی: حرف اضافۀمرکب
ت: ضمیرپیوستۀ «ت» متمم
راهی: مفعول
۴ جمله

۳- به ذکر خود، بلند آوازه‌ام کن ◈※◈ رفیق لطف بی‌اندازه‌ام کن

معنی: به اسم خود به من بزرگی بده و من را رفیق لطف بیکران خود کن.
دانش زبانی:
بلند آوازه: معروف، مشهور
ذکر خود: متمم
بلند آوازه: مسند
م در بلند آوازه: مفعول (مرا)
نهاد در هر دو مصراع: محذوف
رفیق لطف بی اندازه: گروه مسندی
م در بی اندازه: مرا(مفعول)
رفیق: هسته
لطف: وابستۀ پسین، مضاف الیه
بی اندازه: صفت بیانی، وابستۀ وابسته
تعداد جمله: ۲ تا

۴- بیفشان از وضو بر رویم آن آب ◈※◈ که از غفلت نماند در سرم خواب

معنی: از آن آب گوارا به من بده تا با آن وضو بگیرم و از خواب غفلت بیدار شوم.
دانش زبانی:
بیفشان از مصدر افشاندن: بریز
غفلت: بی خبری
آن آب: گروه اسمی، مفعول
وضو، روی، غفلت، سر: متمم
«م» در رویم و سرم: مضاف الیه(روی من)(سرمن)
خواب و آب: کلمات قافیه
آرایه های ادبی:
تناسب: وضو و آب / روی ، سر/ غفلت و خواب
خواب در سر نماندن: کنایه از بیدار شدن از خواب غفلت و بی خبری
جناس: بر، در، سر آن، آب

۵- به چشم مرحمت سویم نظر کن ◈※◈ شفیع آخرت، خَیرالبشر کن

معنی: به بخشندگی خودت به من نگاه کن و من را در آخرت شفاعت کن.
دانش زبانی:
مرحمت
: مهربانی، لطف
شفیع: شفاعت کننده، خواهشگر
خیرُ البشر: بهترین بشر
نظر: نگاه و توجه
حذف نهاد در هر دو مصراع
چشم مرحمت: متمم (اضافۀ اقترانی)
سویم: سوی من(من: متمم)خیر البشر(حضرت محمد«ص»)گروه اسمی: مفعول
شفیع آخرت: گروه اسمی، مسند
آرایه های ادبی:
به چشم مرحمت نگاه کردن: کنایه از توجه و عنایت داشتن
تناسب: چشم و نظر
کلمات قافیه: بشر و نظر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.