معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم فارسی ششم ✅ صفحه ۵۶

معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم فارسی ششم ✅ صفحه ۵۶

بخوان و حفظ کن همه از خاک پاک ایرانیم صفحه ۵۶

معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم فارسی ششم ✅ صفحه ۵۶

بخوان و حفظ کن همه از خاک پاک ایرانیم صفحه ۵۶

معنی فارسی ششم ابتدایی / بخوان و حفظ کن همه از خاک پاک ایرانیم صفحه ۵۶

۱- ما که اطفالِ این دبستانیم ◈※◈ همه از خاکِ پاکِ ایرانیم
معنی: ما که کودکان این دبستانیم، همه فرزندان خاک پاک ایران هستیم.
معنی کلمات:
اطفال : کودکان ، (جمع طفل)
نکته دستوری:
نهاد: مصرع اول : ما
مصرع دوم : همه
ترکیب وصفی : خاکِ پاک

۲- همه با هم برادرِ وطنیم ◈※◈ مهربان، همچو جسم با جانیم
معنی: همه ما وطن را مثل برادر خود می‌دانیم و مانند مهربانی جسم با جان و روح، با وطن مهربان هستیم.
نکته دستوری:
ترکیب اضافی : برادرِ وطنیم
آرایه ادبی:
تشبیه : مانند برادر
همچو: (مانند) جسم

۳- اشرف و اَنجَبِ تمامِ مِلَل ◈※◈ یادگارِ قدیمِ دورانیم
معنی: ما شریف‌ترین و نجیب‌ترین تمام ملت‌ها هستیم و از دوران کهن و قدیمی به یادگار مانده‌ایم.
معنی کلمات:
اشرف : شریف تر،گرامی تر
انجب: نجیب تر ،پاک تر
ملل : قوم ها ، ملت ها
نکته دستوری:
ترکیب وصفی : قدیم دوران (صفت و موصوف جا به جا شده)

۴- وطنِ ما به جای مادر ماست ◈※◈ مادرِ خویش را نگهبانیم
معنی: وطن ما همانند مادرمان است و ما از مادر خود حفاظت و نگهبانی می‌کنیم.
نکته دستوری:
ترکیب اضافی : وطن ما – مادرخویش
آرایه ادبی:
وطن به مادر تشبیه شده است .

۵- شُکر داریم کَز طفولیت ◈※◈ درسِ حُبّ الوطن، همی خوانیم
معنی: خدا را شکر می‌کنیم که از زمان کودکی درس وطن دوستی را پیوسته می‌خوانیم.
معنی کلمات:
کز: مخفف که از
طفولیت: کودکی
حب الوطن : وطن دوستی

۶- چون که حُبّ وطن زِ ایمان است ◈※◈ ما یقیناً ز اهلِ ایمانی
معنی: از آن جایی که دوست داشتن وطن از ایمان است. پس ما به یقین اهل ایمان هستیم.
معنی کلمات:
حبّ : دوست داشتن
یقیناً : قطعاً ، مسلماً
نکته دستوری:
ترکیب : اهل ایمان قید : یقینا
آرایه ادبی:
تلمیح : به سخن پیامبر( حب الوطن من الایمان )

۷- گر رسد دشمنی برای وطن※◈ جان و دل، رایگان بیفشانیم
معنی: اگر دشمنی به وطن حمله کند، جان و دلمان را بدون هیچ توقعی در راه وطنمان فدا می‌کنیم.
معنی کلمات:
رایگان: مفت، مجانی
بیفشانیم : نثار کنیم ، فدا کنیم
نکته دستوری:
مفعول : دل وجان
آرایه ادبی:
کنایه : جان و دل رایگان افشاندن کنایه از جان را فدا کردن

معنی کلمات درس هفتم فارسی ششم

اطفال : جمع طفل ، کودکان یقیناً : قطعاً ، مسلّماً ، مطمئناً
اشرف : شریف تر ، گرامی تر رایگان : مفت ، مجانی ، بدون هیچ هزینه ای
انجب : نجیب تر ، پاک تر بیفشانیم : نثار کنیم ، فدا کنیم
ملل : جمع ملّت ، قوم ها ، ملت ها دبستان : مکتب ، محل آموزش کودکان
طفولیّت : کودکی وطن : میهن ، سرزمین
حبّ الوطن : دوست داشتن وطن ، وطن دوستی شکر : سپاسگزاری
حبّ : دوست داشتن

هم خانواده درس هفتم فارسی ششم

اطفال = طفل، طفولیت
جسم = اجسام، مجسم
اشرف = شرف، شریف، شرافت
انجب = نجیب، نجبا
یادگار = یادگاری

مخالف و متضاد درس هفتم فارسی ششم

پاک آلوده
مهربان نامهربان
قدیم جدید
رایگان پولی
جسم جان

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم فارسی ششم ✅ صفحه ۵۶ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس هشتم فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی حکایت انواع مردم فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.