معنی پیر دانا فارسی هفتم ✅ صفحه ۱۶۲

معنی پیر دانا فارسی هفتم صفحه ۱۶۲

روان خوانی پیر دانا فارسی کلاس هفتم

معنی پیر دانا فارسی هفتم صفحه ۱۶۲

روان خوانی پیر دانا فارسی کلاس هفتم

معنی فارسی هفتم / پیر دانا صفحه ۱۶۲

آرایه های ادبی پیر دانا فارسی هفتم

سَرک کشیدن ← کنایه از بررسی و گشتن
زیر و رو کردن ← کنایه از بررسی دقیق
دو عقل بهتر ← کنایه از مشورت کردن بهتر است
خونت به گردن خودت است ← کنایه از اینکه خودت سبب مرگ خودت هستی (تو را میکُشم)
 رنگ پریده ← کنایه از ترس و اضطراب

معنی کلمات پیر دانا فارسی هفتم

نصیحت : پند و اندرز رویارویی : روبرو شدن
نو : جدید ارواح : (جمع روح) روح ها
کاشانه : خانه شایعه : خبر دروغ گسترش یافته
از یاد نمیبرد : فراموش نمیکرد دلداری : غم خواری
مغرور : خودپسند، متکبر عاقلانه : از روی عقل
فرمان : امر، دستور ارزن : دانهی پرندگان
از کار افتاده : ناتوان پیشکشی : هدیه به شخص بزرگ و والامقام
جلّاد : مأمور شکنجه اِنعام : پاداش، عطا و بخشش
شیروانی : سقف شیبدار وعدهگاه : محل قرار
مخفی : پنهان غلّه : محصول زراعت و کشاورزی مانند گندم، جو و ذرّت
انباری : محل نگهداری بار صادر کرد : ابلاغ کرد
کاهدان : محل نگهداری کاه لغو : باطل
موفقیت : پیروزی

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.