معنی شعر چشمه و سنگ فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۸

معنی شعر چشمه و سنگ فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۸

بخوان و حفظ کن چشمه و سنگ فارسی پنجم

معنی شعر چشمه و سنگ فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۸

بخوان و حفظ کن چشمه و سنگ فارسی پنجم

معنی فارسی پنجم / بخوان و حفظ کن چشمه و سنگ

۱- جدا شد یکی چشمه از کوهسار *** به ره گشت، ناگه به سنگی دچار
معنی: چشمه ای از کوهستان جدا شد، در راه ناگهان به سنگی برخورد.

۲- به نرمی چنین گفت با سنگ سخت: *** «کرم کرده، راهی ده ای نیکبخت!»
معنی: با آرامی و نرمی به سنگ محکم و سخت گفت: «ای نیکبخت، لطف کن و راهی برای عبور من بده»

۳- گران سنگ تیره دل سخت سر *** زدش سیلی و گفت: «دور ای پسر
معنی: سنگ بزرگ بد دل، محکم یک سیلی به چشمه زد و گفت: از من دور باش ای پسر،

۴- «نجنبیدم از سیلِ زور آزمای *** که ای تو، که پیشِ تو جُنبم، ز جای؟»
معنی: من با آمدن سیل پر زور و خروشان از جایم تکان نخوردم حالا تو چه کسی هستی که در مقابل تو از جایم تکان بخورم؟

۵- نشد چشمه از پاسخ سنگ، سرد *** به کندن دراستاد و ابرام کرد
معنی: چشمه از پاسخ سنگ، دلسرد و ناامید نشد و به کندن مشغول شد و پافشاری کرد.

۶- بسی کند و کاوید و کوشش نمود *** کز آن سنگ خارا، رهی برگشود…
معنی: بسیار زمین را کند و آنقدر تلاش کرد که از میان آن سنگ سخت، راهی باز کرد.

۷- برو کارگر باش و امّیدوار *** که از یأس، جز مرگ، ناید به بار
معنی: پس برو برای هدفت کار کن و همیشه امیدوار باش که از ناامیدی چیزی به جز نابودی و مرگ به دست نمی آید.
۸- گرت پایداری است در کارها *** شود سهل، پیش تو دشوارها
معنی: اگر در کارهایت پایداری و پافشاری باشد، تمام کارهای دشوار در مقابل تو آسان میشود

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر چشمه و سنگ فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی درس ۱۷ فارسی پنجم و برای بخش قبلی از هم خانواده و متضاد درس ۱۶ فارسی ششم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب صفحه ۱۲۶ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.