جواب کاربرگ شماره ۱۲ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۲ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۲ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۱۲ نقشۀ قارۀ آسیا

نقشه قاره آسیا
۱- روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید:

جواب کاربرگ 12 مطالعات اجتماعی هشتم

– نام اقیانوس های اطراف قاره آسیا : اقیانوس منجمد شمالی ، آرام در شرق ، اقیانوس  هند در جنوب
– نام دریاها و خلیج ها (→ ) : خلیج فارس ، عمان ، سرخ ، مدیترانه ، خزر ، سیاه
– نام رشته کوهی که آسیا را از اروپا جدا می کند : اورال
– نام فلات های بلند آسیا از مغرب به مشرق : آناتولی ، ایران ، تبت – مغولستان
– نام رشته کوه و بلندترین قله آسیا : هیمالیا ، اورست
– نام دو شبه جزیره وسیع آسیا : هند ، عربستان
– دلتای بنگال :  ٣ فلش (→ ) کنار هند نشان دهنده محل دلتای بنگال می باشد
– رودها مهم آسیا : لنا ، اب ، ینی سئی ، گنگ و یانگ تسه کیانگ

۲- نقشه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.
رنگ آمیزی کنید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.