جواب کاربرگ شماره ۱۳ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۳ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۳ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۳ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۳ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۱۳ نقشه آسیای جنوب غربی

کاربرگه شماره ۱۳ نقشۀ آسیای جنوب غربی

روی نقشه نام مکانهای مورد نظر را بنویسید.
– نام دریاها و اقیانوس مهم منطقه
– نام تنگه های بسفر، داردانل، هرمز، باب المندب و کانال سوئز
– نام کشورهایی که با علامت ؟ مشخص شده است.
– کشور ایران را با رنگ سبز و بقیه کشورها را با رنگی دیگر نشان دهید. (رنگ آمیزی کنید)
– اگر یک کشتی بخواهد از دریای عمان به دریای مدیترانه و از آنجا به کشورهای اروپایی برود باید از کدام دریاها و تنگه ها عبور کند؟ روی نقشه ترسیم کنید.
جواب: دریای عمان ، تنگه باب المندب ، دریای سرخ، کانال سوئز ، دریای مدیترانه

– روی کشورهای نفت خیز منطقه، علامت علامت  بگذارید.
جواب: ایران ، عراق ، عربستان ، کویت ، قطر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.