جواب کاربرگ شماره ۱۴ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۴ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۴ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۴ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۴ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۱۴ محاسبه مقیاس

۱- مقیاس عددی نقشه را بخوانید و معنی آن را بنویسید. سپس محاسبه کنید هر سانتی متر روی نقشه معادل چند کیلومتر روی زمین است؟
جواب: هر یک سانتی متر روی نقشه برابر است با ۴۵ کیلومتر روی زمین

۲- در صورتی که یک کشتی از بندر لنگه به ابوظبی برود، مسافران در سمت چپ خود کدام جزیره ها را مشاهده می کنند؟ با توجه به مقیاس نقشه، فاصله  این دو بندر چند کیلومتر است؟ محاسبه کنید.
کشتی از بندر لنگه به ابوظبی برود

۳- اگر فردی از شهر لار در ایران به بندر چارک سفر کند چند کیلومتر طی می کند؟ محاسبه کنید.
چند کیلومتر١- اگر فاصله دو روستا روی نقشه ای ۱۰ سانتیمتر باشد، در صورتی که مقیاس نقشه ۱/۲۵۰۰۰۰ باشد، فاصله این دو روستا روی زمین، چقدر است؟  جواب:کاربرگه شماره ۱۴ محاسبه مقیاس٢- فاصله شهری تا ساحل دریا، روی زمین ۶۰ کیلومتر و روی نقشه ۵ سانتیمتر است. مقیاس این نقشه را بهدست آورید.
جواب: برای تبدیل کیلومتر به متر و سانتی متر به روش زیر عمل میکنیم جواب شماره 2مقیاس نقشه ۱:۱۲۰۰۰۰۰ میباشد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.