جواب کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۷ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات هشتم

کاربرگه ۱۷ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم /  کاربرگه شماره ۱۷ نقشه قاره آمریکا

کاربرگه شماره ۱۷ نقشۀ قاره آمریکا

1- روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید.

– نام تنگه ای که قاره آمریکا را از قاره آسیا جدا می کند.
جواب: تنگه برینگ

– نام اقیانوس ها و خلیج ها:
جواب: اقیانوس اطلس ، اقیانوس آرام، اقیانوس منجمد شمالی، خلیج مکزیک

– نام رودها و جلگه های مهم آمریکای شمالی:
جواب: رود می سی سی پی ، رود میسوری ، جلگه می سی سی پی

– نام رودها و جلگه های مهم آمریکای جنوبی:
جواب: رود آمازون ، جلگه آمازون ، رود پارانا ، جلگه پارانا

– نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای شمالی:
جواب: رشته کوه راکی

– نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای جنوبی:
جواب: رشته کوه آند

– نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای شمالی:
جواب: توده آپالاش

– نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای جنوبی:
جواب: توده برزیل

– محل شهرهای واشنگتن و نیویورک را روی نقشه بنویسید.

– نام کانال معروفی که دو اقیانوس را به هم می پیوندد.
جواب: کانال پاناما

2- فرض کنید روی نقشه، یک کشتی می خواهد از یک اقیانوس به اقیانوس دیگر، سفر کند. دو مسیر جداگانه برای کشتی بکشید. سپس بگویید کدام مسیر کوتاه تر است؟ چرا؟
جواب: از طریق کانال پاناما ، زیرا کشتی ها برای عبور از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام مجبور نیستند آمریکای جنوبی را دور بزنند.

3- نقشه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.
بر عهده دانش آموز است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.