جواب کاربرگ شماره ۸ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۸ مطالعات هشتم

کاربرگه ۸ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۸ مطالعات هشتم

کاربرگه ۸ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم / کاربرگه شماره ۸ غزنویان و سلجوقیان

قزنویان و سلجوقیان
۱- به طور گروهی با مطالعه درس و توجه به نقشه ها و نمودار خط زمان، جدول زیر را کامل کنید
ما برای شما دو جدول قرار دادیم هر کدام را که دوست داشتید را استفاده کنید:
جواب اول : جواب کاربرگ شماره ۸ مطالعات هشتم

جواب دوم: کاربرگه شماره ۸ غزنویان و سلجوقیان

۲- همفکری کنید و با مقایسه قلمرو و رویدادهای مهم دوران غزنویان و سلجوقیان، بگویید کدامیک از این سلسله ها در تاریخ ایران، اهمیت بیشتری داشته اند. چرا؟
جواب: سلجوقیان، زیرا چه از نظر قدرت و وسعت و ثبات سیاسی و چه از نظر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه علم و دانش سرآمد حکومت های ایران بعد از اسلام بوده اند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.