جواب کاربرگ شماره ۹ مطالعات هشتم

جواب کاربرگ شماره ۹ مطالعات هشتم

کاربرگه ۹ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ شماره ۹ مطالعات هشتم

کاربرگه ۹ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم /  کاربرگه شماره ۹ شخصیت های تاریخیکاربرگه شماره ۹ شخصیتهای تاریخی

۱- شخصیتهای متن (۱) و (۲)چه کسانی هستند؟
متن ۱: عمیدالملک کندری
متن ۲: خواجه نظام الملک توسی

۲- کدامیک از ایندو در حوزه زبان و ادب فارسی، اقدام مهمی انجام داده است؟ چگونه؟
عمیدالملک کندری یک ایرانی فارسی زبان بود و دوست نداشت دفاتر حکومتی فارسی نباشند، به همین دلیل دستور داد تا دفترها و نامه ها به خط فارسی نوشته شوند و این رسم برای همیشه در ایران ماندگار شد.

٣- پیغامی که در انتهای متن (۱) آمده، خطاب به چه کسی بود؟
خواجه نظام الملک توسی

۴- هدف شخصیت متن (۲) از نگارش سیاست نامه چه بود؟
بیان کردن آیین فرمانروایی و راه و رسم کشور داری

۵- اقدامات مشترک هر دو شخصیت چه بود؟
– آموزش راه و رسم کشورداری
– سر وسامان دادن به اوضاع کشور

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.