جواب درس ۳ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۸ و ۱۹

جواب درس ۳ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۸ و ۱۹

گام به گام فارسی دوم دبستان درس سوم

جواب درس ۳ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۸ و ۱۹

گام به گام فارسی دوم دبستان درس سوم

گام به گام فارسی دوم / درس ۳:: خرس کوچولو

نگاه کن و بگو صفحه ۱۸ فارسی دوم

بیاموز و بگو

۱- علی شیرینی زیاد دوست دارد . یک روز که درحال خوردن شیرینی و شکلات بود مادرش از راه رسید و فهمید علی با دست های کثیف در حال خوردن شیرینی است.
۲-بعد از آن علی دچار دل درد شد و مادرش او را نصیحت کرد که نباید با دست های کثیف چیزی بخورد
۳- او به همراه مادرش به دکتر رفتند و دکتر به او گفت که هرگز نباید با دست های کثیف چیزی بخورد و او را مداوا کرد.
۴-حال یاسین با گوش دادن به حرف های دکتر خوب شد و دیگر فراموش نمیکند قبل از غذا خوردن دست هایش را باید بشوید.

درست، نادرست صفحه ۱۹ فارسی دوم

۱- میکروب‌ها موجودات خطرناکی هستند.
درست✅
۲- خرس کوچولو همه‌ی حرف‌های بچّه فیل را فهمیده بود.
نادرست❌
۳- برای جنگیدن با میکروب‌ها بهتر است همیشه خود را پاکیزه نگه داریم.|
درست✅
۴- میکروب ها در مکان های کثیف زندگی میکنند.
درست✅

واژه سازی صفحه ۱۹ فارسی دوم

🔹 بی‌ادب کسی است که ادب ندارد.
🔹 بی‌حوصله کسی است که حوصله ندارد.
🔹  بی‌کار کسی است که کار ندارد.
حالا تو بگو- بی‌هدف کسی است که ….هدف… ندارد.
– بی‌اهمیت چیزی است که ……اهمیت…… ندارد.

به کلمه‌های زیر توجه کن‌وبگو
– بی‌هنر یعنی ……….کسی که هنر ندارد…………..
– بی‌سلیقه یعنی …….کسی که سلیقه ندارد…….
– بی‌سواد یعنی …….کسی که سواد ندارد………

حالا تو بگو صفحه ۱۹ فارسی دوم

چه جمله‌هایی در درس با علامت پرسش (؟) به کار رفته است؟ آن‌ها را با صدای بلند و پرسشی بخوان.
پاسخ: ۱- تو میکروب ها را اینجا ندیده ای؟
۲- تو او را این اطراف دیده ای؟

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.