جواب درس ۶ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۹ و ۴۰

جواب درس ۶ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۹ و ۴۰

گام به گام فارسی دوم دبستان درس ششم

جواب درس ۶ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۹ و ۴۰

گام به گام فارسی دوم دبستان درس ششم

گام به گام فارسی دوم / درس ۶:: کوشا و نوشا

درست، نادرست صفحه ۳۹ فارسی دوم

۱- نوشا از هُدهُد چیزهای خوب را یاد گرفت.
نادرست❌

۲- دارکوب به پرنده گفت: «شما باید سال‌ها تلاش کنید.»
درست✅

۳- کوشا خوب‌سخن گفتن را از طوطی آموخت.
نادرست❌

۴- شعر «توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود» از فردوسی می‌باشد.
درست✅

گوش‌کن و بگو صفحه ۳۹ فارسی دوم

۱- چرا کوشا و نوشا لانه‌شان را ترک کردند؟
چون پدر و مادرشان به آن ها گفتند: شما دیگر بزرگ شده اید .غیر از بازی کردن باید چیزهای دیگری هم یاد بگیرید.

۲- چرا نوشا در کارهایش موفّق نبود؟
چون صبرش کم بود و دلش می خواست آزاد باشد

۳- دوست‌داری مثل کدام پرنده باشی؟ چرا؟
کوشا، چون کوشا با دقت به حرف های دارکوب دانا گوش کرد

۴- هدهد چه ویژگی داشت؟
او پاکیزه، راست گو، امانت دار و مهربان بود.

حالا تو بگو صفحه ۳۹ فارسی دوم

در هر دسته، کلمه‌ی مشترک کدام است؟حالا تو بگو صفحه ۳۹ فارسی دوم

پیدا کن و بگو صفحه ۴۰ فارسی دوم

۱- کلمه‌هایی را که نشانه‌های «ـه ه» در آخر آن‌ها صدای «اِ» می‌دهد.
پرنده ، همیشه ، لانه ، ساده ، جاودانه ، صمیمانه ، گرفته ، ادامه

۲- کلمه‌هایی را که نشانه‌های «ـه ه» در آخر آن‌ها صدای «هِ» می‌دهد.
راه، شبیه ، سیاه

۳- کلمه های راکه خرف ((و)) در آنها صدا نداشته باشد؟
خواستند، می خواست ،خواست