معنی گنج حکمت خاکریز فارسی دوازدهم ✔

معنی گنج حکمت خاکریز فارسی دوازدهم 

آرایه های ادبی گنج حکمت خاکریز فارسی دوازدهم

معنی گنج حکمت خاکریز فارسی دوازدهم ✔

آرایه های ادبی گنج حکمت خاکریز فارسی دوازدهم

معنی فارسی دوازدهم / گنج حکمت : خاکریز

در لحظات اوّل عملیات که خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر نیروهای ما ارتفاعات موسوم به «کلّه قندی» بود که دشمن با استقرار سلاح‌های زیادی قلّه را در دست داشت. شهید ساجدی با توجّه به اینکه نسبت به همه مسائل آگاهی داشت، روحیه خود را نباخته، احداث یک خاکریز دوجداره را تنها راه حل می‌دانست. با توجّه به امکانات محدود مهندسی و دید و تسلّط دشمن، قبول و اجرای این طرح خیلی سخت بود. به ویژه که لازم بود در فاصله زمانی شب تا سپیده دم اجرا و احداث می‌شد؛ ولی ایشان به اجرای این طرح ایمان داشت و با قاطعیّت می‌گفت: «خاکریز را صبح تحویل می‌دهیم.»

قلمرو زبانی:
عملیّات: اجرای طرح های نظامی
خطوط: ج خط
خطوط دشمن شکسته شد: کنایه از شکست و عقب نشینی
موسوم: نامیده (شده)
در دست داشت: کنایه از در اختیار داشت
باختن: از دست داشتن (بن ماضی: باخت؛ بن مضارع: باز)
روحیه را باختن: ناامید شدن
احداث: پدید آوردن
خاکریز: پشته خاک، سنگر
دوجداره: دارای دو جدار (جدار: دیوار)
سپیده دم: پگاه، صبح زود

عملیات احداث خاکریز شروع شد. آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شهید ساجدی، آرام و قرار نداشتند. در اوّلین دقایق صبح، احداث این خاکریز هشت نه کیلومتری به پایان رسید و خاکریزی که به کمک دو نیروی مهندسی شروع شده بود، تقریبا در وسط به هم رسیدند و اتمام خاکریز روحیّه عجیبی در بین برادران جهادگر و رزمنده ایجاد کرد؛ امّا این کار شهید ساجدی را راضی نمی‌کرد. او پیش بینی می‌کرد که با توجّه به تسلّط دشمن بر ارتفاعات روبه‌رو و ارتفاعات پشت، امکان زیر آتش گرفتن بچّه‌ها وجود دارد؛ به همین دلیل، مرحله دوم کار را شروع کرد. خاکریزی به طول چند کیلومتر در پشت خاکریز اوّل که از آن به عنوان خاکریز دو جداره یاد می‌شود، احداث نمود. آن روز با تدبیر حساب شده شهید ساجدی، رزمندگان توانستند در برابر نیروهای دشمن مقاومت کنند و به پیروزی رسند.

قلمرو زبانی: رأس: بالاترین نقطه
دقایق: ج دقیقه
روحیّه: امیدواری، حالت عاطفی
راضی: خرسند (هم‌آوا؛ رازی: اهل ری)
تسلط: چیرگی
زیر آتش گرفتن: گلوله باران کردن
تدبیر: چاره گری، چاره اندیشی روایت سنگرسازان ۲