معنی گنج حکمت مردان واقعی فارسی یازدهم + کلمات و آرایه ها

معنی گنج حکمت مردان واقعی فارسی یازدهم + کلمات و آرایه ها

صفحه ۵۶ فارسی یازدهم گنج حکمت مردان واقعی

معنی گنج حکمت مردان واقعی فارسی یازدهم + کلمات و آرایه ها

صفحه ۵۶ فارسی یازدهم گنج حکمت مردان واقعی

معنی فارسی یازدهم / گنج حکمت مردان واقعی

یکی از کوه لُکام به زیارت «سَری سَقَطی» آمد. سلام کرد و گفت: «فلان پیر از کوه لُکام تو را سلام گفت.» سَری گفت: «وی در کوه ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنانکه یک لحظه از حق تعالی غایب نشود.»

معنی: شخصی از کوه لُکام به دیدار «سری سقطی» آمد، سلام کرد و گفت: فلان عارف از کوه لُکام به تو سلام فرستاد.
سری گفت: آیا او در کوه زندگی می کند؟ این کار، ارزش و اهمّیتی ندارد. انسان عارف باید در میان مردم جامعه مشغول کار و زندگی باشد، به گونه ای که حتّی یک لحظه از یاد خدای بزرگ، غافل و بی خبر نباشد.
کلمات:
لُکام: نام کوهی در نزدیکی لبنان
زیارت: دیدار
سری سقطی: یکی از عارفان مشهور
پیر: عارف، مرشد
بس: بسیار : مهم
حق تعالی: خداوند بلندمرتبه
غایب: بی خبر
کلّ بند: نُه جمله
سلام: نقش مفعول
تو: نقش متمّم
ساکن و کار و مشغول و غایب: نقش مسند.
قلمرو ادبی:
کوه و لُکام و سلام: آرایه تکرار
مرد: مجاز از انسان
بازار: مجاز از جامعه.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.