معنی گنج حکمت مسافر فارسی دوازدهم ✔ صفحه ۱۵۴

معنی گنج حکمت مسافر فارسی دوازدهم صفحه ۱۵۴

آرایه های ادبی گنج حکمت مسافر فارسی دوازدهم

معنی گنج حکمت مسافر فارسی دوازدهم صفحه ۱۵۴

آرایه های ادبی گنج حکمت مسافر فارسی دوازدهم

معنی فارسی دوازدهم  / گنج حکمت: مسافر

دلم میخواهد بر بالهای باد بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده، زیر پا گذارم تا مگر روزی به پایان این دریای بیکران رسم و بدان سرزمین که خداوند سرحدّ جهان خلقتش قرار داده است، فرود آیم. از هماکنون، در این سفر دور و دراز، ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود میبینم که راه هزاران ساله را در دل افلاک میپیمایند تا به سرمنزل غایی سفر خود برسند امّا بدین حد اکتفا نمیکنم و همچنان بالاتر میروم. بدانجا میروم که دیگر ستارگان افالک را در آن راهی نیست.
قلمرو زبانی:
بیکران: بی انتها
*سرحد: مرز، کرانه
جاودانی: همیشگی
افلاک: جمع فلک، آسمان ها
*غایی: منسوب به غایت، نهایی
حد: اندازه
اکتفا: کفایت کردن، بس دانستن
سرمنزل: مقصد
«را» در ستارگان را راهی نیست: حرف اضافه به معنای «برای».
قلمرو ادبی:
بر بال های باد بنشینم: واج آرایی «ب»
بال های باد – دل افلاک: تشخیص و اضافه استعاری
دریای بیکران: استعاره از دنیا
بر بال های باد نشستن: کنایه از پرواز
زیر پا گذاشتن: کنایه از دیدن و گذشتن
ستارگان راه می پیمایند: تشخیص و استعاره
منزل: استعاره از هدف.

در یک جاده خلوت، رهگذری به من نزدیک میشود؛ میپرسد: »ای مسافر، بایست! با چنین شتاب به کجا میروی؟« میگویم: »دارم به سوی آخر دنیا سفر میکنم. میخواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحدّ دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن ذیحیاتی نفس نمیکشد.« میگوید: »اوه، بایست؛ بیهوده رنج سفر بر خویش هموار مکن. مگر نمیدانی که داری به عالمی بیپایان و بیحدّ و کران قدم میگذاری؟« ای فکر دور پرواز من، بالهای عقاب آسایت را از پرواز بازدار و تو ای کشتی تندرو خیال من، همینجا لنگر انداز؛ زیرا برای تو بیش از این اجازه سفر نیست.
قلمرو زبانی:
رهگذر: عابر
*سرحد: مرز، کرانه
*ذیحیات: دارای حیات، زنده، جاندار
بی حدّ و کران: بی پایان، بدون انتها
عقاب آسا: مانند عقاب.
قلمرو ادبی:
رهگذر: استعاره از وجدان
قدم گذاشتن: کنایه از رفتن
ای فکر – ای خیال – اجازه نبودن برای فکر و خیال: تشخیص و استعاره
بال های عقاب آسا: تشبیه درون واژه ای
خیال مانند کشتی: تشبیه
لنگر انداختن: کنایه از توقف کردن و ماندن
پرواز و بال و عقاب – کشتی و لنگر و سفر: تناسب.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.