جواب فکر کنید صفحه ۱۹ آزمایشگاه علوم تجربی دهم

جواب فکر کنید صفحه ۱۹ آزمایشگاه علوم تجربی دهم

جواب فعالیت های فصل یک آزمایشگاه دهم

جواب فکر کنید صفحه ۱۹ آزمایشگاه علوم تجربی دهم

جواب فکر کنید صفحه ۱۹ آزمایشگاه علوم تجربی دهم :

جواب فکر کنید صفحه ۱۹ آزمایشگاه علوم تجربی دهم

جواب فکر کنید صفحه 19 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

با توجه به جدول بالا، آیا فرضیه دوم عرفان تأیید می شود؟ توضیح دهید.
پاسخ:
بله؛ زیرا با انجام آزمایش فرضیه دوم خود نشان داد که آب دریاچه در دمای ۸- درجه سلسیوس درون یخ‌زن (فریزر) نیز منجمد نشده است و با توجه به شواهد موجود که دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا است به این نتیجه رسید که علت یخ نزدن آب دریاچه ناخالصی موجود در آن است.