جواب پرسش صفحه ۳۲ آزمایشگاه علوم تجربی دهم

جواب پرسش صفحه ۳۲ آزمایشگاه علوم تجربی دهم

جواب فعالیت های فصل دوم آزمایشگاه دهم

جواب پرسش صفحه ۳۲ آزمایشگاه علوم تجربی دهم

جواب فعالیت های فصل دوم آزمایشگاه دهم

گام به گام آزمایشگاه علوم دهم / جواب پرسش صفحه ۳۲ آزمایشگاه علوم تجربی دهم

۱- محلول بیوره، شناساگر پروتئین‌هاست. کدام‌یک از مواد مورد آزمایش پروتئین دارد؟
پاسخ: شیر و سفیده تخم مرغ
۲- کدام‌یک از مواد مورد استفاده در آزمایش، پروتئین بیشتری دارد؟
پاسخ: سفیده تخم مرغ