جواب درس ۱ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی

گام به گام جامعه شناسی یازدهم درس ۱

جواب درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی

گام به گام جامعه شناسی یازدهم درس ۱

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس اول ::  جهان فرهنگی / گام به گام درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی ؛ جواب فعالیت های صفحه ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۹ و ۱۰ درس اول جامعه یازدهم

جواب سوالات صفحه ۳ درس اول جامعه شناسی یازدهم

🔹 تفاوت جهان اجتماعی و جهان طبیعی در چیست؟
پاسخ: جهان اجتماعی، مجموعه گسترده ای از پدیده های اعتباری، کنش انسان ها را شامل می شود. و با آگاهی و اراده انسان شکل می گیرد. ضمن اینکه علاوه بر کنش انسانی و پدیده های اعتباری، پدیده های تکوینی را نیز که با زندگی انسان ها ارتباط داشته باشند، شامل می شود. اما جهان طبیعی، فقط شامل پدیده های طبیعی است. و ربطی به آگاهی و اراده انسانی ندارد. در جهان اجتماعی، عضویت اعضاء، به اراده آنها بستگی دارد و بر اساس، نظم است. اما در جهان طبیعی، عضویت موجود زنده و نظم آنها، تکوینی است.

🔹 سال گذشته، فرهنگ راچگونه تعریف کردید؟
پاسخ: فرهنگ: شیوه زندگی اجتماعی، اعضای جامعه است. و حاصل آگاهی، عمل مشترک آدمیان می باشد.

🔹 فرهنگ چه نقشی در هویت یابی افراد و جهان اجتماعی دارد؟
فرهنگ، مربوط به شیوه زندگی گروهی از انسان هاست که با یکدیگر زندگی می کنند. فرهنگ و جامعه نمی توانند از هم جدا باشند. جامعه بدون فرهنگ، امکان هویت یابی ندارد. و بدون جامعه نیز، فرهنگ معنایی ندارد. از طریق آموزش و تربیت، فرهنگ بصورت پاسخ: اکتسابی و نه ارثی، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و باعث ایجاد هویت مشترک بین یک قوم و جامعه می شود.

🔹 هویت جهان اجتماعی بیشتر متاثر از لایه های عمیق فرهنگ ( عقاید و ارزش ها ) است یا لایه های سطحی آن ( هنجار ها و نماد ها )چرا؟
پاسخ: متاثر از لایه های عمیق ( عقاید و ارزش ها ) : هویت جهان اجتماعی، متاثر از عضویت گروهی افراد جامعه است. هویت فرهنگی جهان اجتماعی بر اساس عقاید و ارزش های اجتماعی آن شکل می گیرد. و تا زمانی دوام دارد که افراد جامعه، عقاید و ارزش ها را به رسمیت شناخته باشند و بپذیرند.

جواب سوالات صفحه ۴ درس اول جامعه شناسی یازدهم

آیا می دانید منظور از ((جهان فرهنگی)) چیست؟
پاسخ: جهان فرهنگی، بخشی از جهان انسانی است.
از بخش اجتماعی، جهان انسانی با عنوان جهان فرهنگی یاد می شود.

جواب جهان انسانی صفحه ۴ جامعه شناسی یازدهم

جواب جهان انسانی صفحه ۴ جامعه شناسی یازدهم

وقتی به اطراف خود نگاه میکنیم، با پدیده­ های متفاوتی روبهرو می­ شویم. با تأمل بیشتر متوجه میشویم که این پدیده­ ها در مجموعه­ های بزرگ و مهمی دسته­ بندی می­ شوند. این مجموعه ها را به دلیل گستردگی و اهمیت شان »جهان« مینامند. یکی از این جهان­ ها، جهان انسانی است. جهان انسانی محصول زندگی انسان است و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می­ آید به این جهان تعلق دارد. آیا می ­توانید برخی از پدیده­ هایی را که به جهان انسانی تعلق دارند نام ببرید؟
پاسخ: فرهنگ، آموزش، خانواده، اقتصاد، قوانین جامعه، گروه های اجتماعی

جواب نمودار صفحه ۵ جامعه شناسی یازدهم

نمودار زیر را کامل کنید.

جواب نمودار صفحه ۵ جامعه شناسی یازدهم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵ جامعه شناسی یازدهم

درباره راه های ورود یک اندیشه فردی به حوزه فرهنگ، گفت و گو کنید.
پاسخ: یک فرد می تواند از طریق گفتار و نوشتار، اندیشه و عقیده خود را به دیگران انتقال دهد. مثال از طریق نوشتن کتاب، سخنرانی کردن.
حتی یک رهبر سیاسی و مذهبی هم می تواند با اندیشه های فردی خود، یک جامعه را سازمان دهد. و بر اندیشه های یک ملت تاثیر مثبت و یا منفی بگذارد. مانند امام خمینی در ایران و گاندی در هند.

جواب جهان تکوینی صفحه ۶ جامعه شناسی یازدهم

جواب جهان تکوینی صفحه ۶ جامعه شناسی یازدهم

🔹 می دانیم که تمامی پدیده های جهان هستی، محصول زندگی انسان نیستند؟ آیا می توانید برخی از این پدیده ها را نام ببرید؟
پاسخ: جهان آخرت، ملکوت، شهادت، روح، جن

🔹 جهان تکوینی شامل چه بخش هایی است؟
پاسخ: ) آخرت، غیب، روح، جن، قیامت، ماورالطبیعه ، فوق طبیعی(

جواب با هم تکمیل کنید صفحه ۷ جامعه شناسی یازدهم

با توجه به جهان هایی که تا کنون از آنها سخن گفتیم، نمودار زیر را تکمیل کنید
جواب با هم تکمیل کنید صفحه ۷ جامعه شناسی یازدهم

جواب صفحه ۷ جامعه شناسی یازدهم

جواب صفحه ۷ جامعه شناسی یازدهم

آیا می ­توانید برخی از این دیدگاه­ ها را حدس بزنید؟
پاسخ: دیدگاهی که به جهان طبیعی اهمیت میدهد، دیدگاهی که جهان فرهنگی را در اولویت قرار میدهد و دیدگاهی که نگاهی متعادل و رو به سوی جهان تکوینی دارد

جواب بیندیشید صفحه ۹ جامعه شناسی یازدهم

🔹 وضعیت امروزی محیط زیست، محصول چه باورهایی درباره انسان و طبیعت است؟
پاسخ: برخی معتقدند این وضعیت ناشی از برداشتی است که انسان مدرن و فرهنگ غرب از عالم طبیعت دارد. در این فرهنگ، انسان بر این گمان است که با تسخیر طبیعت و تصرف در آن، تمامی مسائل و مشکلات تاریخی خود را حل می کند.

🔹 برخی از آیات قرآن مانند آیه 41 سوره روم، آیه 96 سوره اعراف، آیه 276 سوره بقره و … از تعامل فعال جهان تکوینی با جهان اجتماعی و فرهنگی سخن می گویند. نمونه های این تعامل را در این آیات بیابید؟
پاسخ:
آیه 96 سوره اعراف: و چنانچه مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و پرهیزکار می شدند، همانا ما درهای برکات آسمان و زمین را بر روی آنها می گشودیم و لیکن چون تکذیب آیات کردند ما هم سخت به کیفر کردار زشتشان رسانیدیم.

آیه 41 سوره روم: فساد و پریشانی به کرده بد خود مردم در همه ی بّر و بحر پدید آمد تا ما هم کیفر بعضی اعمالشان را به آنها بچشانیم که پشیمان شده و به درگاه خدا باز گردند.
آیه 276 سوره بقره: خدا از [برکت] ربا می کاهد، و بر صدقات می افزاید، و خداوند هیچ ناسپاسِ گناهکاری را دوست نمی دارد.

جواب صفحه ۱۰ جامعه شناسی یازدهم

مفاهیم اساسی

اصطلاحات و مفاهیم اساسی درس را در این قسمت بنویسید:
جهان فرهنگی.
پرسش های بنیادی، جهان انسانی، بخش فردی جهان انسانی، بخش اجتماعی جهان انسانی، جهان ذهنی، جهان فرهنگی، جهان تکوینی، جهان طبیعت، جهان ذهنی، جهان فوق طبیعت، تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی.

خلاصه کنید
مطالب مهم درس را در قالب جمله یا گزاره بنویسید. در این قسمت مفاهیم اساسی را تعریف می کنند یا ارتباط آنها را نشان می دهند.
– بخش اجتماعی جهان انسانی هویتی فرهنگی دارد و از آن با عنوان جهان فرهنگی یاد می شود.

  1.  -جهان انسانی به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود.
  2.  -بین دو بخش فرهنگی و ذهنی جهان انسانی، تناسب و هماهنگی وجود دارد.
  3.  -برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند.
  4.  -متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند.
  5.  -بین جهان های مختلف، رابطه و تعامل وجود دارد.

آنچه از این درس آموختیم
در این قسمت می توانید جمله ها و گزاره هایی را که در قسمت ))خالصه کنید(( نوشته اید با هم ترکیب کنید و در قالب یک بند بنویسید.
فرض کنید می خواهید مطالبی را که در این درس یاد گرفته اید به زبان و قلم خودتان به دیگران آموزش دهید.
در کلاس نوشته های خود را بخوانید و با راهنمایی دبیر خود، بهترین آنها را انتخاب کنید و به نام نویسنده آن در کتاب خود بنویسید.
پاسخ:  هر فرهنگی در عمیق ترین لایه های خود، به 3 پرسش بنیادی جواب می دهد. این پرسش ها به 3 دسته اصلی )هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه( تقسیم می شوند. یکی از جهان ها، جهان انسانی است که خود دو بخش دارد: 1 -بخش فردی 2 -بخش اجتماعی. به بخش فردی جهان انسانی، جهان ذهنی، و به بخش اجتماعی آن جهان فرهنگی می گویند. بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. برخی جهان تکوینی را به طبیعت، محدود می کنند. اما نزد متفکران مسلمان، جهان طبیعت، بخشی از جهان تکوینی است. بر اساس 3 دیدگاه، بین جهان های ذهنی، فرهنگی، تکوینی، تعامل وجود دارد. در این مورد 3 دیدگاه وجود دارد.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.