جواب درس ۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

گام به گام جامعه شناسی یازدهم درس ۲

جواب درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

گام به گام جامعه شناسی یازدهم درس ۲

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس دوم :: فرهنگ جهانی / گام به گام درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی ؛ جواب فعالیت های صفحه ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ درس ۲ جامعه یازدهم

جواب صفحه ۱۱ جامعه شناسی یازدهم

🔹 در سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ چه فرهنگ هایی شکل گرفته اند؟
پاسخ:  فرهنگ ایران باستان، فرهنگ مادها، فرهنگ آریایی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ پهلوانی

🔹 چه عناصری از این فرهنگ باقی مانده است؟
پاسخ: عناصری مانند: سفره هفت سین، شب یلدا، عید نوروز ایران باستان، صنایع دستی مانند فرش بافی از زمان هخامنشیان، اعیاد مذهبی و مناسبت هایی مانند برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا، نام گذاری نوزادان در هنگام تولد با اسامی اصیل ایرانی

جواب صفحه ۱۲ جامعه شناسی یازدهم

جواب صفحه ۱۲ جامعه شناسی یازدهم

🔹 فرهنگ جهانی چیست؟
پاسخ: فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در پهنه جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است.

🔹 چرا برخی از فرهنگ ها، جهانی نمی شوند؟
پاسخ: فرهنگ هایی که نگاه قومی و قبیله ای دارند و ارزش ها و عقایدشان، ناظر به قوم و منطقه خاصی است، جهانی نمی شوند. مانند: قوم مغول، قبایل سرخپوست و برخی از قبایل آفریقایی.

آیا می دانید صهیونیسم چه آرمان ها و ارزش هایی دارد؟
– گسترش حاکمیت یهودیان در سراسر فلسطین و خاورمیانه.
– نژادپرستی، برتری نژاد قوم یهود در جهان
– طلایه دار تهاجم فرهنگی در جهان
– استفاده از رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی برای رسیدن به اهداف
– برقراری سرکردگی نظامی و اقتصادی یهودیان در سراسر خاورمیانه

جواب صفحه ۱۳ جامعه شناسی یازدهم

در مورد فرهنگ سرمایه داری چه می دانید؟
پاسخ: نظامی اقتصادی است که در آن پایه های سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولید اقتصادی است. فرهنگ سرمایه داری یک منطق دارد: مصرف تا حد انفجار. و به لحاظ جغرافیایی، اغلب مناطق کره زمین را در نوردیده است. کانون فرهنگ سرمایه داری عموما در غرب جهان )آمریکا و اروپا( می باشد.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳ جامعه شناسی یازدهم

جواب صفحه ۱۳ جامعه شناسی یازدهم

درباره نمونه های تاریخی فرهنگ هایی که عقاید و ارزش های آن ها با هنجارها و رفتارهایشان سازکار نیست، گفت و گو کنید:
پاسخ: 
مانند: فرهنگ خوارج در زمان امام علی )ع( – فرهنگ اعراب جاهل در زمان پیامبر )ص(
)جامعه فاسقه زمان فارابی(: هر چند اهل این مدینه، سعادت و خیر را می شناسند. اما عملشان با علمشان سازگار و هماهنگ نیست. آنها در کردار و رفتار همانند اهل جاهلی اند.
فرهنگ اموی و فرهنگ حاکمیت کلیسای قرون وسطا

جواب با هم تکمیل کنید صفحه ۱۳ جامعه شناسی یازدهم

جواب با هم تکمیل کنید صفحه ۱۳ جامعه شناسی یازدهم

جواب صفحه ۱۳ جامعه شناسی یازدهم

🔹 فرهنگ جهانی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: فرهنگ جهانی باید ویژگی ها و ارزش های عام و جهان شمول داشته باشد. این ارزش ها، معمولا در بین تمامی فرهنگ ها، مشترک و یکسان است. این فرهنگ می تواند بر این مبنا، یک نظام جهانی پایدار را تعریف کند.

🔹 به نظر شما، وجه اشتراک مطالب بالا چیست؟
پاسخ: در اشعار فوق، به ارزش ها و عقاید مشترک و جهان شمول  اشاره شده است. ارزش های انسانی که تمامی ملت ها به آن معتقد و پایبندند.

🔹 آیا می توانید به برخی از ارزش های عام و جهان شمول اشاره کنید؟
پاسخ: آزادی و حرّیت، حقیقت و راستی، مسئولیت پذیری، روح تعهد، عقلانیت و خردمندی و عدالت و …

اگر فرهنگ جهانی ویژگی های جهان شمول گفته شده را داشته باشد، انسان هایی که در چنین فرهنگی پرورش می یابند چه ویژگی هایی خواهند داشت؟ چه انسان هایی و با چه ویژگی هایی می توانند چنین فرهنگی را پدید آورند؟
پاسخ سوال اول: ویژگی ها و ارزش های ناب انسانی. انسان هایی آزاده با روحیه ی تعهد و مسئولیت پذیری و حقیقت جو.
[پاسخ سوال قسمت دوم] انسان هایی که در این فرهنگ جهانی بر اساس ویژگیهای مطلوب جهانی پرورش یافته باشند. عموما، جهان ذهنی و فردی شان نیز متناسب با جهان فرهنگی با ارزش های مطلوب می باشد. نظام خانواده، نظام آموزش، رسانه های جمعی، می توانند در چنین فرهنگی، زمینه مناسب را برای پرورش انسان هایی دلسوز، متعهد، خردمند و دارای عقلانیت و آزاده فراهم بیاورند.

جواب با هم تکمیل کنید صفحه ۱۷ جامعه شناسی یازدهم

جواب با هم تکمیل کنید صفحه ۱۷ جامعه شناسی یازدهم

جواب صفحه ۱۸ جامعه شناسی یازدهم

مفاهیم اساسی
فرهنگ جهانی، عناصر فرهنگی، منطقه مرکزی، منطقه پیرامونی، فرهنگ صهیونیسم بین الملل، فرهنگ
سرمایه داری، فرهنگ سلطه یا استکبار، فرهنگ حق، مدینه فاسقه، فرهنگ جهانی مطلوب، حقیقت، عقلانیت، عدالت و قسط، حرّیت، تعهد و مسئولیت

خلاصه کنید
– فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در پهنه جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است.
در طول تاریخ دو گونه فرهنگ وجود داشته اند که از مرزهای جغرافیایی خود عبور کرده و جهانی شدند.
فرهنگ صهیونیسم بین الملل و فرهنگ سرمایه داری، دو نمونه از این گونه اند.
فرهنگی که تسلط یک قوم، و گروهی خاص را به دنبال دارد فرهنگ سلطه یا استکبار است.
فرهنگ جهانی مطلوب باید دارای ارزش های عام و جهان شمول باشد.
فرهنگ جهانی باید از دو سطح عقالنیت برخوردار باشد.

آنچه از این درس آموختیم
پاسخ:  فرهنگ های مختلف، گستره جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند. فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور کند و در پهنه جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است.
در طول تاریخ 2 گونه فرهنگ وجود داشته اند که به سوی جهانی شدن گام برداشته اند:
1 -فرهنگی که عقاید، ارزش های آن ناظر به قوم و منطقه خاصی می باشد. مانند: فرهنگ سرمایه داری و فرهنگ صهیونیسم بین الملل.
2 -فرهنگی است که عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست. و از سعادت همه انسان ها حرف می زند. مانند: )فرهنگ حق(
فرهنگ جهانی مطلوب باید دارای ویژگی هایی باشد. این ویژگی ها جهان شمول می باشد مانند: حقیقت، معنویت، عدالت و قسط، حرّیت و آزادی، روح تعهد و مسئولیت.
فرهنگ جهانی باید دارای 2 سطح از عقلانیت باشد:
1 -ابتدا باید به پرسش های بنیادین بشر پاسخ دهد. )درباره انسان و جهان(.
2 -فرهنگ جهانی باید بتواند بر اساس عقاید و ارزش های بنیادین و شرایط تاریخی مختلف بشر، علاوه بر پرسش های بنیادین، به پرسش ها و نیازهای متغیر انسان ها جواب دهد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.