جواب درس ۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

گام به گام جامعه شناسی یازدهم درس ۳

جواب درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

گام به گام جامعه شناسی یازدهم درس ۳

درس سوم :: نمونه های فرهنگ جهانی ۱ / گام به گام درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی ؛ جواب فعالیت های صفحه ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۵ و ۲۶ درس ۳ جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس سوم :: نمونه های فرهنگ جهانی ۱

جواب صفحه ۱۹ جامعه شناسی یازدهم

🔹 آیا فارابی با این توضیح توانسته به شما بگوید که آرمان و ارزش اجتماعی برتر جامعه تغلب کدام است؟
پاسخ: (بله) به نظر فارابی در جامعه تغلب، آرمان و ارزش اجتماعی برتر، غلبه یافتن مردم بر سایر ملت هاست.
چیره شدن بر فرهنگ های دیگر، اتحاد مردم جامعه تغلب به قصد مقهور کردن جامعه دیگری.

🔹 آیا چنین فرهنگی در محدوده مرزهای جغرافیایی و قومی خود باقی می ماند؟
پاسخ: (خیر) چون نگاه سلطه جویانه به دیگر اقوام دارند. از محدوده قومی و منطقه خود فراتر می روند. عقاید و ارزش هایشان، ناظر به قوم، منطقه و ملت دیگری می باشد.

🔹 اگر چنین فرهنگی در راه جهانی شدن قدم بگذارد چه آثار و نتایجی در پی دارد؟
پاسخ: این فرهنگ می تواند باعث تقسیم بندی جهان به مناطق دوگانه شود. منطقه ای که به خدمت می گیرد و بر آن غلبه می یابد چون در این فرهنگ (جامعه تغلب)، مردم شیفته غلبه بر ملت های دیگر می شوند. و احساس برتری نسبت به ملت های دیگر را دارند. و خود نیز منطقه ی مرکزی می شوند. منطقه ای که احساس سلطه و برتری نسبت به دیگر اقوام را دارد.

جواب صفحه ۲۰ جامعه شناسی یازدهم

جواب صفحه ۲۰ جامعه شناسی یازدهمجهان گشایی و امپراتوری:

🔹 سوال: عملکرد فرهنگ سلطه در گذر تاریخ چگونه بوده است؟
پاسخ: کشور گشایی، جهان گشایی، استفاده از ابزارهای نظامی، کشت و کشتار، جنگ، سلطه طلبی، از بین بردن شهر ها، انسان ها و حتی حیوانات، وارد کردن خسارت های جانی و مالی.

🔹 نمونه های مختلف این فرهنگ کدام اند؟
پاسخ: فرهنگ مغولان، مناطق وسیعی را با قدرت نظامی خود تصرف کردند. اما چون، فرهنگی قومی و قبیله ای بودند. شایستگی های لازم را برای یک فرهنگ جهانی نداشت.
از نمونه های دیگر فرهنگ سلطه در طول تاریخ می توان به فرهنگ اعراب جاهلیت و حمله به ایران در زمان ساسانیان اشاره کرد. فتوحات ایرانیان باستان/حمله اسکندر مقدونی به ایران

جواب سوال پایین صفحه ۲۰ جامعه شناسی یازدهم

آیا غلبه نظامی همواره با غلبه فرهنگی همراه است؟
پاسخ: (خیر)

جواب تحلیل کنید صفحه ۲۲ جامعه شناسی یازدهم

🔹 به نظر شما فرهنگ سلطه به دنبال چه نوع تاثیرات فرهنگی بر جوامع مغلوب است؟ چرا؟
پاسخ: تضعیف مقاومت فرهنگی، ایجاد تزلزل و تحول فرهنگی در قوم مغلوب، تحقیر فرهنگی قوم مغلوب، هویت زدایی فرهنگی قوم مغلوب، وابستگی فرهنگی قوم مغلوب، با رسوخ در لایه های بنیادین فرهنگ (ارزش ها و باورها و عقاید) جامعه مغلوب را تسلیم خود می کند. در این راه از ابزارهای فرهنگی (رسانه، دین، مد و …) استفاده می کند.
🔹 چرا:
پاسخ: در صورتی که فرهنگ سلطه بخواهد به اهداف و آرمان های خود در جامعه مغلوب دست یابد، لازام است تا فرهنگ جامعه مغلوب را دستخوش تغییرات جدی کند. خطرناک ترین نوع سلطه، سلطه فرهنگی است. گر فرهنگ سلطه بتواند آنان را دچار از خود باختگی فرهنگی کند، خیلی راحت تر می تواند به اهداف سیاسی و نظامی و اقتصادی خود در جامعه مغلوب دست یابد.

جواب امپریالیسم و استعمار صفحه ۲۲ جامعه شناسی یازدهم

جواب امپریالیسم و استعمار صفحه ۲۲ جامعه شناسی یازدهمامپریالیسم و استعمار:

صفحه ۲۲:
درباره این دو واژه چه می دانید؟
امپریالیسم: این اصطلاح فرانسوی خود از واژه قدیمی تر امپراتوری آمده است و به نظامی گفته می شود که به دلیل مقاصد اقتصادی یا سیاسی می خواهد از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کند و سرزمین ها و ملت ها و اقوام دیگر را زیر سلطه خود در آورد.
استعمار: واژه ای است عربی به معنای آبادی خواستن است. ولی کاربرد های آن، به طور خاص متوجه شیوه های رفتار کشورهای از نظر سیاسی توانمند نظیر کشورهای اروپایی با سرزمین های مستعمری است.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۵ جامعه شناسی یازدهم

فاهیمی چون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی به کدام یک از مراحل استعمار مرتبطاند؟
پاسخ: (استعمار فرانو)

به نظر شما کشور ما برای مقابله با این شکل از استعمار چه ظرفیت­ هایی دارد؟
پاسخ: یکی از مهم ترین ابزارهای طراحی شده، توسط استعمار، ابزار فرهنگی است. که با عناوین متفاوتی چون: ناتو فرهنگی، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. کشور ما برای مقابله با استعمار فرانو، دارای ظرفیت های بالای فرهنگی، سابقه ی تمدن کهن و غیره می باشد.

جواب با هم تکمیل کنید صفحه ۲۵ جامعه شناسی یازدهم

انواع استعمار ابزارها شکل حضور
۱ -استعمار
قدیم
صنعت نظامی و
اقتصادی
حضور مستقیم به
صورت آشکار
۲ -استعمار
نو
کودتا، ترور
شخصیت های
علمی و دانشمندان
و استفاده از نهاد
های اقتصادی
جهانی
ستعمارگران پنهان
مجریان آشکار
۳ -استعمار
فرانو
نرم افزار ها
رسانه ها
فناوری اطلاعات
فضای سایبری
هم مجریان پنهان
هم استعمارگران
پنهان

جواب صفحه صفحه ۲۶ جامعه شناسی یازدهم

مفاهیم اساسی:
فرهنگ سلطه، امپراتوری، غلبه نظامی، بسط فرهنگی، امپریالیسم، استعمار، امپریالیسم سیاسی، امپریالیسم فرهنگی، امپریالیسم اقتصادی، مستعمره، استعمار نو، کودتای نظامی، استعمار فرانو، فناوری اطلاعات، استعمار
قدیم، جهانی شدن.

خالصه کنید:
– امپریالیسم به هر نوع سلطه ای گفته ای می شود و می تواند صورت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.
– برخی فرهنگ ها و جوامع، سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می دانند.
– غلبه نظامی، همیشه بسط فرهنگی را به دنبال ندارد.
– امپریالیسم سیاسی؛ از طریق اشغال نظامی جوامع ضعیف صورت می گیرد.
– امپریالیسم فرهنگی هنگامی رخ می دهد که قوم مغلوب، برتری فرهنگی جامعه ی مسلط را بپذیرند.
– امپریالیسم اقتصادی، در جایی رخ می دهد که قدرت اقتصادی یک کشور، مواد خام و بازارهای کشورهای دیگر را تصرف کند.
– استعمار بر اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی، دلالت می کند و سه شکل دارد. استعمار قدیم، استعمار نو و استعمار فرانو
– استعمار فرانو، گسترش و سلطه غرب بر همه جهان و غربی کردن جهان را در پروژه «جهانی شدن» پیگری می کند.

آنچه از این درس آموختیم:
پاسخ: در این درس آموختیم که در گذشته، فرهنگ سلطه، امپراتوری های بزرگ را به وجود آورده است. در تاریخ اقوامی بودند که با قدرت نظامی بر دیگر اقوام تسلط پیدا کردند. اما غلبه نظامی، همیشه بسط فرهنگی قوم مهاجم را به دنبال نداشته است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.