جواب و معنی درس ۱ انگلیسی یازدهم

جواب و معنی درس ۱ انگلیسی یازدهم

درس اول زبان انگلیسی یازدهم

جواب و معنی درس ۱ انگلیسی یازدهم

درس اول زبان انگلیسی یازدهم

انتخاب سریع صفحه :

گام به گام زبان یازدهم  /

دانش آموز عزیز ، ما سعی کرده ایم در بخش زیر بهترین و کامل ترین پاسخها و معنی ها را برایتان تهیه کنیم. لطفا اگر مشکل و یا انتقادی داشتید حتما در بخش نظرات اعلام کنید تا کیفیت محتوا را بالاتر ببریم.

معنی صفحه ۱۶ درس ۱ زبان یازدهم

Interesting Facts:
حقایق جالب:
There are about 7000 languages in the world.
حدود 7000 زبان در جهان وجود دارد.
Most Languages of the world have no written form.
بیشتر زبان های جهان هیچ شکل نوشتاری ندارند.
The Holy Quran is available in more than 100 languages.
قرآن مقدس در بیش از 100 زبان موجود است.
One language dies about every fourteen days.
تقریبا هر چهارده ورز یک زبان از بین می رود
Deaf people use sign language to communicate.
افراد ناشنوا از زبان اشاره برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.

جواب صفحه ۱۷ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

A. Look at the map. Choose six countries and write their languages.
. به نقشه نگاه کنید. شش کشور را انتخاب کنید و زبان آنها را بنویسید

جواب صفحه ۱۱ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

۳-Russia = Russian ۲-Tajikistan = Persian ۱-Iran = Persian
۶-China = Chinese ۵-India = Hindi, English ۴- Iraq = Arabic

– Are you familiar with any of the above languages? If yes, circle them.
آیا با هر یک از زبان های فوق آشنایی دارید؟ اگر بله، دور آنها حلقه بزنید.

جواب صفحه ۱۸ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

B. Match the signs with their meanings. There is one extra sentence.
علائم را با معانی آنها مطابقت دهید. یک جمله اضافی وجود دارد.

پاسخ: جواب این سوال در تصویر زیر مشخص شده است.

جواب صفحه ۱۸ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

(a) There is a parking lot around. 
یک پارکینگ در این اطراف وجود دارد.
(b) Turn off your mobile phone.
تلفن همراه خود را خاموش کنید.
(c) Please be quiet.
لطفا ساکت باشید.
(d) Keep off the grass.
وارد چمن نشوید.
(e) You are near a restaurant.
شما در نزدیکی یک رستوران هستید.
(f ) Do not swim here.
در اینجا شنا نکنید.

C. Number the following activities from 1 to 6 according to how frequently you do them when you learn a foreign language.
فعالیت های زیر را از یک تا شش بر طبق اینکه یک زبان خارجی یاد گرفتید چند وقت یکبار آن ها را انجام میدهد شماره گذاری نمایید.

پاسخ: جواب این بخش بر عهده شما میباشد .

…… Reading storybooks
خواندن کتاب داستان
…… Watching movies
فیلم دیدن
…… Listening to the news
گوش دادن به اخبار
…… Surfing the net
وب گردی
…… Talking to foreigners
صحبت کردن با خارجی ها
…… Writing letters or emails
نوشتن نامه یا ایمیل

معنی conversation صفحه ۱۹ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

Babak Saberian is a translator who works for IRIB1 . Today, he is hosting Meysam in his offce. Meysam is a high school student. He is interviewing Mr. Saberian for his school project.
بابک صابریان یک است که برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کار میکند. او امروز در دفترش میزبان میثم است . میثم یک دانش آموز دبیرستانی است. او با آقای صابریان برای پروژه مدرسه اش مصاحبه میکند.

Meysam: Thank you Mr. Saberian for inviting me to your offce.
میثم: با تشکر از شما آقای صابریان که مرا به دفتر خود دعوت کرده‌اید.
Mr. Saberian: You’re welcome!
آقای صابریان: خواهش می‌کنم!
Meysam: I heard you know three languages. Is that right?
میثم: من شنیده‌ام که شما سه زبان بلد هستید. درست است؟
Mr. Saberian: Well, actually four languages.
آقای صابریان: خب، در واقع چهار زبان.
Meysam: Four! Really?! What languages do you know?
میثم: چهار! واقعاً؟! چه زبان‌هایی بلد هستید؟
Mr. Saberian: Besides my mother tongue, Persian, I know English, French and Russian well.
آقای صابریان: علاوه بر زبان مادری، فارسی، من انگلیسی، فرانسوی و روسی را به خوبی بلدم.
Meysam: Interesting! And when did you learn them?
میثم: جالب هست! و چه زمانی آنها را یاد گرفتید؟
Mr. Saberian: I began learning English at school when I was thirteen. Then I began learning French in a language institute when I was ffteen. And I learned Russian when I was
a university student in Moscow.
آقای صابریان: من یادگیری زبان انگلیسی را وقتی سیزده سال داشتم در مدرسه شروع کردم. سپس در پانزده سالگی، یادگیری زبان فرانسه را در یک موسسه زبان شروع کردم و هنگامی که دانشجوی دانشگاه مسکو بودم زبان روسی را یاد گرفتم.

ترجمه صفحه ۲۰ درس اول زبان یازدهم

Meysam: Can you use all of them fuently?
میثم: آیا می‌توانید از همه آنها به طور روان استفاده کنید؟
Mr. Saberian: I know all of them well, but I use English more.
آقای صابریان: من همه آنها را به خوبی بلدم، اما من انگلیسی را بیشتر استفاده می‌کنم.
Meysam: OK. Do you think language learning should start as early as possible?
میثم: خب. فکر می‌کنید یادگیری زبان باید در اسرع وقت شروع شود؟
Mr. Saberian: My experience says interest and hard work are really more important than age.
آقای صابریان: تجربه من می‌گوید علاقه و سخت کوشی واقعاً مهمتر از سن هستند.
Meysam: Hmm… that’s an important point. May I know what your favorite language is ? English, French, or Russian?
میثم: هوم … این یک نکته مهم است. ممکن است بدانم که زبان مورد علاقه شما چیست؟ انگلیسی، فرانسوی یا روسی؟
Mr. Saberian: To be honest, I enjoy using them all, but my favorite language is absolutely my mother tongue!
آقای صابریان: صادقانه، من از استفاده از همه آنها لذت می‌برم، اما زبان مورد علاقه من قطعاً زبان مادری من است.

جواب صفحه ۲۰ درس اول زبان یازدهم

پاسخ:

1. He works for IRIB.
2. No, he doesn’t.
3. I know two languages.

جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهم

A. Look, Read and Practice.
 نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید.

 

جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهممعنی: آسیا بزرگترین قاره جهان است جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهم معنی: مازندران یکی از بهترین مناطق کشاورزی ایران است
جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهممعنی: اسپانیایی زبان مادری دیگو است جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهممعنی: آیا آب واقعاً در مریخ وجود دارد؟
جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهممعنی: قیمت فرهنگ لغت از 5 تا 15 دلار است

جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهم

جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: امروزه کمتر از 40 درصد مردم در روستاها زندگی می‌کنند جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: برنج محبوب ترین غذای ایران است
جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: تصور کنید که در فضا سفر می کنید جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: دانشمندان می‌گویند که تا سال 2050 انرژی باد می‌تواند نیازهای جهان را برآورده سازد
جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: معلم ما سعی می‌کرد کلمه جدید را با استفاده از زبان اشاره به ما یاد دهد جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: ما در قرن بیست و یکم زندگی می‌کنیم

جواب صفحه ۲۳ درس اول زبان یازدهم

B. Read and Practice.
بخوانید و تمرین کنید

🔹 society: a large group of people who live together
We live in an Islamic society.
جامعه ، گروه : گروه بزرگی از مردم که با هم زندگی می‌کنند. ما در یک جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم.
🔹 ability: the physical or mental power or skill to do something
Human’s ability to talk makes him different from animals.
توانایی ، قابلیت: قدرت جسمی یا ذهنی یا مهارت انجام کاری. توانایی انسان برای صحبت کردن او را از حیوانات متفاوت می سازد
🔹 vary: to be different from each other
In some cities, prices vary from shop to shop.
فرق داشتن ، تغییر داد ، دگرگون کردن: متفاوت بودن نسبت به یکدیگر. در برخی از شهرها، قیمت‌ها از فروشگاه به فروشگاه متفاوت است.
🔹 make up: to form a thing, amount or number
China makes up 18% of the world‘s population.
ترکیب کردن ، درست کردن: شکل دادن به یک چیز، مقدار یا عدد. چین 18٪ جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.
🔹 despite: without taking any notice of
I enjoy the weekend, despite the bad weather.
علی‌رغم ، باوجود، اگرچه: بدون توجه به من از آخر هفته لذت می‌برم، علی رغم هوای بد

جواب صفحه ۲۳ درس اول زبان یازدهم

معنی Reading صفحه ۲۴ درس اول زبان یازدهم

Languages of the World

Language is a system of communication. It uses written and spoken forms. People use language to communicate with each other in a society.

معنی: زبان یک دستگاه ارتباط است. آن از فرم‌های نوشتاری و گفتاری استفاده می‌کند. مردم از زبان برای برقراری ارتباط با یکدیگر در یک جامعه استفاده می‌کنند. آنها آگاهی، عقاید، آرزوها و احساسات را از طریق آن تبادل می‌کنند.

They exchange knowledge, beliefs, wishes, and feelings through it. Languages vary greatly from region to region. They are so different that a person may not understand the language of someone from another region, country or continent. It is not surprising to hear that today about 7000 languages exist in the world. There are more than 2000 languages in Africa, 1000 in the Americas, more than 2250 in Asia, about 230 in Europe, and more than 1300 in Oceania.

معنی: زبان‌ها از منطقه به منطقه ای دیگر بسیار متفاوت هستند. آنها به قدری متفاوت هستند که ممکن است یک فرد زبان فردی از یک منطقه، کشور یا قاره دیگر را نفهمد. شنیدن این موضوع تعجب‌آور نیست که امروزه حدود ۷۰۰۰ زبان در جهان وجود دارد. در آفریقا بیش از ۲۰۰۰ زبان، ۱۰۰۰ زبان در آمریکا، بیش از ۲۲۵۰ زبان در آسیا، حدود ۲۳۰ زبان در اروپا و بیش از ۱۳۰۰ زبان در اقیانوسیه وجود دارد.

Native speakers of these languages range in number from very large, with hundreds of millions of speakers, to very small, with fewer than 10 speakers. The most popular language in the world is Chinese. More than one billion people in the world speak Chinese.

معنی: گوینده‌های بومی این زبان‌ها از تعداد بسیار زیاد، با صدها میلیون گوینده، تا تعداد بسیار کم، با کمتر از ۷ گوینده، در تعداد متغیر هستند. محبوب‌ترین زبان دنیا چینی است. بیش از یک میلیارد نفر در جهان به زبان چینی صحبت می‌کنند.

معنی صفحه ۲۵ درس اول زبان یازدهم

Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese, but there are about one billion learners of English all around the world. They learn English as an international language.

معنی: جالب اینجاست که انگلیسی در مقایسه با چینی، گوینده‌های بومی کمتری دارد، اما در سراسر جهان حدود یک میلیارد زبان‌آموز انگلیسی وجود دارد. آنها انگلیسی را به عنوان یک زبان بین المللی یاد می‌گیرند.

About fifty percent of the world’s languages have fewer than 5000 speakers. In the beginning of the twenty-first century, 204 languages had fewer than 10 speakers and 344 languages had between 10 and 99 speakers. The 548 languages with fewer than 99 speakers make up nearly 8 percent of the world’s languages. We call them ‘endangered languages’. As the speakers of such languages grow old and die, their languages will die, too.

معنی: حدود پنجاه درصد از زبان‌های دنیا کمتر از ۵۰۰۰ گوینده دارند. در آغاز قرن بیست و یکم، ۲۰۴ زبان کمتر از ۱۰ گوینده داشتند و ۳۴۴ زبان بین ۱۰ تا ۹۹ گوینده داشتند. ۵۴۸ زبان با کمتر از ۹۹ گوینده تقریباً ۸ درصد از زبان‌های جهان را تشکیل می‌دهند. ما آنها را “زبان‌های در معرض خطر” می‌نامیم. زیرا گوینده‌های این زبان‌ها پیر می‌شوند و می‌میرند، و زبان آنها نیز از بین خواهد رفت.

All languages are really valuable, despite their differences. Every language is an amazing means of communication that meets the needs of its own speakers. It is impossible to imagine the world without language. Therefore, we should respect all languages, no matter how different they are and how many speakers they have.

معنی: همه زبان‌ها علی‌رغم تفاوت‌هایشان واقعاً ارزشمند هستند. هر زبان وسیله‌ای شگفت‌انگیز برای برقراری ارتباط است که نیازهای گویندگان خود را برآورده می‌کند. تصور جهان بدون زبان غیرممکن است. بنابراین، ما باید به همه زبان‌ها احترام بگذاریم، بدون توجه به اینکه چه مقدار متفاوت هستند و چه تعداد گوینده دارند.

معنی صفحه ۲۵ درس اول زبان یازدهم

You can scan a reading passage to look for and find specific information quickly such as a number, a name, a word, or a phrase. Follow these steps to scan:
🟥 Make a clear picture in your mind of the information you are looking for.
🟥 Look for that information.
🟥 Move your eyes quickly across the text. Don’t read every word. When you find the information, stop, read the sentence and mark the information.

می‌توانید یک متن خواندنی را اسکن کنید تا به سرعت اطلاعات خاصی مانند یک عدد، یک نام، یک کلمه یا یک عبارت را پیدا کنید. برای اسکن مراحل زیر را دنبال کنید:
🟥 تصویری واضح از اطلاعاتی که به دنبال آن هستید در ذهن خود ایجاد کنید.
🟥 به دنبال آن اطلاعات باشید.
🟥 چشمان خود را به سرعت در سراسر متن حرکت دهید. هر کلمه را نخوانید وقتی اطلاعات را پیدا کردید، توقف کنید، جمله را بخوانید و اطلاعات را علامت بزنید.

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

A. Scan the passage for the following numbers. Match them with the information. There is one extra number
متن را برای اعداد زیر اسکن کنید ، آنها را با اطلاعات تطبیق دهید. یک عدد اضافه وجود دارد.

e. 204 ⇒ 1 d. 1300 ⇒ 4 c. 8 ⇒ 2 b. 2250 ⇒ ❌ a. 548 ⇒ 3

(e) 204 1- The number of languages with speakers fewer than 10.
(c) 8 2– The percent of endangered languages.
(a) 548 3- The number of languages with speakers fewer than 99.
(d) 1300 4- The number of languages in Oceania.

1- تعداد زبان هایی که کمتر از ۱۰ گویشور دارند.
2- درصد زبان های در خطر انقراض.
3- تعداد زبانهایی که کمتر از ۹۹ گویشور دارند.
4- تعداد زبان های اقیانوسیه.

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

B. Scan the passage for the proper nouns.
متن را برای اسم مناسب اسکن کنید

a) The language with more than one billion learners: English
زبانی که بیش از یک میلیارد زبان آموز دارد: چینی

b) The continent with one thousand languages: Americas
قاره با هزار زبان: قاره آمریکا

c) The language with the largest number of native speakers: Chinese
زبانی که بیشترین تعداد زبان مادری را دارد: چینی

جواب: a)English – b)Americas – c)Chinese

 

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

C. Scan the passage and answer the following questions.
متن زیر را اسکن کنید و به سوالات پاسخ دهید

a) How many languages are there in the world?
answer: There are about 7000 languages in the world

b) What is the number of endangered languages?
answer: 548

c) Which continent has the largest number of languages in the world?
answer: Asia

a) چند زبان در دنیا وجود دارد؟
پاسخ: حدود 7000 زبان در جهان وجود دارد
b) تعداد زبان های در خطر انقراض چقدر است؟
پاسخ: 548
c) کدام قاره دارای بیشترین تعداد زبان در جهان است؟
پاسخ: آسیا

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

D. Read the sentences; put T for true and F for false. If a sentence is false, correct it.
a) Through languages, people can exchange only knowledge. F❌
b) When a language has no speaker, it dies out. T✅
c) Only a few languages can meet the needs of their own speakers. F❌

a از طریق زبان، مردم فقط می توانند دانش را مبادله کنند.
b وقتی زبانی گوینده نداشته باشد از بین می رود
c فقط چند زبان می توانند نیازهای گویشوران خودشان را برآورده کنند.

جواب صفحه ۲۷ درس اول زبان یازدهم

جواب صفحه ۲۷ درس اول زبان یازدهم

A. Write the words that mean the same under the picture where they belong.

small / powerful / quick / strong / fast / tiny / simple / easy

جواب صفحه ۲۷ درس اول زبان یازدهم
quick/fas easy/simple strong/powerful small/tiny

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهمB. Two of the words in each group are synonyms. Find them.
a) amazing/ probable/ wonderful
b) seek/ search for/ exercise
c) quit/ live/ give up
d) fortunately/ luckily/ really

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

C. Look back at the Reading to find synonyms for the words.
a) In paragraph 2, find a synonym for ‘largely’: greatly
b) In paragraph 4, find a synonym for ‘nearly’: about
c) In paragraph 5, find a synonym for ‘to form’: make up
d) In paragraph 6, find a synonym for ‘to think of’: imagine

جواب صفحه ۲۸ درس اول زبان یازدهم

 

An endangered language is a language that has very few speakers. Nowadays, many languages are losing their native speakers. When a language dies, the knowledge and culture disappear with it. A lot of endangered languages are in Australia and South America. Some of them are in Asia and Africa. The number of live languages of the world is around 7000, and many of them may not exist in the future. Many researchers are now trying to protect endangered languages. This can save lots of information and cultural values of people all around the world.

زبان در معرض خطر زبانی است که گوینده‌های بسیار کمی دارد. امروزه بسیاری از زبان‌ها گویندگان بومی خود را از دست داده‌اند. وقتی یک زبان می‌میرد، دانش و فرهنگ همراه با آن از بین می‌روند. بسیاری از زبان‌های در معرض خطر در استرالیا و آمریکای جنوبی وجود دارد. برخی از آنها در آسیا و آفریقا هستند. تعداد زبان‌های زنده دنیا حدود 7000 است و بسیاری از آنها ممکن است در آینده وجود نداشته باشند. بسیاری از محققان در حال تلاش برای محافظت از زبان‌های در معرض خطر هستند. این امر می‌تواند اطلاعات و ارزش‌های فرهنگی بسیاری از مردم را در سراسر جهان ذخیره کند.

There are many uncountable words for food in English. Native speakers often use words such as ‘a bag of, ‘two slices of’, or ‘a piece of’ with uncountable nouns. This usually happens when they go shopping. They may ask for two bottles of water, a bag of sugar, a loaf of bread, or two kilos of meat. In a coffee shop, they may order a cup of tea, a piece of cake, or a glass of juice. If a foreign learner uses uncountable words wrongly, English speakers may not understand them well. So when you learn English, be very careful about this important point.

در انگلیسی کلمات غیر قابل شمارش بسیاری برای غذا وجود دارد. گویندگان بومی غالباً از کلماتی مانند “یک کیسه”، “دو برش” یا “یک تکه” همراه با اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌کنند. این موضوع معمولاً هنگام خرید اتفاق می‌افتد. آنها ممکن است دو بطری آب، یک کیسه شکر، یک قرص نان یا دو کیلو گوشت درخواست کنند. در یک کافی شاپ، آنها ممکن است یک فنجان چای، یک تکه کیک یا یک لیوان آب میوه سفارش دهند. اگر زبان‌آموز خارجی از کلمات غیرقابل شمارش به اشتباه استفاده کند، ممکن است انگلیسی زبانان آنها را به خوبی درک نکند. بنابراین هنگام یادگیری زبان انگلیسی، در مورد این نکته مهم بسیار مراقب باشید.

 

جواب صفحه ۳۱ درس اول زبان یازدهم

C. Tell your teacher how different ‘countable’ and ‘uncountable nouns’ are.

جواب: اسم های قابل شمارش را میتوانیم بشماریم و برای آن عدد به کار ببریم؛ اما برای اسم های غیر قابل شمارش که شمرده نمیشوند ، نمیتوانیم عدد برای آنها به کار ببریم

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

D. Underline all ‘countable and uncountable nouns’ in Reading.

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

E. Choose appropriate words to complete the following sentences.

1. The students need to read (many/much) books about history.

2. Please buy (a loaf of/a bottle of) bread for breakfast.

3. Children should drink (a lot of/a few) milk.

4. We did not have (much/many) visitors this week.

5. Could you please bring me (a glass of/a piece of) water?

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

F. Pair up and ask and answer the following questions.

1. How many books did you read in summer?

I read a lot of books

2. How much milk do you drink each day?

] I drink a lot of milk each day.

3. How much money do you save each month?

I save a little money each month

4. How many pencils do you have in your bag?

I have twenty pencils in my bag.

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

G. Go to Part III of your Workbook and do A and B.

جواب صفحه ۳۴ درس اول زبان یازدهم

 – May I help you?
– آیا ممکن است به شما کمک کنم؟

– Yes, please. I’m looking for some birthday candles.
– بله لطفا. من به دنبال تعدادی شمع تولد هستم.

– How many candles do you need?
– به چه تعداد شمع نیاز دارید؟

– I need 12 birthday candles.
– من به 12 شمع تولد نیاز دارم.

– You can find different types of candles over there.
– شما می‌توانید انواع مختلف شمع را در آنجا پیدا کنید.

– Um… How much are those?
– ام … آنها چند هستند؟

– 20 000 Tomans.
– 20000 هزار تومان

– What about these?
– این‌ها چطور؟

– 10 000 Tomans.
– 10000 هزار تومان

– I think I’ll take these. Here you are.
– من فکر می‌کنم اینها را خواهم گرفت. بفرمایید

– Thank you.
– ممنون

جواب صفحه  ۳۱ درس اول زبان یازدهم

You may use the following patterns to ask about prices and numbers.

– How much do/does ….. cost?
هزینه… چقدر است؟

– How much is it?
آن چند (چقدر) است؟

– How much are they?
آنها چند (چقدر) هستند؟

– How many ….. are there?
 چه تعداد ….. وجود دارد؟

جواب صفحه ۳۵ درس اول زبان یازدهم

B. Listen to the following conversations and answer the questions.

جواب صفحه  ۳۲ درس اول زبان یازدهمجواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

1. The boy wants An English-to-Persian dictionary.
2. How many words does the first dictionary have? It has more than 15000 words.جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

جواب صفحه  ۳۲ درس اول زبان یازدهم

 

جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

1. How much is a ticket? It is 4 dollars.
2. How many tickets does she want? Fifteen tickets.جواب صفحه ۲۶ درس اول زبان یازدهم

Pair up and ask about the numbers of things you or your friends have. You may use the words in the box.

sisters = خواهر ها, brothers = برادر ها, uncles = دایی یا عمو ها, aunts = خاله یا عمه ها, books = کتاب ها, pens = خودکار ها, pencils =مداد ها


معنی صفحه ۳۷ درس اول زبان یازدهم

Simple Sentences → جملات ساده

In English, every simple sentence must have at least a subject and a verb.
در انگلیسی هر جمله ساده باید حداقل یک فاعل و یک فعل داشته باشد
Such a sentence is called a ‘simple sentence’.
به چنین جمله ای «جمله ساده» می گویند.
Who or what the sentence speaks about is called the subject.
کسی یا چیزی در این جمله صحبت می کند، فاعل نامیده می شود.
What the sentence says about the subject is called the verb.
آنچه جمله در مورد فاعل می گوید فعل نامیده می شود.
In the following sentences, the subject is underlined once and the verb twice.
در جملات زیر فاعل یک بار و فعل دو بار خط کشیده شده است.معنی صفحه ۳۷ درس اول زبان یازدهم

معنی صفحه ۳۸ درس اول زبان یازدهم

Mahan is sleeping.
ماهان خواب است.
The bird does not sing.
پرنده آواز نمی خواند.
The apple fell down.
سیب پایین افتاد.
The teacher is hard-working.
معلم سخت کوش است.

 

جواب صفحه ۳۹ درس اول زبان یازدهم

1) To find a subject, ask who or what the sentence is about. Your answer is the subject.
برای یافتن فاعل ، سوال کنید که جمله درباره چه کسی یا چه چیزی است؟ پاسخ شما فاعل است.

– Who is the first sentence about? Mahan
– جمله اول درباره کیست؟ ماهان
– What is the second sentence about? The bird
– جمله دوم در مورد چیست؟ پرنده
– What is the third sentence about? The apple
– جمله سوم در مورد چیست؟ سیب
– Who is the fourth sentence about? The teacher
– جمله چهارم در مورد کیست؟ معلم

اشاره→Hint
Remember that the ‘subject’ of a sentence is a ‘noun’ (any person, place, or thing) or a pronoun. A pronoun is simply a word like I, we, he, she, it, you, or they used in place of a noun.
به یاد داشته باشید که “فعل” جمله یک “اسم” (هر شخص، مکان یا چیزی) یا یک ضمیر است. ضمیر به سادگی کلمه ای است مانند من، ما، او، او، آن، شما یا آنها به جای اسم استفاده می کنند.

2) To find a verb, ask what the sentence says about the subject.
برای یافتن فعل، بپرسید جمله در مورد فاعل چه می گوید؟

– What does the first sentence say about Mahan? Mahan is sleeping.
– جمله اول در مورد ماهان چه می گوید؟ ماهان خواب است.

– What does the second sentence say about the bird? The bird does not sing.
– جمله دوم در مورد پرنده چه می گوید؟ پرنده آواز نمی خواند.

– What does the third sentence say about the apple? The apple fell down.
– جمله سوم در مورد سیب چه می گوید؟ سیب پایین افتاد.

– What does the fourth sentence say about the teacher? The teacher is hard-working.
– جمله چهارم در مورد معلم چه می گوید؟ معلم سخت کوش است.

Hint
As you see, a sentence begins with a capital letter and ends with a period.
همانطور که می بینید یک جمله با حرف بزرگ شروع می شود و با نقطه پایان می یابد.

جواب صفحه ۴۰ درس اول زبان یازدهم

A. Read each group of words. Do these words make a sentence? If yes, write them again with a capital letter and a period.
هر گروه از کلمات را بخوانید. آیا این کلمات جمله میسازند . اگر بله ، دوباره آن ها را با حروف بزرگ و نقطه بنویسید.

– studying in the library
مطالعه در کتابخانه
– she laughed → She laughed
او خندید
– suitable for both boys and girls
مناسب برای همه پسران و دختران
– the lion died → The lion died
آن شیر مرد
– the tree will fall down → The tree will fall down
آن درخت خواهد افتاد
– the baby with her small hands 
آن کودک با دست های کوچکش
– it is very good for children → It is very good for children
آن برای کودکان بسیار مناسب است
– a beautiful lake in the forest 
یک دریاچه در جنگل

جواب صفحه ۴۱ درس اول زبان یازدهم

B. Write an appropriate word in the following blanks. The answer will be the subject of the sentence.
یک کلمه مناسب در جا های خالی بنویسید جواب فاعل جمله خواهد بود.

– Mr Razavi / Ms Taheri is one of my best teachers.
آقا رضوی / خانوم طاهری یکی از بهترین معلم های من است.

A Horse runs faster than a mouse.
یک است سریعتر از یک موش میدود

– Every night, I exercise for 30 minutes.
هر شب من برای سی دقیقه ورزش میکنم

– Many birds live in this forest.
خیلی از پرنده ها در این جنگل زندگی میکنند

C. Write an appropriate word in the following blanks. Each answer will be the verb of the sentence.
کلمه مناسب را در جا های خالی زیر بنویسید هر جواب فعل جمله خواهد بود.

– The child is shouting loudly.
کودک با صدای بلند فریاد می زند.
– Shayan was always kind to his sister.
شایان همیشه با خواهرش مهربان بود.
– We have walked for hours.
ساعت ها راه رفته ایم.
– The museum opens at 8 a.m.
موزه ساعت 8 صبح باز می شود.

جواب صفحه ۴۲ درس اول زبان یازدهم

A simple sentence can also have an object.
یک جمله ساده می‌تواند یک مفعول نیز داشته باشد.
An object is a noun that receives an action.
مفعول اسمی است که عملی را دریافت می کند.

The students are drinking milk.
دانش آموزان در حال خوردن شیر هستند.

The students learn English.
دانش آموزان انگلیسی یاد می گیرند.

Mahdi visited his doctor.
مهدی به پزشکش مراجعه کرد.

جواب صفحه ۴۳ درس اول زبان یازدهم

D. Read the following sentences. Circle the objects.
جملات زیر را بخوانید و دور مفعول خط بکشید.

1- The boy runs fast.
پسر سریع می دود.

2- Mina speaks English.
مینا انگلیسی صحبت می کند.

3- We must respect our neighbors.
ما باید به همسایگان خود احترام بگذاریم.

4- Shadi is working at home.
شادی درحال کار کردن در خانه است.

5- Ali is a smart student.
علی دانش آموز باهوشی است.

E. Write an appropriate word in the following blanks. Each answer will be an object.
کلمه مناسب در جای خالی زیر بنویسید هر جواب یک مفعول خواهد بود.

1- They will meet their grandfathe.
آنها با پدربزرگ خود ملاقات خواهند کرد.

2- Ali and I bought a book
من و علی یک کتاب خریدیم

3- We are going to learn driving
قرار است رانندگی را یاد بگیریم

4- Children should not eat much sugar
کودکان نباید قند زیادی بخورند

جواب صفحه ۴۴ درس اول زبان یازدهم

F. Rearrange the words to create correct sentences.
برای ایجاد جملات صحیح، کلمات را دوباره مرتب کنید.

1- borrowed / I / that book
I borrowed that book.
من آن کتاب را امانت گرفتم.

2- is going / she / the TV / to turn on
She is going to turn on the TV.
او قرار است تلویزیون را روشن کند.

3- can / learn / we / a new language
We can learn a new language.
ما می توانیم یک زبان جدید یاد بگیریم.

4- sang / a song / my grandfather
My grandfather sang a song.
پدربزرگم آهنگی خواند.

A simple sentence can also have additional information mostly in the forms of ‘adverbs of place, time and manner’.

– Ali will have an exam next week.
– Zahra studies English at school.
– Yesterday, I saw my teacher in the street.
– We usually visit our grandmother on Fridays.
– My brother can speak French fluently.

جواب صفحه ۴۵ درس اول زبان یازدهم

G. Read the following sentences. Find the subject (S), verb (V), object (O) and additional information (AI).

جواب صفحه ۴۵ درس اول زبان یازدهم

1- On weekends, I read storybooks.
آخر هفته ها کتاب داستان می خوانم.
On weekends AI (time)
I S
read v
storybooks O.

2- I usually get good grades.
من معمولا نمرات خوبی می گیرم.
I S)
usually AI (manner)
get V
good grades O.

3- Last night, my mother made cookies.
دیشب مادرم کلوچه درست کرد.
Last night AI (time)
my mother S
made V
cookies O.

4- My friends take photographs of animals.
دوستان من از حیوانات عکس می گیرند.
My friends S
take photograph of V
animals O.

5- I have a math class on Wednesdays.
چهارشنبه ها کلاس ریاضی دارم.
I S
have V
a math class O
on Wednesdays AI (time)

H. Using past, present and future tenses, write five simple sentences about yourself.
با استفاده از زمان های گذشته، حال و آینده، پنج جمله ساده در مورد خود بنویسید.

 1. گذشته: Yesterday, I helped my neighbor carry her groceries.
  دیروز به همسایه‌ام کمک کردم تا خریدهایش را حمل کند.
 2. حال: I am currently studying for my final exams.
  در حال حاضر برای آزمون‌های پایانی خود درس می‌خوانم.
 3. آینده: I will go to university next year.
  من باید سال آینده برم دانشگاه
 4. گذشته: Last summer, I traveled to Europe and visited several countries.
  تابستان گذشته به اروپا سفر کردم و چند کشور را دیدم.
 5. حال: I am currently learning how to cook new recipes.
  در حال حاضر دارم یاد می‌گیرم چگونه غذاهای جدیدی بپزم.

جواب صفحه ۴۷ درس اول زبان یازدهم

A. Listen to the first part of a story.
به قسمت اول داستان گوش دهید.

1. Fill in the blanks based on what you’ve just heard.
جاهای خالی را بر اساس آنچه اخیرا شنیده اید پر کنید.
– I went to a store
من رفتم به یک مغازه
– I needed some cheese, some milk, some rice, and some sugar.
من به مقداری پنیر، مقداری شیر، مقداری برنج و مقداری شکر نیاز داشتم.

2. Listen again and list all uncountable nouns.
دوباره گوش کنید و همه اسامی غیرقابل شمارش را فهرست کنید.
milk, rice, sugar, fruit

B. Now read the second part of the report.
حال قسمت دوم گزارش را بخوانید.

The only thing I was still looking for was a bag of sugar.
تنها چیزی که هنوز دنبالش بودم یک کیسه شکر بود.

There were four types of sugar.
چهار نوع شکر وجود داشت.

I picked the bags and read the explanations.
کیسه ها را برداشتم و توضیحات را خواندم.

Honestly, I didn’t understand their differences.
راستش را بخواهی من تفاوت آنها را درک نکردم.

A young man came to me and asked what I wanted.
مرد جوانی سمت من آمد و پرسید که چه می خواهم؟

I told him I needed some sugar for breakfast.
به او گفتم برای صبحانه به مقداری شکر نیاز دارم.

He gave me some information.
او مقداری اطلاعات به من داد.

Again, I didn’t understand the differences.
باز هم من تفاوت ها را درک نکردم.

I took pictures of the explanations, sat somewhere, and checked the explanations in my mobile dictionary.
از توضیحات عکس گرفتم، جایی نشستم و توضیحات را در دیکشنری موبایلم چک کردم.

At last, I understood what type of sugar I needed to buy!
بالاخره، فهمیدم چه نوع شکری باید بخرم!

3. Scan the text for the nouns.
متن را برای اسامی اسکن کنید. (برسی کنید)
sugar, bags, explanations, differences, man, breakfast, information, pictures, dictionary.

C. Work in pairs. Ask and answer.
دونفره بپرسید و جواب دهید

– How many bags of sugar did the man want?
مرد چند کیسه شکر می خواست
A bag of sugar.

– Did the man buy any tea?
– آیا آن مرد چایی خرید؟
No

– How did he understand the explanations?
او چگونه توضیحات را فهمید؟
He checked the information in his mobile dictionary.
او اطلاعات را در فرهنگ لغت تلفن همراه خود بررسی کرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.