جواب درس چهارم زبان انگلیسی دهم

جواب درس چهارم زبان انگلیسی دهم

جواب تمرینات و معنی درس ۴ زبان انگلیسی دهم

جواب درس چهارم زبان انگلیسی دهم

جواب تمرینات و معنی درس ۴ زبان انگلیسی دهم

در بخش زیر جواب تمرین ها و معنی درس ۴ زبان انگلیسی پایه دهم را آماده کرده ایم.

جواب صفحه ۹۹ درس چهارم زبان دهم

A. Match the pictures with sentences.
تصاویر را با جملات مطابقت دهید.

جواب صفحه ۹۹ درس چهارم زبان دهم

Everyone needs this to travel abroad.
هر شخصی برای سفر به آن نیاز دارد.
(c)
Asia has many tourist attractions.
آسیا جاذبه‌های گردشگری بسیاری دارد.
(a)
You may go to this place to buy air or train tickets.

می توانید برای خرید بلیط هواپیما یا قطار به این مکان بروید.
(b)
 You can check the destinations on this at the airport.

در این فرودگاه می توانید مقاصد را بررسی کنید.
(d)

جواب صفحه ۱۰۰ درس چهارم زبان دهم

B. Which place do you want to visit? Do you know where they are located?
از کدام مکان می خواهید بازدید کنید؟ آیا می دانید کجا قرار دارند؟

جواب صفحه ۱۰۰ درس چهارم زبان دهمSpain: the mosque of Cordoba جواب صفحه ۱۰۰ درس چهارم زبان دهمEgypt: Pyramids جواب صفحه ۱۰۰ درس چهارم زبان دهمItaly: Tower of Pisa
جواب صفحه ۱۰۰ درس چهارم زبان دهمIran: Perspolis جواب صفحه ۱۰۰ درس چهارم زبان دهمFrance: The Eiffel Tower جواب صفحه ۱۰۰ درس چهارم زبان دهمBrazil: Amazon River

جواب صفحه ۱۰۱ درس چهارم زبان دهم

A. Match the pictures with the words.
عکس ها و کلمات مربوط را مطابقت دهید

جواب صفحه ۱۰۱ درس چهارم زبان دهم

B. Complete the sentences with the above words.
این جمله ها را با کلمه های بالا کامل کنید.
1. The family spent their summer ……vacation….. in Yasooj.
آن خانواده تعطیلات تابستان خود را در یاسوج گذراندند
2. Take this information …….booklet…….. and study it carefully.
این کتابچه اطلاعات را بگیرید و آن را دقیق بخوانید
3. Isfahan has many historical ……..sites…….. .
اصفهان مکان های تاریخی دارد
4. The ……..pilgrims…… came to Imam Reza Holy Shrine.
آن زائران به زیارتگاه مقدس امام رضا آمد.

معنی صفحه ۱۰۲ درس چهارم زبان دهم

Conversation
Diego is a Spanish tourist who is planning for his summer vacation. He is talking to Carlos Sabato, a travel agent in Madrid.
دیگو یک گردشگر اسپانیایی است که در حال برنامه‌ریزی کردن برای تعطیلات تابستان خود است. او در حال صحبت کردن با کارلوس ساباتو، کارمند آژانس مسافرتی در مادرید است.
Diego: Excuse me, sir! I am planning for my summer vacation.
دیگو: ببخشید آقا من در حال برنامه‌ریزی کردن برای تعطیلات تابستانی‌ام هستم.
Carlos: How can I help you?
کارلوس: من چطور می‌توانم شما را کمک کنم؟
Diego: Actually I want to visit Asia, but I am not sure about my destination. Do you have any suggestion?
دیگو: در حقیقت من می‌خواهم از آسیا دیدن کنم. اما در مورد مقصدم مطمئن نیستم. آیا شما پیشنهادی دارید؟
Carlos: Well, you may have some choices. You can visit China. It is famous for the Great Wall.
کارلوس: خوب، شما ممکن است چند انتخاب داشته باشید. می‌توانید از چین دیدن کنید. آن (جا) به خاطر دیوار بزرگ معروف است.
Diego: Yes, but I was in Beijing two years ago.
دیگو: بله، اما من دو سال پیش در پکن بودم.
Carlos: What about India? In fact, the Taj Mahal is a popular destination, but it is hot in summer. Probably Iran is the best choice.
کارلوس: هندوستان چطور؟ در واقع تاج محل مقصد خوبی است، اما در تابستان گرم است. شاید ایران بهترین گزینه باشد.
Diego: I heard Iran is a great and beautiful country, but I don’t know much about it.
دیگو: من شنیده‌ام ایران یک کشور عالی و زیبا است، اما خیلی درباره آن نمی‌دانم.
Carlos: Well, Iran is a four-season country. It has many historical sites and amazing nature. Also, its people are very kind and hospitable.
کارلوس: خوب، ایران یک کشور چهار فصل است. آن تعداد زیادی مکان تاریخی و طبیعت شگفت‌انگیزی دارد. همچنین مردمانش خیلی مهربان و مهمان نواز هستند.
Diego: It seems a suitable choice. But how can I get more information about Iran?
دیگو: انتخاب مناسبی به نظر می‌رسد. اما من چطور می‌توانم اطلاعات بیشتری در مورد آن بگیرم.
Carlos: You can check this booklet or may see our website.
کارلوس: شما می‌توانید این کتابچه را بررسی کنید یا می‌توانید سایت اینترنتی ما را ببینید.

Answer the following questions orally.

1. What is China famous for?
چین برای چه مشهور است؟
It is famous for the Great wall.

2. Does Diego like traveling?
آیا دیگو مسافرت کردن را دوست دارد؟
Yes he does.

3. Where do you want to go for your vacation?
برای تعطیلات کجا میخواهی بروی؟
We want to go to Yazd.

معنی صفحه ۱۰۳ درس چهارم زبان دهم

A. Look, Read and Practice.
ببیند، بخوانید و تمرین کنید

Mehrabad is one of the first international airports of Iran. 
مهرآباد یکی از اولین فرودگاه‌های بین‌المللی ایران است

 There are more than 100 pyramids in Egypt.
بیش از 100 هرم در مصر وجود دارد

Ancient wind towers of Iran are attractive to tourists.
برج‌های بادی کهن ایران برای گردشگران جذاب هستند

 Around one billion people live in India.
حدود یک میلیارد نفر در هند زندگی می‌کنند

Camels can travel across hot and dry deserts with little food and water.
شترها می‌توانند با آب و غذای کم در میان صحراهای گرم و خشک سفر کنند

معنی صفحه ۱۰۴ درس چهارم زبان دهم

B. Read and Practice.
بخوانید و تمرین کنید

entertainment: activities that people enjoy
تفریح: فعالیت‌هایی که مردم از آنها لذت می‌برند.
He plays the piano only for his entertainment.
او برای تفریح پیانو می‌نوازد.

domestic: relating to one country
داخلی: مربوط به کشور
Domestic flights are cheaper than international flights.
پروازهای داخلی ارزان‌تر از پروازهای بین‌المللی هستند.

culture: the way of life, especially the beliefs and behavior of a group of people
فرهنگ: روش زندگی، به ویژه عقاید و رفتار گروهی از مردم
Alice is studying Persian language and culture.
آلیس مشغول مطالعۀ زبان و فرهنگ پارسی است.

range: a set of similar things
محدوده، مقدار: گروهی از چیزهای مشابه
This shop sells a wide range of garden fruits.
این فروشگاه میزان فراوانی از میوه‌های باغ را می‌فروشد.

معنی صفحه ۱۰۵ درس چهارم زبان دهم

Reading

Iran: A True Paradise
ایران: یک بهشت واقعی

Every year, about one billion tourists travel around the world.
هر ساله، حدود یک میلیارد گردشگر به سرتاسر دنیا سفر می‌کنند.

Tourism is traveling for entertainment, health, sport or learning about the culture of a nation.Tourism can be domestic or international.
گردشگری سفر کردن برای تفریح، سلامت، ورزش یا آشنایی در مورد فرهنگ یک ملت است. گردشگری می‌تواند داخلی یا بین‌المللی باشد.

Domestic tourists travel to different parts of their own country. International tourists travel abroad.
گردشگران داخلی به قسمت‌های مختلف کشور خودشان سفر می‌کنند. گردشگران خارجی به خارج از کشور سفر می‌کنند.

Some countries attract a lot of tourists every year. Egypt is one of the oldest countries of Africa.
بعضی از کشورها هر ساله گردشگران زیادی را جذب می‌کنند. مصر یکی از قدیمی‌ترین کشورهای آ‏فریقا است.

It is famous for its wonderful pyramids. France, Italy and Spain are three beautiful European countries. 
آن به خاطر اهرام شگفت‌انگیزش معروف است. فرانسه، ایتالیا و اسپانیا سه کشور زیبای اروپایی هستند.

They attract many tourists from other parts of the world. Brazil, Peru and Chile are in South America.
آنها تعداد زیادی گردشگر از دیگر قسمت‌های دنیا جذب می‌کنند. برزیل، پرو و شیلی در آمریکای جنوبی هستند.

They are famous for their ancient history and amazing nature.
آنها به خاطر تاریخ باستانی و طبیعت شگفت‌انگیزشان معروف هستند.

In Asia, Iran is a great destination for tourists. This beautiful country is a true paradise for people of the world.
در آسیا، ایران مقصدی عالی برای گردشگران است. این کشور زیبا یک بهشت واقعی برای مردمان جهان می‌باشد.

Each year, many people from all parts of the world visit Iran’s attractions.
هر ساله، تعداد زیادی از مردم از تمام بخش‌های دنیا از جاذبه‌های ایران دیدن می‌کنند.

Iran is a four- season country and tourists can find a range of activities from skiing to desert touring in different parts of the country.
ایران یک کشور چهارفصل است و گردشگران می‌توانند دامنه‌ای (طیف وسیعی) از فعالیت‌ها از اسکی کردن تا تور صحرا را در قسمت‌های مختلف کشور پیدا کنند.

Many Muslims also travel to Iran and go to holy shrines in Mashhad, Qom and Shiraz.
تعداد زیادی مسلمان نیز به ایران سفر می‌کنند تا به زیارتگاه‌های مقدس در مشهد، قم و شیراز بروند.

Iranian people are hospitable and kind to travelers and tourists.
مردم ایران نسبت به مسافران و گردشگران مهمان‌نواز و مهربان هستند.

جواب صفحه ۱۰۶ درس چهارم زبان دهم

Reading Comprehension — درک مطلب 

A. Choose the best answer.
بهترین پاسخ را انتخاب کنید

1- Which one is a four-season country?
کدام یک کشوری چهار فصل است؟
a) Brazil برزیل
b) Iran ایران ✅
c) Egypt مصر

2- South American countries are famous for ……. .
کشورها آمریکای جنوبی به خاطر …. معروف هستند؟
a) amazing nature طبیعت شگفت‌انگیز ✅
b) delicious food غذای خوشمزه
c) traditional ceremonies مراسم سنتی

3- In which continent can we visit the ancient pyramids?
در کدام قاره می‌توانیم اهرام باستانی را ببینیم
a) Asia آسیا
b) Africa آفریقا
c) Europe اروپا

B. True/False
درست – اشتباه

1- Peru and Chile are historical countries. True
پرو و شیلی کشورهای تاریخی هستند.

2- Holy shrines in Iran are destinations only for domestic tourists. False
زیارتگاه‌های مقدس در ایران فقط مقصد گردشگران داخلی است.

3- All countries have tourist attractions for international travelers. True
همه کشورها برای مسافران بین‌المللی جاذبه‌های گردشگری دارند.

C. Match two halves.
دو نیمه را مطابقت دهید

1. When a country is a four-season one …..(c)….
وقتی که یک کشور چهارفصل است

2. Many tourists travel to Egypt every year ….(b)….
تعداد زیادی گردشگر هر سال به مصر سفر می‌کنند

3. Both history and nature ….(d)….
هر دو عامل تاریخ و طبیعت

a. nobody likes to travel there.
a- هیچکس دوست ندارد به آنجا سفر کند.

b. to visit the wonderful pyramids.
b- برای دیدن اهرام شگفت‌انگیز

c. people can do both summer and winter activities at the same time.
c- مردم می‌توانند به طور همزمان هر دو فعالیت تابستانی و زمستانی را انجام دهند.

d. make South America an attractive destination for tourists.
d- باعث می‌شوند آمریکای جنوبی یک مقصد جذاب برای گردشگران باشد.

معنی صفحه ۱۰۷ درس چهارم زبان دهم

 Grammar —- دستور زبان

A. Read the following texts.
متن های زیر را بخوانید

When people are going abroad, they must do many things.They must get passports and visas. Most often, they should go to the Police to get passports. They should go to the embassy of foreign countries to get visas. They should also become familiar with their destination before their trip. They can do that by buying books, reading booklets, or visiting websites. This may take their time. But it can help them a lot. They may buy tickets and book hotels online. Or they may ask a travel agency to do that for them. When everything is ready, they can leave the country safely and enjoy their trips.

وقتی مردم به خارج (از کشور) می‌روند، آنها باید چیزهای زیادی انجام دهند. آنها باید پاسپورت و ویزا بگیرند. اغلب آنها باید برای گرفتن پاسپورت به پلیس مراجعه کنند. آنها باید به سفارت کشورهای خارجی بروند تا ویزا بگیرند. آنها همچنین قبل از سفرشان با مقصدشان آشنا شوند. آنها می‌توانند این کار را با خریدن کتاب، خواندن کتابچه یا مراجعه به وب‌سایت‌ها انجام دهند. این ممکن است وقت آنها را بگیرد. اما می‌تواند آنها را خیلی کمک کند. آنها ممکن است به صورت آنلاین بلیط بخرند و هتل رزرو کنند. یا آنها ممکن است از یک آژانس مسافرتی بخواهند این کار را برای آنها انجام دهد. وقتی همه چیز آماده شد، آنها می‌توانند کشور را با امنیت ترک کنند و از سفرشان لذت ببرند.

 

معنی صفحه ۱۰۷ درس چهارم زبان دهم

As a tourist, we should be careful about our behavior in a foreign country. We must not break any rule if we want to have a good and safe trip. We may not like a part of the host’s culture, but we should be polite to people and their values. We should not say bad things about their food, dresses, or ceremonies. We can talk to other people and try to understand them. We should also protect nature and the historical sites of that country. We must not hurt animals or plants. We should not write anything on buildings. Our good behavior can give a good image of our country to other people. They may want to come and see our country soon!

ما به عنوان یک گردشگر باید در مورد رفتارمان در یک کشور خارجی دقت کنیم. اگر می‌خواهیم یک سفر خوب و امن داشته باشیم نباید هیچ قانونی را بشکنیم. ممکن است ما یک قسمت از فرهنگ میزبان را دوست نداشته باشیم، اما باید نسبت به مردم و ارزش‌های آنان مودب باشیم. نباید در مورد غذا، لباس یا مراسم آنها چیزهای بد بگوییم. ما می‌توانیم با مردم دیگر صحبت کنیم و سعی کنیم آنها را درک کنیم. ما همچنین باید از طبیعت و مکان‌های تاریخی آن کشور محافظت کنیم. ما نباید به حیوانات یا گیاهان آسیبی برسانیم. ما نباید روی ساختمان‌ها چیزی بنویسیم. رفتار خوب ما می‌تواند تصویری خوب از کشور ما به مردمان دیگر بدهد. آنها ممکن است بخواهند بیایند و کشور ما را به زودی ببینند.

جواب صفحه ۱۰۹ درس چهارم زبان دهم

C. Tell your teacher how ‘can, may, must, and should’ are used in a sentence. How are their meanings different?
به معلم خود بگویید چگونه can، may، must و should در جمله به کار می‌روند. چگونه معنای آنها (باهم) فرق می‌کند؟

Can، may، must و should از افعال مدال هستند که برای بیان احتمال، توصیه، الزام و توانایی در جملات استفاده می‌شوند.

Can برای بیان توانایی فرد در انجام کاری به کار می‌رود. به عنوان مثال: “I can speak English fluently” به معنای “من می‌توانم به طور روان انگلیسی صحبت کنم” است.

May برای بیان احتمال یا اجازه دادن به فرد برای انجام کاری به کار می‌رود. به عنوان مثال: “It may rain tomorrow” به معنای “فردا ممکن است باران ببارد” است.

Must برای بیان الزام و اجبار به انجام کاری به کار می‌رود. به عنوان مثال: “You must wear a helmet while riding a bike” به معنای “شما باید در حین سوار کردن دوچرخه کلاه ایمنی بپوشید” است.

Should برای بیان توصیه و پیشنهاد به فرد برای انجام کاری به کار می‌رود. به عنوان مثال: “You should eat more fruits and vegetables” به معنای “شما باید بیشتر میوه و سبزیجات بخورید” است.

به طور کلی، can و may برای بیان توانایی و احتمال، must برای بیان الزام و should برای بیان توصیه و پیشنهاد به کار می‌روند.

 

D. Read the ‘Conversation’ and underline all ‘modals’.
مکالمه را بخوانید و زیر تمام افعال وجهی خط بکشید.
can , may

E. Use appropriate modal to complete the following sentences.
برای کامل کردن جملات زیر از فعل های وجهی مناسب استفاده کنید.

1- When people get the flu, they (must/can) visit a doctor.
وقتی مردم آنفولانزا می‌گیرند، باید به دکتر مراجعه کنند.

2- There are many clouds in the sky. It (may/can) rain.
ابرهای زیادی در آسمان هستند. ممکن است باران ببارد.

3- I like to travel to Spain. I (should/may) learn Spanish.
من دوست دارم به اسپانیا سفر کنم. من باید اسپانیایی یاد بگیرم.

4- He (must not/may not) do more exercises. His heart is very weak.
او نباید زیاد ورزش کند. قلبش خیلی ضعیف است.

5- You (shouldn’t/cannot) listen to loud music. It hurts your ears.
تو نباید با صدای بلند موسیقی گوش کنی. این (کار) به گوش‌های تو آسیب می‌رساند.

F. Pair up and ask and answer the following questions
گروه های دو نفره تشکیل بدهید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- Can you buy air tickets online?
آیا شما می‌توانید به صورت آنلاین بلیط هواپیما بخری؟
Yes I can.
بله میتوانم

2- May I use your pencil?
ممکنه از مداد شما استفاده کنم؟
Yes, you may.
بله ممکنه

3- Should your friend help you with your lessons?
آیا باید دوستت در درس‌هایت به تو کمک کند؟
Yes, he should.
بله باید انجام دهد

4- Can you swim?
آیا تو می‌توانی شنا کنی؟
Yes I can.
بله میتوانم

5- Must we finish our English book before Khordad?
آیا باید کتاب انگلیسی‌مان را قبل از خرداد تمام کنیم.
 Yes you must.
بله باید تمام کنی

معنی صفحه ۱۱۲ درس چهارم زبان دهم

Listening & Speaking — گوش کردن و صحبت کردن

A. You may use ‘modals’ (can, may, should, must) to ask and answer about what you can (not) /must (not) /should (not)/may (not) do.

🟦- May I use your camera for my trip?
ممکن است از دوربین شما در سفرم استفاده کنم.

🟠- Honestly, no. I need it this week. You should buy a camera for yourself.
راستش نه. من این هفته به آن احتیاج دارم. تو باید برای خودت دوربین بخری.

– But I can’t pay for it now. I should pay for the ticket and other things.
اما من الان نمی‌توانم برای آن پول پرداخت کنم. من باید پول بلیط و چیزهای دیگر را بپردازم.

🟠- Well, you may ask Parvin. She can help you.
خوب، تو می‌توانی از پروین بپرسی. او می‌تواند به تو کمک کند.

 

You may use the following patterns to ask and answer about what you can (not) /must (not) /should (not) /may (not) do.
شما ممکن است از الگو های زیر جهت پرسش و پاسخ درباره آنچه که شما میتوانید (نمی توانید) / باید(نباید) / ممکن است (ممکن نیست)  انجام دهید

– Yes, you may.
بله. ممکن است.

– May I leave the class?
ممکن است کلاس را ترک کنم؟

– Yes, they should.
بله. باید.

– Should they be more careful?
آیا آنها باید بیشتر دقت کنند؟

– No, you must not.
نه نباید.

– Must we drive fast?
آیا ما باید سریع رانندگی کنیم؟

– No, he can’t
نه او نمی‌تواند.

– Can he speak French?
آیا او می‌تواند فرانسوی صحبت کند؟

جواب صفحه ۱۱۳ درس چهارم زبان دهم

B. Listen to the following conversations and complete the sentences.
به مکالمه های زیر گوش دهید و پاسخ صحیح را علامت بزنید.

Conversation 1

جواب صفحه ۱۱۳ درس چهارم زبان دهم

1. The man is OK.
2. Who is coming? his wife.

Pair up and ask at least two questions about what your friend can (not) or/must (not) do. You may use the verbs in the box.
play football, do homework, help mother, speak Arabic, study har

 

Conversation 2

جواب صفحه ۱۱۳ درس چهارم زبان دهم

1. The girl must take her medicine.
2. What should she do? come back soon

Pair up and ask at least two questions about what your friend may (not) or should (not) do. You may use the verbs in the box.
use a pencil, read a book, call in the evenin

معنی صفحه ۱۱۴ درس چهارم زبان دهم

Pronunciation —- تلفظ

A. Listen to the following sentences. Notice how the speakers contrast the ideas.
به جمله های زیر گوش کنید. توجه کنید که گوینده ها چگونه گویندگان نظرات را در مقابل هم به کار میبرند.

1. Were you doing research or studying?
آیا تو در حال تحقیق کردن بودی یا درس خواندن؟

2. Who broke the window? Ali or Amir?
چه کسی پنجره را شکست؟ علی یا امیر؟

3. Mom, should we help you or dad?
مامان، ما باید به شما کمک کنیم یا بابا؟

4. Was Jim’s car white or blue?
اتومبیل جیم سفید بود یا آبی؟

When you want to contrast two things, you say both of them with emphasis.
وقتی می خواهید دو چیز را با هم مقایسه کنید، هر دو را با تاکید می گویید.

B. Listen and underline two words that have contrastive stress.
گوش کنید و زیر دو کلمه‌ای که دارای تکیه متقابل هستند خط بکشید

1. Do you leave on Tuesday or Thursday?
آیا تو سه‌شنبه می‌روی یا پنجشنبه؟

2. Is the Taj Mahal in India or China?
آیا تاج محل در هندوستان است یا چین؟

3. Should I read the booklet or the website?
آیا من باید کتابچه را بخوانم یا وب‌سایت را؟

معنی صفحه ۱۱۵ درس چهارم زبان دهم

Writing — نوشتن

Adverb

An adverb mostly gives more information about the verb. Some adverbs tell you how something happens. These adverbs known as “adverbs of manner” often end in –ly
س
We can learn this language easily.
ما میتوانیم این زبان را به راحتی یاد بگیریم
It is an easy language.
آن یک زبان آسان است.
She drives carefully.
او با دقت رانندگی میکند
Bahar is a careful driver.
بهار راننده با دقتی است
She spoke happily.
او با خوشحالی صحبت میکند
The woman was happy.
آن زن خوشحال بنظر میرسد
He talks politely.
او مؤدبانه صحبت میکند
Ali is polite.
علی مؤدب است.

A. Read the sentences. Circle the verbs and underline the adverbs.
جملات زیر را بخوانید. دور فعل ها و زیر قید ها خط بکشید (فعل با رنگ آبی مشخص شده و قید با رنگ صورتی)
Then link adverbs to the verbs they describe.

1. Nastaran puts her books neatly inside the desk.
نسترن کتاب‌هایش را مرتب داخل میز قرار می‌دهد.

2. My uncle painted my room nicely.
عموی من اتاقم را به خوبی رنگ کرد.

3. The firefighters went into the burning house bravely.
آتش‌نشانان با شجاعت به داخل خانه در حال سوختن رفتند.

4. She looked at the child and asked politely: “what’s your name?”
او به بچه نگاه کرد و مؤدبانه پرسید: «اسم شما چیست؟»

5. The students were waiting patiently for the bus.
دانش‌آموزان صبورانه منتظر اتوبوس بودند.

6. Soheil never talks to his parents rudely.
سهیل هرگز با والدینش با بی‌ادبی صحبت نمی‌کند.

معنی صفحه ۱۱۶ درس چهارم زبان دهم

B. Change the following adjectives to adverbs:
صفت های زیر را به قید تبدیل کنید

loud: loudly polite: politely
wonderful: wonderfully comfortable: comfortably
slow: interestingly quiet: quietly
interesting: interestingly cruel: cruelly
suitable: suitably quick: quickly

جواب صفحه ۱۱۷ درس چهارم زبان دهم

C. Complete the following sentences with the proper form of adverbs:
جملات زیر را با شکل درست قیدها کامل کنید.

1. Hooshang came (late) …late… to the class yesterday.
هوشنگ دیروز دیر به کلاس آمد. (توجه: اگر ly بگیرد معنا و مفهوم‌اش عوض می‌شود: معنی می‌دهد اخیراً)

2. The policeman answered the tourists (polite) …politely…
آن پلیس مؤدبانه با گردشگرها صحبت کرد.

3. Can you talk (quiet) …quietly… , please?
ممکن است لطفا آرام صحبت کنید.

4. Behrooz tried (hard) …hard… to answer all questions.
بهروز به سختی تلاش کرد تا به همه سؤالات پاسخ بدهد. (توجه: اگر این صفت ly بگیرد به قید تکرار تبدیل می‌شود و معنی آن «به ندرت» خواهد بود. قید تکرار hardly قبل از فعل به کار می‌رود.

5. My teacher speaks French (good) …well…
معلم من به خوبی فرانسوی صحبت می‌کند.

6. The people of the town (generous) …generously… helped poor people.
مردم آن شهر با دست و دل بازی به مردم فقیر کمک کردند.

 

جواب صفحه ۱۱۹ درس چهارم زبان دهم

What You Learned

A. Listen to the first part of a story.

1. Fill in the blanks based on what you just heard.
– The prices of foods may be so high on the roads or in the airports .
– Long trips may make you tired and weak and this can increase the risk of illness.

2. Listen again and list all ‘modals’ you hear.
may- can- should

B. Now read the rest
You can prepare your own meals for your trip. Making your own meals may save time and money, and you know exactly what goes into everything you prepare. Vegetables and sandwiches are easy to make, so they are useful foods for short trips. For very long trips, you may buy food or eat in restaurants. Remember: you should not eat fast or junk food. Good food keeps you healthy and happy and you can enjoy every minute of your trip.

3. Underline all ‘modals’.

C. Work in pairs. Ask and answer. Use appropriate sentence stress and intonation.
– Is food cheap or expensive in airports?
They are usually expensive.
– Do you like fast food or home – made food when you travel?
I like both but i usually eat home made food.
– Are chips and cookies suitable or not suitable for travelers?
 I think cookies are ok. but chips…. , they are junk food. not good.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.