جواب درس اول زبان انگلیسی دهم

جواب درس اول زبان انگلیسی دهم

جواب تمرینات و معنی درس ۱ زبان انگلیسی دهم

گام به گام زبان انگیسی دهم

گام به گام درس ۱ زبان انگلیسی دهم :

مطالب در این بخش قرار میگیند

جواب صفحه ۱۷ درس اول زبان دهم

A. تصاویر را با عبارات مطابقت دهید.

جواب صفحه 17 درس اول زبان دهم

(b) putting out the fire -خاموش کردن آتش
(a) hurting the animal – صدمه زدن به حیوانات
(c) cutting down the trees – قطع کردن درختان
(d) helping the injured animal – کمک کردن به حیوانات صدمه دیده

جواب صفحه 18 درس اول زبان دهم

B. کدام یک برای طبیعت خوب است؟ کدام بد است؟

hunting the animals putting out the fire
cutting down the trees helping the injured animal

A. تصاویر را با کلمات مطابقت دهید.جواب صفحه 18 درس اول زبان دهم

B. آیا می توانید حیوانات فوق را به دو گروه تقسیم کنید؟ چگونه؟

 domestic animals حیوانات اهلی wild animals حیوانات وحشی
a goat
a duck
a cat
an elephant
a whale
a wolf
a leopard
a panda

معنی مکالمه صفحه 19 درس اول زبان دهم

مریم در حال بازدید از موزه طبیعت و حیات وحش است. او صحبت با آقای رضوی که در موزه کار می کند.

جواب بخش Conversation درس اول انگلیسی دهم

Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard?
مریم: ببخشید، آن چیست؟ آیا پلنگ است؟
Mr. Razavi: No, it is a cheetah.
آقای رضوی: نه آن یک یوزپلنگ وحشی است.
Maryam: Oh, a cheetah?
مریم: آهان، یک یوزپلنگ؟
Mr. Razavi: Yeah, an Iranian cheetah. It is an endangered animal.
آقای رضوی: بله یک یوزپلنگ ایرانی. آن یک حیوان در حال انقراض (معرض خطر) است.
Maryam: I know. I heard around 70 of them are alive. Yes?
مریم: می‌دانم. من شنیده‌ام که حدود 70 تا از آنها زنده‌اند. اینطوره؟
آقای رضوی: درست است، اما تعداد آنها افزایش خواهد یافت.
Mr. Razavi: Right, but the number will increase.
مریم: واقعاً؟! چطوری؟!
Maryam: Really?! How?
Mr. Razavi: Well, we have some plans. For example, we are going to protect their homes, to make movies about their life, and to teach people how to take more care of them.
آقای رضوی: خوب، ما برنامه‌هایی داریم. به‌عنوان مثال: ما قصد داریم از زیستگاه‌های آن محافظت کنیم و درباره زندگی آنها فیلم بسازیم و به مردم آموزش دهیم چگونه هر چه بیشتر از آنها مراقبت کنند.

Questions
Answer the following questions orally.
1. Where are they talking? They are talking in the museum.
2. Are there many cheetahs alive? No, there aren’t
3. Do you take care of animals? Yes, I do. I take care of animals.

۱-آن‌ها کجا دارند صحبت می‌کنند؟ آنها در موزه در حال صحبت کردن هستند.
۲-آیا یوزپلنگ‌‌های زنده زیادی وجود دارند؟ نه، فقط ۷۰ تا از آنها زنده هستند.
۳-آیا شما از حیوانات مراقبت می‌کنید؟ بله، مراقبت می‌کنم.

A. نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید.

We live on Earth.
معنی:
ما روی زمین زندگی می‌کنیم

A tiger is a wild animal.
معنی: ببر یک حیوان وحشی است

I went to Golestan Forest last year.
من سال گذشته به جنگل گلستان رفتم

They are destroying the jungle.
معنی: آن‌ها در حال نابود کردن جنگل هستند

The Persian lion died out about 75 years ago.
معنی: شیر ایرانی حدود 75 سال پیش منقرض شد

جواب صفحه 21 درس اول زبان دهم

Pay attention! Don’t swim here.

معنی: توجه کنید! اینجا شنا نکنید

Tooran is the natural home of the Persian zebra.
معنی: توران زیست گاه گورخر ایرانی است

Moghan Plain is a nice place in the north-west of Iran.
معنی: دشت مغان یک مکان خوب در شمال‌غربی ایران است

They hope to save the injured animal.
معنی: آنها امیدوارند که حیوان صدمه دیده را نجات دهند

B. بخوانید و تمرین کنید.

a few: not many; a small number of things or people
There are a few Iranian cheetahs.
تعداد کمی: زیاد نیست، تعداد کمی از چیزی یا مردم.
تعداد کمی یوزپلنگ ایرانی وجود دارد.
human: a person
All humans must take care of nature.
انسان: یک شخص
تمام انسان‌ها باید از طبیعت مراقبت کنند.
instead: in place of someone or something else
There’s no coffee. Would you like a cup of tea instead?
به جای: جایگزین شخص یا چیزی دیگر.
قهوه نیست. به جایش یک فنجان چای میل دارید؟
future: the time after now
Everyone needs to plan for the future.
آینده: زمانی بعد از حال
همه نیاز دارند که برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

 

جواب صفحه 23 درس اول انگلیسی دهم

جواب صفحه 23 درس اول انگلیسی دهممعنی بخش بالا به ترتیب 

A. بهترین پاسخ را انتخاب کنید.
۱- کدام یک از این‌ها در معرض خطر نیست؟
الف) پاندا / ب) یوزپلنگ / پ) اسب
۲- زیستگاه طبیعی یوزپلنگ ایرانی کجاست؟
الف) جنگل / ب) دشت / پ) کوه
۳- کدام مکان زیستگاه طبیعی حیوانات وحشی نیست؟
الف) پارک / ب) دریاچه / پ) جنگل

B. درست / نادرست
۱- در گذشته خیلی از شکارچیان به حیات وحش توجه می‌کردند.
۲- خانواده به حفاظت از طبیعت علاقه مند هستند.
۳- وقتی که مردم از یوزپلنگ مراقبت کنند، تعداد این حیوان افزایش خواهد یافت.

C. Match two halves.
1. When only a few numbers of an animal live on Earth, ……..(b)……
2. If we take care of Iranian cheetahs, …….(d)……
3. People need more places for living, …….(a)……

a. when their number increases.
b. it means that it is an endangered animal.
c. some hunters go hunting.
d. they will live in the future.

معنی بخش بالا به ترتیب 

C.دو قسمت را مطابقت دهید.
۱- وقتی فقط تعداد کمی از یک گونه حیوان بر روی زمین زندگی کند….
۲- اگر از یوزپلنگ ایرانی مراقبت کنیم، ……
۳- مردم برای زندگی به جاهای بیشتری نیاز دارند….

a- وقتی که تعداد آن‌ها افزایش یابد.
b- این به این معنی است که آن یک حیوان در معرض خطر است.
c- تعدادی شکارچی به شکار می‌روند
d- آن‌ها در آینده زنده خواهند ماند.

جواب صفحه 24 درس اول انگلیسی دهم

جواب صفحه 24 درس اول انگلیسی دهم

معنی: فردا من به آفریقا سفر خواهم کرد. من به یک کشور گرم و خشک خواهم رفت. من در یک هتل نزدیک یک دریاچه اقامت خواهم کرد و افراد و حیوانات زیادی را خواهم دید. من در آنجا چیزهای زیادی یاد خواهم گرفت.

جواب صفحه 24 درس اول انگلیسی دهم

معنی: امروزه، بسیاری از مردم در حال مراقبت از طبیعت هستند. آنها توجه بیشتری به دنیای ما دارند. به طرز امیدوارانه ای، ما در آینده هیچ گیاه یا حیوانی را از دست نخواهیم داد و غذای کافی خواهیم داشت. حیوانات محیط زیست طبیعی خود را از دست نخواهند داد و بیشتر زندگی خواهند کرد. به این طریق ما زندگی شادی خواهیم داشت.

جواب صفحه 25 درس اول انگلیسی دهم

صفحه 25 کتاب درسی زبان انگلیسی دهم بخش آموزشی و گرامر این درس میباشد و تمرین و پاسخی جهت قرار دادن وجود ندارد!

جواب صفحه 26 درس اول انگلیسی دهم

C. Tell your teacher how ‘simple future’ is made.
به معلم خود بگویید زمان آینده ساده چگونه ساخته می‌شود.
D. Read the ‘Reading’ and underline all ‘future verbs’.
متن را بخوانید و زیر تمام فعل‌های آینده ساده خط بکشید .
E. Read the following paragraph and choose the best verb forms.
پاراگراف زیر را بخوانید و بهترین شکل فعل را انتخاب کنید.جواب صفحه 26 درس اول انگلیسی دهمAlfredo is an Italian tourist. He lives/will live in Rome.

آلفردو یک گردشگر ایتالیایی است. او در رم زندگی می کند/زندگی خواهد کرد.

He likes/will like to travel and see different places of the world.

او دوست دارد/دوست خواهد داشت سفر کند و جاهای مختلف دنیا را ببیند.

He takes/will take photos especially of animals.

او به خصوص از حیوانات عکس می گیرد/عکس خواهد گرفت.

Next month, he and his wife travel/will travel to Iran.

او و همسرش ماه آینده به ایران سفر می کنند. / به ایران سفر خواهد کرد.

They go/will go to Tooran Plain to see animals.

برای دیدن حیوانات به دشت توران می روند/ خواهند رفت.

They are hopeful to see Persian zebra, Iranian cheetah, Persian leopard and gazelle.

آنها به دیدن گورخر ایرانی، یوزپلنگ ایرانی، پلنگ ایرانی و غزال امیدوار هستند.

After two weeks, they visit/will visit some beautiful cities in Iran.

بعد از دو هفته از شهرهای زیبای ایران دیدن می کنند.

جواب صفحه 27 درس اول انگلیسی دهم

F. سوالات زیر را با wh- بخوانیدجواب صفحه 27 درس اول انگلیسی دهم

گردشگران هفته آینده از شیراز دیدن خواهند کرد.
چه کسی تابستان آینده از شیراز دیدن خواهد کرد؟
گردشگران چه موقع از شیراز دیدن خواهند کرد؟
گردشگران در تابستان آینده از کجا دیدن خواهند کرد؟
تابستان آینده گردشگران چه کار خواهند کرد؟

جواب صفحه 28 درس اول انگلیسی دهم

G. با یک دوست کار کنید.جواب صفحه 29 درس اول انگلیسی دهم

جواب صفحه 29 درس اول انگلیسی دهم

A. مثال‌های زیر را با عبارت «to be going to» بخوانید.

They are going to buy a house soon. They have enough money.
آن‌ها تصمیم دارند بزودی یک خانه بخرند، آن‌ها پول کافی دارند.

Look at the sky! It’s going to rain.
به آسمان نگاه کن! قرار است باران ببارد.

Alice is free tonight. She’s going to read some poems.
آلیس امشب بیکار (آزاد) است. او می‌خواهد کمی شعر بخواند.

Reza is not going to watch TV tonight. The program is very boring.
رضا امشب قصد ندارد تلویزیون تماشا کند. برنامه خیلی کسل کننده است.

We are not going to destroy nature. We take care of wildlife.
ما قصد نداریم طبیعت را نابود کنیم. ما از حیات وحش مراقبت می‌کنیم.

جواب صفحه 29 درس اول انگلیسی دهم

جواب صفحه 30 درس اول انگلیسی دهم

A. You may use ‘future tense’ to ask someone about their plans or talk about your own plans.

جواب و معنی Listening and Speaking درس اول انگلیسی دهم

– What are you going to do this weekend?
تو قصد داری آخر این هفته چه‌ کار کنی؟

– I am going to go to Golestan Forest.
من قصد دارم به جنگل گلستان بروم.

– Are you going to visit a museum?
آیا تو قصد داری از موزه دیدن کنی؟

– No, I am going to go out and enjoy wildlife.
نه، من قصد دارم بیرون بروم و از حیات‌وحش لذت ببرم.

می توانید از الگوهای زیر برای پرسش و پاسخ در مورد برنامه های آینده استفاده کنید.آینده استفاده

What will you do? / What are you going to do?
شما چه کاری انجام خواهید داد؟ / شما قصد دارید چه کاری انجام دهید؟

I will … . / I am going to … .
من می‌خواهم …….. / من قصد دارم ……

Where will you go? / Where are you going to go?
شما به کجا خواهید رفت؟ / شما قصد دارید به کجا بروید؟

I will go … . / I’m going to go … .
من به ….. خواهم رفت. / من قصد دارم به …. بروم.

 

جواب صفحه 31 درس اول انگلیسی دهم

B. Listen to the following conversations and complete the sentences.
به مکالمات زیر گوش دهید و جملات را کامل کنید.

جواب صفحه 31 درس اول انگلیسی دهم

1. Alice is going to Brazil
آلیس به برزیل می رود
2. Alice will people
آلیس مردم را خواهد خواست

Pair up and ask your friends about the things they are going to do this weekend. You may use the following verbs.
دو نفره شوید و از دوستتان درباره کارهایی که قرار است این آخر هفته انجام دهند بپرسید. می توانید از افعال زیر استفاده کنید.
stay home در خانه بمانید, read a book کتاب بخوانید, go to the museum به موزه بروید, visit our relatives از اقوام خود دیدن کنید , go shopping به خرید بروید, study Englishانگلیسی بخوانید

 

جواب صفحه 31 درس اول انگلیسی دهم

1. Shahab is going to go out
شهاب قراره بره بیرون
2. His family will go with him to Varamin
خانواده اش با او به ورامین می روند

Pair up and ask your friends about the thing they will or won’t do to save nature. You may use the following verbs.
دو نفره شوید و از دوستان خود در مورد کاری که برای نجات طبیعت انجام می دهند یا نمی کنند بپرسید. می توانید از افعال زیر استفاده کنید.

از حیوانات در خطر انقراض مراقبت کنید, take care of endangered animals
از جنگل ها محافظت کنید ,  protect forests
شکار کنید hunt
حیوانات را آزار دهید hurt animals

جواب صفحه 32 درس اول انگلیسی دهم

A. Listen to the following sentences. They have falling intonation.
الف- به جملات زیر گوش دهید. آنها آهنگ سقوط دارند.

1. Where are you going to go? ↴ I am going to go to Bam. ↴
کجا می خواهید بروید؟ ↴ قراره برم بم. ↴
2. What does your brother do? ↴ He works in a zoo. He loves animals. ↴
برادرت چه کار می کند؟ ↴ او در باغ وحش کار می کند. او عاشق حیوانات است. ↴
3. Dr. James will buy a new laptop. ↴ His old laptop doesn’t work. ↴
دکتر جیمز یک لپ تاپ جدید می خرد. ↴ لپ تاپ قدیمی او کار نمی کند. ↴
4. We will go on a school trip tomorrow. ↴ The students will visit a museum. ↴
فردا به سفر مدرسه می رویم. ↴ دانش آموزان از یک موزه بازدید خواهند کرد. ↴

جواب صفحه 32 درس اول انگلیسی دهم

وقتی اطلاعات جدیدی می‌خواهید یا می‌دهید، از لحن سقوط استفاده کنید

جواب صفحه 33 درس اول انگلیسی دهم

B. Listen and find where the sentences end. Do this by putting a period (.) and/or capitalizing words.
ب. گوش کنید و پیدا کنید که جملات به کجا ختم می شوند. این کار را با گذاشتن نقطه (.) و یا بزرگ کردن کلمات انجام دهید.

My name is Jim I am a zookeeper.  There are many animals in our zoo. We have big and small animals like birds and giraffes. We have wild and farm animals I like wild animals. We have two lions and a leopard here. We don’t have any sea animals now. We will have some next year. We are making new buildings for them I think the visitors are going to love them.

اسم من جیم است. من یک نگهبان باغ وحش هستم. در باغ وحش ما حیوانات زیادی وجود دارد. ما حیوانات بزرگ و کوچکی مانند پرندگان و زرافه ها داریم. ما حیوانات وحشی و مزرعه داریم من حیوانات وحشی را دوست دارم. ما اینجا دو شیر و یک پلنگ داریم. ما الان هیچ حیوان دریایی نداریم. سال آینده مقداری خواهیم داشت. ما در حال ساختن ساختمان های جدید برای آنها هستیم، فکر می کنم بازدیدکنندگان آنها را دوست خواهند داشت.

معنی صفحه 34 و 35 درس اول انگلیسی دهم

A noun names something.
یک اسم چیزی را نام می برد.
A noun is a person = اسم یک شخص , an animal = یک حیوان , a place = یک مکان , a thing or an idea. = یک چیز یا یک ایده است

1) A Person or an Animal
یک شخص یا یک حیوان
farmer =کشاورز , my brother = برادرم, Maryam = مریم

معنی صفحه 34 و 35 درس اول انگلیسی دهم

2) A Place
یک مکان
school = مدرسه, cinema = سینما, sea = دریا

معنی صفحه 34 و 35 درس اول انگلیسی دهم

3) A Thing
یک چیز
computer = کامپیوتر, apple =سیب , car = ماشین

معنی صفحه 34 و 35 درس اول انگلیسی دهم

4) An Idea
یک ایده
pain = درد, attention = توجه, danger = خطر

معنی صفحه 34 و 35 درس اول انگلیسی دهم

جواب صفحه 36 درس اول انگلیسی دهم

 

 

A. Read the second paragraph of the ‘Reading’. Find the nouns and write them in the correct circles of the word web. You can add more circles.
الف. پاراگراف دوم «خواندن» را بخوانید. اسم ها را پیدا کنید و در دایره های صحیح کلمه وب بنویسید. می توانید حلقه های بیشتری اضافه کنید.

Places: home forset earth
People/Animals: human panda student
Ideas: future wildife attention
Things: trees road example

جواب صفحه 37 درس اول انگلیسی دهم

Most nouns can be made plural by adding ‘s’ or ‘es’ to the end of the word. However, some are irregular and they don’t follow the same rule.
اکثر اسم ها را می توان با افزودن «s» یا «es» به آخر کلمه جمع کرد. با این حال، برخی از آنها نامنظم هستند و از یک قانون پیروی نمی کنند.

جواب صفحه 37 درس اول انگلیسی دهم

B. Write the appropriate form of each noun.

1. Ali’s (brother) brother is a hard-working (postman) postman.

با توجه به وجود حرف تعریف نامشخص a در جمله هر دو اسم به صورت مفرد به کار می‌روند.

2. She sat down at her (desk) desk and worked for two (hour) hours.

با توجه به مفهوم جمله desk به صورت مفرد می‌آید. با توجه به قرار گرفتن two قبل از hour از شکل جمع این کلمه استفاده می‌کنیم.

3. There are two (bus stop) bus stops near your (school) school.

با توجه به وجود صفت کمی two که به «دو ایستگاه اتوبوس» اشاره دارد از شکل جمع واژه‌ی bus stop استفاده می‌کنیم. در ضمن با توجه به مفهوم جمله باید واژه school به صورت مفرد بیاید.

4. I saw an old (man) man and two young (woman) women sitting near the lake of the (park) park.

با توجه به الگوی اسم مفرد + صفت + an، از اسم مفرد man استفاده می‌کنیم. چون قبل از اسم+صفت کمی two به کار رفته، بنابراین از اسم جمع women استفاده می‌کنیم.

5. Frank is a (farmer) farmer .He has four (child) children.

قبل از اسم farmer حرف تعریف نامعین a آمده است بنابراین از اسم مفرد استفاده می‌کنیم. با توجه به وجود صفت کمی four قبل از اسم child‌ از صورت جمع بی‌قاعده child استفاده می‌شود.

جواب صفحه 38 درس اول انگلیسی دهم

Types of Nouns
Common nouns / Proper nouns
انواع اسم ها
اسم های رایج / اسم های خاص

boy = پسر
tree = درخت
bear = خرس
Avicenna = ابن سینا
Damavand = دماوند
Milad Tower = برج میلاد

C . Circle the correct answer.

جواب صفحه 38 درس اول انگلیسی دهم

1-امروزه کوه‌ها و دشت‌های ایران زیستگاه‌ طبیعی بسیاری از حیوانات هستند. یکی از آنها خرس سیاه است که در بخش‌های معدودی از کشور زندگی می‌کنند.
2-امین عسگری یک خلبان است. او 40 ساله است. او با همسر و پسر و دخترش در مشهد زندگی می‌کند. او عاشق شغلش است.
3-خلیج فارس دریایی بسیار مهم میان ایران و چند کشور عربی است. حیات‌وحش آن شگفت‌انگیز است. شما می‌توانید برخی از حیوانات دریایی زیبا از قبیل دلفین را در آنجا ببینید.

جواب صفحه 39 درس اول انگلیسی دهم

Here are some words that often come before a noun
در اینجا چند کلمه است که اغلب قبل از اسم آمده استجواب صفحه 39 درس اول انگلیسی دهم

D. Read the following sentences and circle the nouns.
د- جملات زیر را بخوانید و اسم ها را خط بکشید.

جواب صفحه 39 درس اول انگلیسی دهمآب‌وهوا در بهار زیباست.
این کوه کم ارتفاع است، اما آن کوه‌ها مرتفع هستند.
نسیم هفته گذشته یک کتاب خواند.
بعضی از مردم از حیوانات مراقبت نمی‌کنند.
من دو گرگ در باغ‌وحش دیدم.

A. Listen to the first part of a report about Earth.
الف. به بخش اول گزارشی درباره زمین گوش دهید.

جواب صفحه 41 درس اول انگلیسی دهم

 

A. Listen to the first part of a report about Earth.
الف. به بخش اول گزارشی درباره زمین گوش دهید.

2. Listen again and list all nouns.
2. دوباره گوش کنید و همه اسم ها را فهرست کنید.

B. Now read the second part of the report.

We need to save animals and plants and take care of them.

All humans are going to work together to have a beautiful home.

If we work hard, we will have clean air and water in the future.

We will have a safe place to live. In this way we will save Earth for our children.

ما لازم است که حیوانات و گیاهان را نجات دهیم و از آن‌ها مراقبت کنیم.
همه انسان‌ها با هم کار خواهند کرد تا محل زندگی زیبایی داشته باشند.
اگر ما سخت بکوشیم، آب و هوای تمیزی در آینده خواهیم داشت.
ما جای امنی برای زندگی خواهیم داشت. به این طریق کره زمین را برای بچه‌هایمان حفظ خواهیم کرد.

3. Underline all nouns. Identify singular/plural and proper/common nouns.
زیر همه اسم ها خط بکشید. اسامی مفرد / جمع و خاص / مشترک را مشخص کنید.

 

animals → اسم عام جمع

plants → اسم عام جمع

humans → اسم عام جمع

air → اسم عام مفرد

water → اسم عام مفرد

Earth → اسم خاص مفرد

 

4. Circle all future verbs.
دور تمام افعال آینده خط بکشید.

are going to work – will have – will have – will save

C. Work in pairs. Ask and answer. Use appropriate intonation.
دوتایی کار کنید. بپرس و جواب بده. از لحن مناسب استفاده کنید.

What is Earth? ↘
It is a planet where we live on. ↘

Who is destroying nature? ↘
Some people are destroying the nature. ↘

Do you need a safe place to live? ↗
Yes, I need a safe place to live. ↘

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.