جواب درس دوم زبان انگلیسی دهم

جواب درس دوم زبان انگلیسی دهم

جواب تمرینات و معنی درس ۲ زبان انگلیسی دهم

جواب درس دوم زبان انگلیسی دهم

جواب تمرینات و معنی درس ۲ زبان انگلیسی دهم

درس دوم زبان انگلیسی دهم ، جواب و معنی تمام صفحات درس دوم زبان دهم

جواب صفحه ۴۵ درس دوم زبان دهم

A. Match the pictures with the sentences.
تصاویر را با جملات مطابقت دهید.

جواب صفحه ۴۵ زبان دهم

Planets go around the Sun.
سیاره‌ها به دور خورشید می‌چرخند.
(d)
Our body is a wonderful system.
بدن ما یک سیستم شگفت‌انگیز است.
(a)
Ants are amazing animals.
مورچه‌ها حیوانات شگفت‌انگیزی هستند.
(c)
Camels can live without water for a long time.
شترها می‌توانند برای مدت طولانی بدون آب زندگی کنند
(b)

B. Which one is more interesting for you? Order the words based on your interest.
ب- کدام یک برای شما جالب تر است؟ کلمات را بر اساس علاقه خود مرتب کنید.

– Camels شترها
– Ants مورچه‌ها
– Planets سیاره‌ها
– Bodyبدن

پاسخ: به ترتیب هر کدوم رو که دوست دارید در کتاب بنویسید.

جواب صفحه ۴۶ درس دوم زبان دهم

A. Match the pictures with the words.
الف. تصاویر را با کلمات مطابقت دهید.

جواب صفحه ۴۶ درس دوم زبان دهم

moon Body (بدن) Sky (آسمان)
heart
blood
microscope
ring
observatory
telescope

معنی مکالمه صفحه ۴۷ زبان انگلیسی دهم

Alireza is visiting an observatory. He is talking to Ms. Tabesh who works there.
علیرضا در حال بازدید از یک رصدخانه است . او در حال صحبت کردن با خانم تابش است که در
آنجا کار میکند.
Ms. Tabesh: Are you interested in the planets?
خانم تابش: آیا به سیارات علاقمند هستی؟

Alireza: Yes! They are really interesting for me, but I don’t know much about them.
علیرضا: بله! آنها واقعاً برای من جالب هستند، اما چیز زیادی در مورد آنها نمیدانم.

Ms. Tabesh: Planets are really amazing but not so much alike. Do you know how they are different?
خانم تابش : سیارات واقعاً شگفت انگیزند اما خیلی به هم شبیه نیستند . آیا میدانی آنها چه تفاوتهایی با هم دارند؟

Alireza: Umm… I know they go around the Sun in different orbits.
علیرضا: میدانم که آنها در مدارهای مختلفی به دور خورشید میچرخند.

Ms. Tabesh: That’s right. They have different colors and sizes, too. Some are rocky like Mars, some have rings like Saturn and some have moons like Uranus.
خانم تابش : درست است . آنها رنگ ها و اندازه های مختلفی هم دارند. بعضی مثل مریخ صخره ای هستند، بعضی مثل زحل حلقههایی دارند و بعضی مثل اورانوس قمرها (ماههایی) دارند.

Alireza: How wonderful! Can we see them without a telescope?
علیرضا: چه جالب (چقدر شگفت انگیز است)! آیا میتوانیم آنها را بدون تلسکوپ ببینیم؟

Ms. Tabesh: Yeah…, we can see the planets nearer to us without a telescope, such as Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. We can see Uranus and Neptune only with
powerful telescopes.
خانم تابش : بله …، ما می توانیم سیاراتی را که به ما نزدیک هستند بدون تلسکوپ ببینیم، مثل عطارد، ونوس، مریخ، مشتری و زحل . ما می توانیم اورانوس و نپتون را فقط با تلسکوپ های قوی
ببینیم.

Alireza: And which planet is the largest of all?
علیرضا: و کدام سیاره از همه بزرگتر است؟

Ms. Tabesh: Jupiter is the largest one. It has more than sixty moons. Do you want to
look at it?
خانم تابش : مشتری بزرگترین سیاره است . آن بیشتر از 60 قمر (ماه) دارد. آیا میخواهی به آن نگاه
کنی؟

Alireza: I really like that.
علیرضا: واقعاً دوست دارم.

 

جواب Questions صفحه ۴۷ زبان دهم

Answer the following questions orally.
به سوالات زیر به صورت شفاهی پاسخ دهید.

1. How are the planets different?
سیاره‌ها چطور با هم فرق دارند؟
They have different colors and sizes. Some are rocky like Mars, some have rings like Saturn and some have moons like our planet, Earth.
رنگ ها و اندازه های مختلفی دارند. برخی مانند مریخ صخره ای هستند، برخی حلقه هایی مانند زحل و برخی قمر هایی مانند سیاره ما، زمین دارند.

2. Can we see all planets without a telescope?
آیا می‌توانیم همه سیاره‌ها را بدون تلسکوپ ببینیم؟
No, we can see the planets nearer to us without a telescope.
نه، ما می توانیم سیارات نزدیک به خود را بدون تلسکوپ ببینیم.

3. Do you know the names of the planets in Persian?
آیا شما نام سیاره‌ها را به فارسی می‌دانید؟
Yes, I do. I know the names of the planets in Persian completely.
بله، من انجام می دهم. نام سیارات را به فارسی کاملا می دانم.

معنی صفحه ۴۸ درس دوم زبان دهم

معنی صفحه صفحه ۴۸ زبان دهمچند قطره رنگ روی پیراهن او هست. معنی صفحه صفحه ۴۸ زبان دهمآب نوعی مایع است
معنی صفحه صفحه ۴۸ زبان دهم سلول های خونی قرمز و سفید هستند. معنی صفحه صفحه ۴۸ زبان دهمچند قطره رنگ روی پیراهن او هست.
معنی صفحه صفحه ۴۸ زبان دهمانجام ورزش روزانه برای همه مفید است. معنی صفحه صفحه ۴۸ زبان دهم انواع خیلی متفاوتی (مختلفی) از میکروبها وجود دارند.
معنی صفحه صفحه ۴۸ زبان دهمقلب خون را به سراسر بدن پمپاژ میکند. معنی صفحه صفحه ۴۸ زبان دهمدریاچهی گهر بخاطر آب زلالش معروف است.

معنی صفحه ۴۹ درس دوم زبان دهم

.Practice and Read. B
بخوانید و تمرین کنید.

healthy: 1 strong and well
سالم: (1)قوی و خوب
He is a healthy boy.
او یک پسر سالم است.
2 good for your body
(2 (خوب برای بدن
A healthy breakfast can give you more energy.
یک صبحانه خوب و سالم میتواند به بدن شما انرژی بدهد.
defend: to protect someone or something from danger
The brave soldiers defended our country.
دفاع کردن: محافظت از کسی یا چیزی در برابر خطر
سربازان شجاع از کشورمان دفاع کردند.
carry: to move someone or something from one place to another
Monkeys carry their babies all day long.
حمل کردن: جابجا کردن کسی یا چیزی از جایی به جایی دیگر.
میمونها در تمام طول روز بچه هایشان را حمل میکنند.
collect: to go and get someone or something
The school bus collects the children each morning.
جمع کردن: رفتن و آوردن کسی یا چیزی
اتوبوس مدرسه هر روز صبح بچه ها را جمع میکند.
fact : things that are true or that really happened
It’s a fact that Earth goes around the Sun.
واقعیت، حقیقت: چیزهایی که راست هستند یا واقعاً اتفاق افتادهاند.
این یک واقعیت است که زمین به دور خورشید میچرخد.

معنی ریدینگ صفحه ۵۰ زبان انگلیسی دهم

 Liquid Wonderful A
یک مایع شگفت انگیز
The human body is a real wonder. It is sometimes good to think about our body and how it works. Our body is doing millions of jobs all the time.
بدن انسان یک شگفتی واقعی است . گاهی اوقات خوب است که درباره ی بدنمان و اینکه چگونه کار میکند فکر کنیم. بدن ما بطور مداوم در حال انجام میلیونها کار است.
One of the most important parts of the body is blood. The heart pumps this red liquid around the body. This keeps us healthy and alive.
یکی از مهمترین بخش های بدن خون است . قلب این مایع قرمز را به تمام بدن پمپاژ میکند. این ما را سالم و زنده نگه میدارد.
More than half of blood is plasma. This is a clear and yellow liquid. It carries red and white cells. There are millions of red blood cells in one small drop of blood. They carry oxygen round the body and collect carbon dioxide from body parts. There are thousands of white cells in a drop of blood. They are bigger than red cells. They defend our body against microbes.
بیش از نیمی از خون پلاسما است . این (پلاسما ) یک مایع شفاف و زردرنگ است . پلاسما سلول های قرمز و سفید را حمل می کند. میلیونهای سلول قرمز د ر یک قطره کوچک خون وجود دارد. آنها اکسیژن را به تمام بدن حمل می کنند و دی اکسیدکربن را از قسمت های بدن جمع آوری میکنند. در یک قطرهی خون هزاران سلول سفید وجود دارد. آنها از سلول های قرمز بزرگتر هستند. آنها از بدنمان در برابر میکروبها دفاع میکنند.
This wonderful liquid is a great gift from Allah. We can thank Allah by keeping our body healthy. One way to do that is eating healthy food and doing daily exercises. Another way is to donate our blood to those who need it.
این مایع شگفت انگیز هدیه ای از جانب خداوند است. ما میتوانیم با سالم نگه داشتن بدنمان از خداوند تشکر کنیم . یک راه برای انجام آن (یعنی سالم نگه داشتن بدن ) خوردن غذای سالم و انجام ورزش روزانه است. راه دیگر اهدای خون به کسانی است که به آن نیاز دارند.

معنی ریدینگ صفحه ۵۱ زبان انگلیسی دهم

A. Choose the best answer.
الف. بهترین پاسخ را انتخاب کنید.

معنی ریدینگ صفحه ۵۱ زبان انگلیسی دهم

معنی:
1- پلاسما چه رنگی است؟
الف) قرمز / ب) زرد / پ) سفید
2- ما چطور می‌توانیم بدنمان را سالم نگه داریم؟
الف) با خوردن فست فود / ب) با انجام ورزش روزانه / پ)‌ با دیر خوابیدن
3- در یک قطره خون چه تعداد گلبول سفید خون وجود دارد؟
الف) صدها / ب) هزاران / پ) میلیون‌ها

معنی ریدینگ صفحه ۵۱ زبان انگلیسی دهممعنی: 1- فقط گلبول‌های سفید در خون وجود دارند.
2- گلبول‌های قرمز کوچک‌تر از گلبول‌های سفید هستند.
3- تعداد گلبول‌های قرمز بیشتر از گلبول‌های سفید است

C. Match two halves.
دو نیمه را مطابقت دهید.

1. The heart pumps blood round the body ……..(d)……
2. Our body is really wonderful ……..(a)……
3. Red blood cells carry oxygen round the body ……..(c)……
1- قلب ما خون را به سرتاسر بدن پمپاژ می‌کند….
2- بدن ما واقعاً شگفت‌انگیز است ….
3- گلبول‌های قرمز خون اکسیژن را به سرتاسر بدن حمل می‌کنند…
a. so it is sometimes good to think about it.
b. then it is dangerous.
c. and collect carbon dioxide.
d. to keep us alive.
a- بنابراین بعضی اوقات فکر کردن دربارۀ آن خوب است.
b- در این صورت آن خطرناک خواهد بود.
c- و دی‌اکسید را جمع‌آوری می‌کنند.
d- برای زنده نگه‌داشتنم

معنی صفحه ۵۱ زبان انگلیسی دهم

معنی صفحه ۵۱ زبان انگلیسی دهمبزرگ ترین رود روی کره ی زمین” نیل” است. این رود بیش از ۶ هزار کیلومتر طول دارد. این رود یک
رود مهم برای مردم آفریقا محسوب می شود. این رود آب را در اختیار مردم و حیوانات قرار می دهد.
رودهای دیگری نیز در آفریقا وجود دارند، اما آن ها به اندازه ی نیل مهم نمی باشند. این رود ها خیلی
بزرگ نیستند. آن ها برای مردم روستاها و شهرهای کوچک مفید هستند.

معنی صفحه ۵۱ زبان انگلیسی دهمما در یک جهان شگفت انگیز زندگی می کنیم. در اطراف ما چیزهای شگفت انگیزی هم چون حیوانات
کوچک و بزرگ، رودهای طوالنی، جنگل های تاریک، کوه های بلند و مردم و ملت های مختلف وجود
دارند. این جهان مانند یک کتاب عجیب است. ما باید آن را به دقت بخوانیم. سپس می توانیم چیزهای
بزرگی را در جهانمان بیابیم.

 

جواب صفحه ۵۴ درس دوم زبان دهم

D. Read the ‘Conversation’ and underline all ‘adjectives’.
مکالمه را بخوانید و زیر صفات خط بکشید
صفات در مکالمه: interested – interesting – amazing – different – right – rocky – wonderful – nearer – powerful – largest

جواب صفحه ۵۵ درس دوم زبان دهم

E. Look at the pictures and choose the best sentence.
به تصاویر نگاه کنید و بهترین جمله را انتخاب کنید.

جواب صفحه ۵۵ درس دوم زبان دهم

جواب صفحه ۵۶ درس دوم زبان دهم

F. Work with a friend.
با یک دوست کار کنید.
Make sentences with these adjectives to describe and compare people, things, or places you know.
برای توصیف و مقایسه افراد، چیزها یا مکان هایی که می شناسید با این صفت ها جمله بسازید.
1- brave: Iranian soldiers are brave.
سربازان ایرانی شجاع هستند.
2- kind: Your mother is as kind as my mother.
مادر شما به اندازه مادر من مهربان است.
3- large: Tehran is larger than Shiraz.
تهران از شیراز بزرگ‌تر است.
4- fast: Ferrari is faster than Benz.
فراری از بنز سریع‌تر است

جواب صفحه ۵۷ درس دوم زبان دهم

A. You may use adjectives to describe something or ask about details
such as the quality, size, age, and color
ممکن است از صفت برای توصیف چیزی استفاده کنید یا در مورد جزئیات بپرسید مانند کیفیت، اندازه، سن و رنگ

How was the movie?
فیلم چطور بود؟
It was very interesting I am going to watch it again.
خیلی جالب بود قراره دوباره ببینمش
Was it an old film?
آیا یک فیلم قدیم ی بود؟
Yeah, actually it was black and white.
.بله، اگه راستشو بخوای سی اه و سفید بود

You may use the following patterns to ask and answer about details.
می توانید از الگوهای زیر برای پرسش و پاسخ در مورد جزئیات استفاده کنید.
How is (was) ……… ? It is (was) interesting/ beautiful/ nice, …….
چطور است (بود)؟ ….. آن جالب، زیبا، خوب، ….. است / بود.
What color is it? It is black/ white/ yellow,……..
آن چه رنگی است؟ آن مشکلی، سفید، زرد، ………. است.
Was it a modern house? Yes, it was. (No, it was an old house).
آیا آن خانه‌ای مدرن بود؟ بله، بود. (نه، آن یک خانه قدیمی بود.)

 

جواب صفحه ۵۸ درس دوم زبان دهم

Listening & Speaking

A. You may use adjectives to describe something or ask about details such as the quality, size, age, and color.
A. می توانید از صفت برای توصیف چیزی استفاده کنید یا در مورد جزئیاتی مانند کیفیت، اندازه، سن و رنگ بپرسید.

– How was the movie?
– فیلم چطور بود؟
– It was very interesting. I am going to watch it again.
– خیلی جالب بود. قصد دارم دوباره آن را تماشا کنم.
– Was it an old film?
– بله، در واقع سیاه و سفید بود.
– Yeah, actually it was black and white.
– آیا یک فیلم قدیمی بود؟

You may use the following patterns to ask and answer about details.
می توانید از الگوهای زیر برای پرسش و پاسخ در مورد جزئیات استفاده کنید.

How is (was) ……… ? It is (was) interesting/ beautiful/ nice, …….
چطور است (بود)؟ ….. آن جالب، زیبا، خوب، ….. است / بود.
What color is it? It is black/ white/ yellow,……..
آن چه رنگی است؟ آن مشکلی، سفید، زرد، ………. است.
Was it a modern house? Yes, it was. (No, it was an old house).
آیا آن خانه‌ای مدرن بود؟ بله، بود. (نه، آن یک خانه قدیمی بود.)

جواب صفحه ۵۹ درس دوم زبان دهم

B. Listen to the following conversations and complete the sentences.
به مکالمات زیر گوش دهید و جملات را کامل کنید.جواب صفحه ۵۹ درس دوم زبان دهم

1. She bought a dress
2. It was cheap

Pair up and add 2 turns to the conversation by asking about the size and quality of the dress. You may use the adjectives in the box.جواب صفحه ۵۹ درس دوم زبان دهم

1. She likes healthy food
2. Cooking is easy

جواب صفحه ۶۰ درس دوم زبان دهم

A. Listen to the following sentences. They have rising intonation.

1. Is this your new car? ↱
آیا این ماشین جدید شماست؟
2. Was the book interesting?↱
کتاب جالبی بود؟
3. Is this problem easier than that one?↱
آیا این مشکل از آن یکی راحت تر است؟
4. Are they the most expensive houses in this city?↱
آیا گران ترین خانه های این شهر هستند؟

جواب صفحه ۶۱ درس دوم زبان دهم

A: I heard you travelled abroad this summer. ↘ Is it true? ↗
شنیدم تابستان امسال به خارج از کشور سفر کردید. ↘ آیا درست است؟ ↗
B: Yes. ↘ I went to Japan. ↘ I was there for 2 weeks. ↘
بله. ↘ به ژاپن رفتم. ↘ ۲ هفته آنجا بودم. ↘
A: How was your trip? ↘
سفرتان چطور بود؟ ↘
B: It was very interesting.  ↘ The country was very clean and people were very polite. ↘
خیلی جالب بود. ↘ کشور بسیار تمیز بود و مردم بسیار مودب بودند. ↘
A: What about food? ↘
در مورد غذا چطور؟ ↘
B: I ate seafood. ↘ Japanese people make delicious food with fish. ↘
غذاهای دریایی خوردم. ↘ مردم ژاپن با ماهی غذاهای خوشمزه درست می کنند. ↘
A: Do you like to go there again? ↗
دوست داری دوباره بری اونجا؟ ↗
B: Yes, of course. ↘ But I like to stay there longer and visit different places. ↘
بله، البته. ↘ اما من دوست دارم بیشتر آنجا بمانم و از مکان‌های مختلف دیدن کنم. ↘

جواب صفحه ۶۲ و ۶۴ و ۶۴ درس دوم زبان دهم

An adjective describes a noun. It gives more information in terms of such elements
صفت ، اسم را توصیف میکند . صفت ، اطلاعات بیشتری درمورد موارد زیر اراعه میکند/

1) Quality / Opinion کیفیت
nice – neat – borin
بوری – مرتب – زیبا

2) Size – سایز
small – tall – short
کوتاه – بلند – کوچک

3) Age – سن
young – new – modern
مدرن – جدید – جوان

4) Color – رنگ
black – red – dark
تیره – قرمز – سیاه

5) Nationality – ملیت
Iranian – German – Chinese
چینی – آلمانی – ایرانی

6) Material – مواد , جنس
wooden – rocky – golden
طلایی- صخره ای -چوبی

جواب صفحه ۶۵ درس دوم زبان دهم

B. Complete each sentence with a suitable adjective. One adjective is extra.
هرجمله را با یک صفت مناسب کامل کنید . یک صفت اضافه است.

funny = خنده دار – careful = دقیق- tall = بلند- golden = طلایی- cloudy = ابری

1. It’s not funny Don’t laugh please!
خنده دار نیست لطفا نخندید!

2. She looked at the cloudy sky above the sea.
او به آسمان ابری بالای دریا نگاه کرد.

3. Be careful! Look both ways when you cross the street.
دقت کن! وقتی از خیابان عبور می‌کنی به دو طرف نگاه کن.

4. Mary lost her golden watch in the park.
مِری ساعت طلایش را در پارک گم کرد.

جواب صفحه ۶۷ درس دوم زبان دهم

C. Write the ‘comparative’ and ‘superlative’ forms of each adjective
حالت تفصیلی و عالی هر صفت را بنویسید.

1. angryعصبانی | angrier – عصبانی تر | angriest عصبانی ترین
2. strong قوی | stronger | strongest
3. hot گرم | hotter | hottest
4. far دور | farther | farthest
5. neat تمیز| neater | neatest
6. ugly  زشت| uglier | ugliest

D. Complete each sentence with a comparative or superlative form of an adjective in the box
هر جمله را با شکل تفضیلی یا عالی یک صفت از داخل کادر کامل کنید

deep = عمیق – good  =خوب   – dangerous = خطرناک – expensive = گران  – small = کوچک

1. Pluto is smaller than the moon of Earth.
پلوتو از قمر کره زمین کوچک‌تر است.
2. Are you sure this is the best way of doing it?
آیا مطمئنی که این بهترین روش انجام آن (کار) است؟
3. Lions are the most dangerous  animals in the world.
شیرها خطرناک‌ترین حیوانات دنیا هستند.
 4. This lake is the deepest  one in the world.
این دریاچه عمیق‌ترین (دریاچه) در دنیا است.
5. A plane ticket is more expensive  than a train ticket.
بلیط هواپیما از بلیط قطار گران‌تر است.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.