گام به گام هدیه ها چهارم ابتدایی (درس به درس)

 1. جواب درس ۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰، ۱۱، ۱۲
 2. جواب درس ۲ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱
 3. جواب درس ۳ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱
 4. جواب درس ۴ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹
 5. جواب درس ۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴
 6. جواب درس ۶ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹
 7. جواب درس ۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵
 8. جواب درس ۸ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳
 9. جواب درس ۹ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸
 10. جواب درس ۱۰ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۷۱، ۷۲، ۷۴، ۷۵
 11. جواب درس ۱۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱
 12. جواب درس ۱۲ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۸۵، ۷۶، ۸۶
 13. جواب درس ۱۳ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۹۰، ۹۲
 14. جواب درس ۱۴ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۹۴، ۹۵، ۹۶
 15. جواب درس ۱۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳
 16. جواب درس ۱۶ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸
 17. جواب درس ۱۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴
 18. جواب درس ۱۸ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱
 19. جواب درس ۱۹ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۲۵، ۱۲۶

گام به گام هدیه ها چهارم ابتدایی (درس به درس)

جواب هدیه های آسمانی چهارم

گام به گام هدیه ها چهارم ابتدایی (درس به درس)

جواب هدیه های آسمانی چهارم

در مطلب قبل برای شما عزیزان سوالات متن هدیه ها چهارمرا قرار داده بودیم . در این بخش نیز قصد داریم تا جواب هدیه های آسمانی چهارم دبستان را قرار دهیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.