جواب فعالیت های مطالعات چهارم ابتدایی (درس به درس)

 1. جواب فعالیت درس ۱ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۳، ۴
 2. جواب فعالیت درس ۲ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۵، ۶، ۷
 3. جواب فعالیت درس ۳ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۱، ۱۴
 4. جواب فعالیت درس ۴ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۲
 5. جواب فعالیت درس ۵ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷
 6. جواب فعالیت درس ۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۳۰، ۳۲
 7. جواب فعالیت درس ۷ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۳۶
 8. جواب فعالیت درس ۸ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۴۰، ۴۱
 9. جواب فعالیت درس ۹ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۴۲، ۴۴، ۴۶
 10. جواب فعالیت درس ۱۰ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۴۹، ۵۰
 11. جواب فعالیت درس ۱۱ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۵۶
 12. جواب فعالیت درس ۱۲ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۶۱
 13. جواب فعالیت درس ۱۳ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۶۴
 14. جواب فعالیت درس ۱۴ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۶۸، ۷۲
 15. جواب فعالیت درس ۱۵ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۷۶، ۷۷
 16. جواب فعالیت درس ۱۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۷۹، ۸۲
 17. جواب فعالیت درس ۱۷ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۸۵، ۸۹
 18. جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۹۳
 19. جواب فعالیت درس ۱۹ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷
 20. جواب فعالیت درس ۲۰ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۲
 21. جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۳، ۱۰۴
 22. جواب فعالیت درس ۲۲ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۵، ۱۰۷

جواب فعالیت های مطالعات چهارم ابتدایی (درس به درس)

گام به گام مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت های مطالعات چهارم ابتدایی (درس به درس)

گام به گام مطالعات اجتماعی چهارم

همانطور که قول داده بودیم در این بخش نیز برای شما عزیزان سایت همیار ، جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم را قرار داده ایم.
در این بخش شما میتوانید به بخش های زیر دسترسی داشته باشید

همچنین پیشنهاد میشود از سوالات مطالعات چهارم نیز دیدن کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.