گام به گام فارسی هفتم (خودارزیابی+ فعالیت نوشتاری+ کارگروهی)

 1. جواب درس ۱ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۴, ۱۶
 2. جواب درس ۲ فارسی هفتم؛ صفحه ۲۱, ۲۲, ۲۹
 3. جواب درس ۳ فارسی هفتم؛ صفحه ۳۴, ۳۵
 4. جواب درس ۴ فارسی هفتم؛ صفحه ۴۰, ۴۱
 5. جواب درس ۶ فارسی هفتم؛ صفحه ۵۵, ۵۶
 6. جواب درس ۷ فارسی هفتم؛ صفحه ۶۱, ۶۳
 7. جواب درس ۸ فارسی هفتم؛ صفحه ۶۷, ۶۹, ۷۷
 8. جواب درس ۹ فارسی هفتم؛ صفحه ۸۴, ۸۵
 9. جواب درس ۱۰ فارسی هفتم؛ صفحه ۹۳, ۹۵
 10. جواب درس ۱۱ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۰۲, ۱۰۳, ۱۰۴
 11. جواب درس ۱۲ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲
 12. جواب درس ۱۳ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۱۷, ۱۱۸
 13. جواب درس ۱۴ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۳۱
 14. جواب درس ۱۵ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۳۹
 15. جواب درس ۱۶ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۳
 16. جواب درس ۱۷ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۶۵

گام به گام فارسی هفتم (خودارزیابی+ فعالیت نوشتاری+ کارگروهی)

جواب فعالیت های فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم (خودارزیابی+ فعالیت نوشتاری+ کارگروهی)

جواب فعالیت های فارسی هفتم

امروز نیز در سایت همیار ، برای شما عزیزان قصد داریم تا جواب فعالیت ها و سوالات خودارزیابی+ فعالیت نوشتاری+ کارگروهی را برای شما قرار دهیم.
شما میتوانید جواب فعالیت های صفحه به صفحه فارسی هفتم را از طریق لینک های بالا مشاهده و دریافت نمایید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.