گام به گام مطالعات اجتماعی نهم

 1. جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات نهم؛ صفحه ۴, ۵, ۶, ۸
 2. جواب فعالیت های درس ۲ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۱, ۱۳, ۱۴
 3. جواب فعالیت های درس ۳ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۶, ۱۸, ۲۰
 4. جواب فعالیت های درس ۴ مطالعات نهم؛ صفحه ۲۲, ۲۳, ۲۶, ۲۷, ۲۸
 5. جواب فعالیت های درس ۵ مطالعات نهم؛ صفحه ۳۲, ۳۵
 6. جواب فعالیت های درس ۶ مطالعات نهم؛ صفحه ۳۷, ۳۹, ۴۲
 7. جواب فعالیت های درس ۸ مطالعات نهم؛ صفحه ۴۸, ۴۹, ۵۱, ۵۳, ۵۴
 8. جواب فعالیت های درس ۹ مطالعات نهم؛ صفحه ۵۶, ۵۷, ۵۹, ۶۰, ۶۱
 9. جواب فعالیت های درس ۱۰ مطالعات نهم؛ صفحه ۶۵, ۶۷
 10. جواب فعالیت های درس ۱۱ مطالعات نهم؛ صفحه ۷۱, ۷۲, ۷۶, ۷۵
 11. جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات نهم؛ صفحه ۷۷, ۷۹, ۸۱, ۸۳, ۸۵, ۸۶
 12. جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات نهم؛ صفحه ۸۷, ۸۸, ۸۹
 13. جواب فعالیت های درس ۱۴ مطالعات نهم؛ صفحه ۹۰, ۹۱, ۹۴, ۹۵, ۹۶
 14. جواب فعالیت های درس ۱۵ مطالعات نهم؛ صفحه ۹۸, ۹۹, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۶
 15. جواب فعالیت های درس ۱۶ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۰۸, ۱۱۱, ۱۱۳
 16. جواب فعالیت های درس ۱۷ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۱۶, ۱۱۷, ۱۱۹
 17. جواب فعالیت های درس ۱۸ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۲۰, ۱۲۲, ۱۲۴, ۱۲۷, ۱۲۸
 18. جواب فعالیت های درس ۱۹ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۳۱, ۱۳۳
 19. جواب فعالیت های درس ۲۰ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۳۷, ۱۳۹
 20. جواب فعالیت های درس ۲۱ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۴۳, ۱۴۴, ۱۴۷
 21. جواب فعالیت های درس ۲۲ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۵۱, ۱۵۲
 22. جواب فعالیت های درس ۲۳ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۵۸, ۱۵۹, ۱۴۱
 23. جواب فعالیت های درس ۲۴ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۶۴, ۱۶۶

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم

در این بخش از سایت همیار ، جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم را قرار داده ایم. شما میتوانید با کلیک کردن روی لینک های بالا جواب فعالیت های این کتاب درسی پایه نهم را مشاهده و دریافت نمایید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.