گام به گام فصل ۳ ریاضی پنجم (PDF)

گام به گام فصل ۳ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل سوم ریاضی پنجم

گام به گام فصل ۳ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل سوم ریاضی پنجم

گام به گام ریاضی پنجم / فصل ۳: نسبت، تناسب و درصد

  • درس ۱: نسبت
  • درس ۲: نسبت‌های مساوی
  • درس ۳: تناسب
  • درس ۴: درصد
  • مرور فصل سوم
جواب فصل ۳ درس ۱ (صفحه۴۸تا۵۱)
0.8MB
جواب فصل ۳ درس ۲ (صفحه۵۲تا۵۵)
0.3MB
جواب فصل ۳ درس ۳ (صفحه۵۶تا۵۹)
0.7MB
جواب فصل ۳ درس ۴ (صفحه۶۰تا۶۶)
0.7MB