گام به گام فصل ۶ ریاضی پنجم (PDF)

گام به گام فصل ۶ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل ششم ریاضی پنجم

گام به گام فصل ۶ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل ششم ریاضی پنجم

گام به گام ریاضی پنجم / فصل ۶: اندازه گیری

  • درس ۱: مساحت لوزی و ذوزنقه
  • درس ۲: محیط دایره
  • درس ۳: حجم
  • درس ۴: گنجایش
    مرور فصل ششم
جواب فصل ۶ درس ۱ (صفحه۱۰۶تا۱۰۹)
0.7MB
جواب فصل ۶ درس ۲ (صفحه۱۱۰تا۱۱۲)
0.6MB
جواب فصل ۶ درس ۳ (صفحه۱۱۳تا۱۱۷)
0.5MB
جواب فصل ۶ درس ۴ (صفحه۱۱۸تا۱۲۴)
0.8MB