گام به گام فصل ۷ ریاضی پنجم (PDF)

گام به گام فصل ۷ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل هفتم ریاضی پنجم

گام به گام فصل ۷ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل هفتم ریاضی پنجم

گام به گام ریاضی پنجم / فصل ۷: آمار و احتمال

  • درس ۱: جمع آوری و نمایش داده‌ها
  • درس ۲: میانگین
  • درس ۳: احتمال
    مرور فصل هفتم
جواب فصل ۷ درس ۱ (صفحه۱۲۶تا۱۲۹)
0.7MB
جواب فصل ۷ درس ۲ (صفحه۱۳۰تا۱۳۳)
0.5MB
جواب فصل ۷ درس ۳ (صفحه۱۳۴تا۱۳۹)
1.5MB