گام به گام علوم و فنون ادبی دهم انسانی

گام به گام علوم و فنون ادبی دهم انسانی

جواب خودارزیابی درس به درس علوم و فنون دهم انسانی

گام به گام علوم و فنون ادبی دهم انسانی

جواب خودارزیابی درس به درس علوم و فنون دهم انسانی

جواب خودارزیابی های علوم و فنون ادبی دهم به صورت درس به درس همراه با پاسخ؛ در بخش زیر برای شما عزیزان جواب درس به درس علوم فنون ادبی دهم را قرار داده ایم . درس علوم و فنون ادبی یکی از کتاب های اصلی رشته انسانی میباشد ؛ امروز ما برای شما جواب فعالیت های این درس را آماده کرده ایم.

 1. جواب خودارزیابی درس اول علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۱۹ و ۲۰
 2. جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵
 3. جواب خودارزیابی درس سوم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۲۸
 4. جواب خودارزیابی درس چهارم علوم و فنون دهم انسانی ؛ صفحه ۴۵ و ۴۶
 5. جواب خودارزیابی درس پنجم علوم و فنون دهم انسانی ؛ صفحه ۵۰ و ۵۱
 6. جواب خودارزیابی درس ششم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸
 7. جواب خودارزیابی درس هفتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۶۵ و ۶۶
 8. جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۷۱ و ۷۲
 9. جواب خودارزیابی درس نهم  علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸
 10. جواب خودارزیابی درس دهم علوم و فنون دهم؛ صفحه ۸۶، ۸۷
 11. جواب خودارزیابی درس یازدهم علوم و فنون دهم؛ صفحه ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶
 12. جواب خودارزیابی درس دوازدهم علوم و فنون دهم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۱ ،۱۰۲ تا ۱۰۶
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.