جواب درس ۱ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۸، ۹، ۱۱، ۱۲

جواب درس ۱ دینی یازدهم انسانی

درس اول دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۱ دینی یازدهم انسانی

درس اول دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس اول: هدایت الهی

جواب تدبر در قران صفحه ۸ دینی یازدهم انسانی

در آیات سوره عصر تدبر کنید و با کمک دوستان خود، به سؤالات پاسخ دهید: جواب تدبر در قران صفحه ۱۴ درس اول دینی یازدهم

۱ــ خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟
جواب:
به عصر، معنی زمان و تاریخ بشر است

۲ــ چه خسارتی انسان را تهدید میکند؟
جواب:
از دست رفتن سرمایه وجودی انسان که همان عمرش است

۳ــ چه کسانی دچار خسران نمیشوند؟
جواب:
الف: کسانی مه به خدا و روز قیامت ایمان دارند.
ب: کسانی که عمل صالح انجام می دهند
ج: کسانی که یکدیگر را به درستی و راستی در دین سفارش می کنند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹ دینی یازدهم انسانی

با توجه به توضیحات، بررسی کنید که
الف) آیا عقل انسان به تنهایی میتواند به این سؤالهای اساسی پاسخ کامل و جامع دهد ؟ چرا؟
جواب:
خیر، زیرا انسان آگاهی کاملی نسبت به همه موضوعات ندارد و نمی تواند تمام نیازهای دنیوی و اخروی خود را بشناسد و همچنین عمر انسان نیز محدود می باشد

ب) آیا انسان به تنهایی میتواند مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟
جواب: 
از آنجا که طراحی مسیر سعادت انسان بستگی به پاسخ کامل و جامع به سئوالات و نیاز های بنیادین دارد و انسان نمی تواند به تهایی به آنها پاسخ دهد ، نمی تواند به تنهایی مسیر سعادت خویش را طراحی نماید

جواب تکمیل کنید صفحه ۱۱ دینی یازدهم انسانی

اگر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند، انسان در قیامت میتواند بگوید:
جواب:
از آنجایی که تو( خداوند) خود ما را رها کردی و برای ما راهنمایی نفرستادی که به سوالاتمان پاسخ دهد، به این خاطر گمراه شدیم، اگر یک پیامبر می فرستادی از او اطاعت می کردیم

خداوند، در قرآن کریم درباره تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا فرموده است:جواب تکمیل کنید صفحه 16 درس اول دینی یازدهم.رسولانی (را فرستاد که) بشارت دهنده و بیم دهنده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، برای مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد..

خداوند با فرستادن پیامبران راهِ بهانه جویی و تزویر را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۲ دینی یازدهم انسانی

١ــ آیا انسان میتواند پاسخ دادن به نیازهای برتر را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل «هرچه پیش آید خوش آید» رفتار کند؟ چرا؟
جواب:
خیر. احساسات شخصی و سلیقه ای انسان را به سعادت و خوشبختی هدایت نمی کند. و پاسخ دادن و ندادن آنها انسان را دچار آشفتگی و پریشانی نمیکند و جنس و نوع سلایق انسان ها از ضروریات نیستند

٢ــ آیا میتوانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کنیم؟ چرا؟
جواب:
خیر. نیاز های برتر هم مانند نیاز های طبیعی اساسی و مهم تلقی میشوند و خداوند این نوع نیاز ها را برای سعادت بشری خلق کرده است و در صورت عدم پاسخ به آنها انسان به ارامش و سکون حقیقی نمی رسد.

۳ــ شعر زیر با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟
مرد خردمند هنر پیشه را /// عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه آموختن /// با دگری تجربه بردن به کار
جواب: کشف راه درست زندگی. زیرا برای رسیدن به راه زندگی باید از تمام داده های خداوندی استفاده کافی را ببرد و با عقل و تدبیر خود در این کشاکش زندگی بهترین راه تجربه شده را انتخاب کند و به غایت اصلی برسد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.