جواب درس ۱۰ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۲۳، ۱۲۹

جواب درس ۱۰ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۲۳، ۱۲۹

درس دهم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۰ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۲۳، ۱۲۹

درس دهم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس دهم: احیای ارزشهای راستین

جواب تفکر در حدیث صفحه ۱۲۳ دینی یازدهم انسانی

۱ــ با تأمل در سخنان امیرالمؤمنین علی ، سه مورد از نشانه های بازگشت مسلمانان به دوره جاهلیت را بیان کنید.
جواب: الف) پوشیده شدن حق، آشکار شدن باطل
ب)ناشناخته بودن معروف در جامعه و شناخته شدن منکر
ج)رواج دروغ بر خدا و پیامبرش و کم بها شدن قرآن

۲ــ برای نجات از گمراهی و تشخیص راه حق، امیرالمؤمنین چه پیشنهادی به مردم میدهد؟
جواب: با متوسل شدن به کتاب آسمانی و احادیث نبوی گمراهی ها قابل تشخیص خواب شد.

۳ــ فکر میکنید مصداق پیشنهاد امام علی چه کسانی اند؟
جواب: امامان بعد از ایشان

جواب بررسی صفحه ۱۲۹ دینی یازدهم انسانی

در درس قبل با شرایط و مشکلات اجتماعی عصر ائمه اشنا شدیم. اکنون توضیح دهید که اقدام این بزرگواران، پاسخگوی کدام یک از مشکلات آن دوره بوده است؟
جواب:
مقداری از هزینه ها را برای جمیع مردم ذخیره کرده بودند که افرادی که سالیان سال زحمت کشیده بودند ولی مزدی دریافت نکرده بودند و یا افرادی که توانایی نداشتند هزینه هایشان را از طریق بیت المال تامین میکردند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.