کارگاه متن پژوهی درس دهم ۱۰ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس دهم ۱۰ فارسی یازدهم

گام به گام درس دهم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس دهم ۱۰ فارسی یازدهم

گام به گام درس دهم فارسی یازدهم

جواب فارسی یازدهم / کارگاه متن پژوهی درس دهم

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۸۸ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.
پاسخ:  زنگ : جرس / کوچ: رحیل / واجب گردانیدن: فرض

۲. در مصراع زیر «جولان» چه معنایی دارد؟

زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم : پاسخ:  تاخت و تاز

۳. نقش واژه های مشخص شده را تعیین کنید

گاه سفر آمد برادر، ره دراز است / پروا مکن، بشتاب، همّت چاره ساز است: پاسخ:  برادر: منادا *** ره: نهاد ***چاره ساز: مسند

۴.  سه واژه مهمِّ املایی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.

پاسخ:  خاره: سنگ خارا، سنگ / جرس: زنگ / راهوار: خوش حرکت و تندرو / قبطیان: ساکنان قدیم کشور مصر.

جواب قلمرو ادبی صفحه ۸۸ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

 ۱. از متن درس برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای بیابید و بنویسید.
جناس همسان (تام): پاسخ:  جانان من برخیز بر جولان (ارتفاعاتی در سوریه) برانیم / زانجا به جولان (تاخت و تاز) تا خط لبنان برانیم
جناس ناهمسان (ناقص): پاسخ: وقت است تا برگ سفر بر  باره بندیم / دل بر عبور از سدِّ خار و خاره بندیم (برگ ، بر ***/ باره ، خاره)

۲.  مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.

برگ سفر بر باره بستن :پاسخ:  کنایه از آماده سفر شدن
عَلَم بر دوش گرفتن: پاسخ:  کنایه از آماده مبارزه شدن

جواب قلمرو فکری صفحه ۸۸ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. در بیت زیر، منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی (ع) چیست؟
پاسخ:  وادی پراز فرعونیان و قبطیان است موسی جلودار است و نیل اندر میان است
پاسخ:  فرعونیان و قبطیان: استعاره از اسرائیلیان / موسی: استعاره از امام خمینی (ره).

۲. معنی و مفهوم بیت پنجم را به نثر روان بنویسید.

پاسخ:  هنگام سفر فرا رسید، باید در دشتها بتازیم و تا سرزمین مقدِّس فلسطین پیش برویم.

۳ آیا می توان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست؟ چرا؟

پاسخ:  بله؛ زیرا با کلمات و عباراتی حماسی ما را به مبارزه با ظلم و ستم و حمایت از مظلومان دعوت میکند.

۴. مقصود از مصراع «پا در رکاب راهوار خویش دارند» چیست؟

پاسخ:  کنایه از آماده مبارزه بودن و اتِّکا به خود

۵. در مصراع «تخت و نگین از دست اهریمن بگیریم» منظور شاعر از تخت و نگین و اهریمن چیست؟

پاسخ:  تخت: استعاره از فلسطین (قدرت) / نگین: استعاره از قُدس / اهریمن: استعاره از اسرائیلیان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.