کارگاه متن پژوهی درس یازدهم ۱۱ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس یازدهم ۱۱ فارسی یازدهم

گام به گام درس یازدهم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس یازدهم ۱۱ فارسی یازدهم

گام به گام درس یازدهم فارسی یازدهم

جواب فارسی یازدهم / کارگاه متن پژوهی درس یازدهم

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۹۲ و ۹۳ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. معادل معنایی واژه های مشخّص شده را بنویسید.
🔹منکر آیینه باشد چشم کور دشمن آیینه باشد روی زرد : پاسخ: انکار کننده، ناباور
🔹  ای داور زمانه، ملوک زمانه را جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست: پاسخ: جای دور زدن و گردیدن

۲. همانطور که میدانید، صفت بیانی، برای توضیح و وصف یک واژه به کار می رود. واژهای که وصف می شود، موصوف نام دارد. (ادامه متن در صفحه ۹۲ و ۹۳)
🔹 اکنون مانند نمونه، جدول را کامل کنید.

فعل بن مضارع صفت فاعلی صفت لیاقت صفت مفعولی
نوشت نویس نویسنده نوشتنی نوشته
خواندم خوان خواننده – خوانا خواندنی خوانده

 

جواب قلمرو ادبی صفحه ۹۳ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. از متن درس، برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
تشبیه: پاسخ: خورشید فریاد / دف عشق / نغمه عشق / زخم انکار
متناقض نما:پاسخ: بی پا و سر رقصیدن / زخم، مرهم باشد / خموشند و فریادشان تا خداست

۲. شعر «یاران عاشق» را از نظر قالب و مضمون، با شعر «زاغ و کبک» مقایسه کنید.

پاسخ: هر دو شعر در قالب مثنوی سروده شده اند. مضمون «زاغ و کبک» نکوهش تقلید کورکورانه است؛ امّا مضمون «یاران عاشق» بزرگداشت مقام شهیدان و عشق آنها به خداوند و جان فشانی شان در راه خداست.

جواب قلمرو فکری صفحه ۹۴ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱.  در بیت سوم، مقصود از یاران عاشق، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟
پاسخ: مقصود شهیدانِ عاشقِ ایثارگر است که فریادشان مانند خورشید روشنایی بخش و پاک و نوید دهنده امید و پیروزی است.

۲.  در بیت آخر، بر کدام یک از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید شده است؟

پاسخ: عهد و پیمان بستن با شهدا و حمایت از آرمانها و راه شهیدان.

۳. نخست، مفهوم کلّی بیتهای زیر را بنویسید؛ سپس برای هر یک، بیتی متناسب از متن درس بیابید.

الف) ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز ***کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
پاسخ: مفهوم کلّی: دعوت به صبر و سکوت در برابر سختیهای راه عشق.
پاسخ: بیت متناسب: مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است هان، اوّلین شرط عشق
ب) چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید *** که در جوشنِ عشقید، که از کرب و بلایید
پاسخ: مفهوم کلّی: روی برنگرداندن از عشق و تحمّل خطرات آن.
پاسخ: بیت متناسب: هال منکر جان و جانان ما / بزن زخم انکار بر جان ما

درک و دریافت صفحه ۹۵ فارسی یازدهم

۱. در خوانش این سروده، به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
پاسخ: باید به لحن شعر، مکث و درنگ واژه ها و عبارات توجّه داشته باشیم تا مفهوم بیتها را بهتر درک کنیم.

۲.
« انتظار موعود» یکی از مایهه ای ادبیات انقلاب اسلامی است؛ بر این مبنا، متن شعرخوانی را بررسی کنید.

پاسخ:در بیتهای این سروده، اعتقاد مسلمانان درباره آمدن امام زمان (عج) به عنوان یک اتفاق قطعی مطرح شده است که همگی به آن امید دارند و حتّی نشانه های ظهور در سرزمینهای غیر مسلمان نیز وجود دارد. انتظاری که با آمدن حضرت مهدی (عج) پایان می یابد و ظلم و ستم برچیده می شود و بساط عدل و عدالت گسترش می یابد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.