کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم ۱۴ فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم ۱۴ فارسی یازدهم

گام به گام درس چهاردهم فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم ۱۴ فارسی یازدهم

گام به گام درس چهاردهم فارسی یازدهم

جواب فارسی یازدهم / کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم

 جواب قلمرو زبانی صفحه ۱۱۳ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.
🔹 اسب: ( اَبرش )
🔹اجازه: (رخصت، دستوری)
🔹شیر: (هژبر، غضنفر)

۲.  چهار واژه مهمّ املایی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.
پاسخ: اَبرَش / رخصت / هژبر / صلح / قبا / ضرب / حرب / غضنفر / وصیّ نبی / زهر چشم / خصم / تیغ / دریغ / ژنده فیل / جبرئیل.

۳. در بیت بیست و یکم، گروه های اسمی و هسته هر یک را مشخص کنید.
پاسخ: چنان دید بر روی دشمن زِ خشم / که شد ساخته کارش از زهر چشم ← روی دشمن / خشم / کارش / زهر چشم.

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۱۴ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. در متن درس، دو نمونه «استعاره» بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
پاسخ: آهنین کوه: استعاره از عمرو/ بازوی دین: استعاره از علی(ع)/ شیر خدا: استعاره از علی(ع) / اژدها: استعاره از عمرو.

۲. مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
پاسخ: دندان به دندان خاییدن: کنایه از خشمگین شدن/ رنگ باختن: کنایه از ترسیدن

۳. دو نمونه از کاربرد آرایه «اغراق» در متن درس بیابید.
پاسخ: فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ / بر افراخت بازو چو شاخ درخت / ز هم رد نمودند هفتاد حرب.

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۱۴ فارسی یازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

۱. معنی و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.
پاسخ: همه از ترس و شرم، سرها را پایین انداخته بودند و هیچکس تمایلی به جنگ با عمرو نداشت.

۲. پیام ابیات زیر را بنویسید.
 چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ / به سر کوفت شیطان دو دست دریغ پاسخ: پیروزی حق بر باطل و افسوس خوردن شیطان به خاطر شکست.
پرید از رخ کفر در هند رنگ / تپیدند بتخانه ها در فرنگ پاسخ: ترسیدن کافران و بت پرستان و به خطر افتادن بی دینی.

۳. داستان زیر را که از مثنوی مولوی انتخاب شده است، به لحاظ محتوا با درس مقایسه کنید. (ادامه متن در صفحه۱۱۴)
کلمات:
(*منزّه: پاک و بی عیب) / (*غزا: پیکار، جنگ) /(*خدو: آب دهان، بزاق)
پاسخ: هر دو بر این امر تأکید دارند که نبردهای علی )ع( برای دفاع از دین اسالم بوده است؛ نه سربلندی و افتخار خودش؛ البتّه شعر مولوی بیشتر به مسائل معنوی پرداخته است و متن درس، پهلوانی و نیروی بدنی علی (ع) را بیان می کند.

درک و دریافت صفحه ۱۱۵ فارسی یازدهم

۱.  درباره لحن و آهنگ خوانش این سروده توضیح دهید.
پاسخ: با توجّه به محتوای حماسی و میهن پرستی این سروده، لحن و آهنگ خوانش آن، حماسی و کوبنده است.

۲. یکی از بیت ها را به دلخواه انتخاب کنید و پیام کلّی آن را بنویسید.
پاسخ:  بیت ششم: دفاع از وطن تا پای جان.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.