جواب درس ۱۵ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۹، ۱۹۱

جواب درس ۱۵ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۹، ۱۹۱

درس پانزدهم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۵ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۹، ۱۹۱

درس پانزدهم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس پانزدهم : رهبری و مردم

جواب تدبر در قران صفحه ۱۸۳ و ۱۸۴ دینی یازدهم انسانی

یکی از آیاتی که مسئولیت‌های رهبری پیامبر اکرم (ص) را بیان می‌کند، آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران است. خداوند در این آیه می‌فرماید:جواب تدبر در قران صفحه ۱۳۹ دینی یازدهم انسانی

در آیه اول سوره احزاب نیز مسئولیت‌های دیگری برای پیامبر تعیین می‌کند:

جواب تدبر در قران صفحه ۱۳۹ دینی یازدهم انسانی

در آیات بالا تأمل کنید و ببینید چه مسئولیت‌هایی برای پیامبر اکرم (ص) تعیین کرده است.
جواب: ۱-ازمسلمانان درگذرد: فاعف عنهم
۲-برای آنان آمرزش بخواهد: و استغفر لهم
۳-با مسلمان مشورت کند :و شاورهم فی الامر
۴-بر خدا توکل کند: فاذا عزمت فتوکل علی الله
۵-از خداوند پروا کند: اتق الله
۶-از کافران و منافقین اطاعت نکند: لا تطع الکافرین والمنافقین

جواب تفکیک صفحه ۱۸۹ دینی یازدهم انسانی

۸- اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش، که دشمن گاهی از این راه تو را غافل گیر می‌کند.

وظیفه کارگزار علت پیشنهاد آن وظیفه
۱-دوستی و مهربانی با شهروندان چرا که مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو هستند
۲-تلاش برای کسب رضایت عموم مردم با وجود رضایت عمومی، خشم خواص به تو آسیبی نمی‌رساند و با خشم عموم مردم، رضایت خواص سودی نمی‌بخشد.
۳-دور کردن عیب جویان از خود در نهایت مردم عیب‌هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آن بکوشد.
۴-شتاب نکردن در پذیرش خبر سخن چینان سخن چین در لباس نصیحت ظاهر می ‌شود، اما خیانت کار است.
۵-مشورت نکردن با ترسو زیرا ترسو روحیه ی انسان را سست می کند
۶-تفاوت گذاشتن میان آدم
نیکو کار و آدم بدکار
زیرا اگر چنین نکنیم، نیکوکاران به کار خیر بی رغبت و بدکاران به کار بد تشویق می شوند
۷-انتخاب کردن افراد مورد اطمینان برای گزارش وضع طبقات محروم زیرا ترسو روحیه ی انسان را سست می کند
۸-غافل نشدن از پیمان شکنی دشمن زیرا دشمن گاهی از راه پیمان شکنی
انسان را غافل گیر می کند

اندیشه و تحقیق صفحه ۱۹۱ دینی یازدهم انسانی

۱- تفاوت‌های اصلی جمهوری اسلامی با سایر حکومت‌های جمهوری را بیان کنید. 
جواب: جمهوری اسلامی براساس قوانین اسلام تشکیل می شود و قانون گذاران وظیفه دارند بر محور دستورات الهی قانون تنظیم کنند و مسئولان باید در این چارچوب، جامعه را اداره نمایند. اما جمهوری ها هدف خود را بیشتر برآوردن تمایلات و خواسته های دنیوی مردم قرار داده اند و نسبت به ارزش های الهی کم توجه یا بی توجه اند

۲- هر کدام از کلمات زیر بیانگر کدام ویژگی از حکومت کشور ماست؟
«جمهوری»: یعنی رأی مردم و دخالت مردم در آن، نقش محوری دارد
«اسلامی»: یعنی براساس قوانین اسلام عمل می شود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.